JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Uskon vuoksi voi joutua kokemaan vaivaa

Matkaevääksi
25.1.2023 9.35

Juttua muokattu:

23.1. 14:30
2023012314302020230125093500

Eveliina Saukko

Eveliina Saukko

Juha Luok­ka­la

Olet­ko miet­ti­nyt kos­kaan, mik­si on hyvä käy­dä seu­rois­sa tai osal­lis­tua Ju­ma­lan val­ta­kun­nan työ­hön? Jos­kus tun­tuu sil­tä, et­tei jak­sa osal­lis­tua. Oli­si hel­pom­pi jää­dä ko­tiin. Oma ko­ke­muk­se­ni on, et­tä osal­lis­tu­mi­sen vai­va unoh­tuu, kun pää­see yh­tei­seen ko­koon­tu­mi­seen. Jos­kus en­nen rip­pi­kou­lu­lei­riä on tun­tu­nut, et­tä mik­si tuli lu­vat­tua läh­teä lei­rin pi­toon. Joka ker­ta on kui­ten­kin jää­nyt kii­tol­li­nen mie­li sii­tä, et­tä tuli läh­det­tyä.

Raa­ma­tus­sa roh­kais­taan luot­ta­maan Ju­ma­laan. Sii­nä ker­ro­taan us­kon tuo­mas­ta siu­nauk­ses­ta. Toi­saal­ta se ker­too myös vai­vas­ta, joka tu­lee ”ris­tin kan­ta­mi­ses­ta” (2. Tim. 1:7–10). Mo­net raa­ma­tun­koh­dat ker­to­vat sii­tä, kuin­ka us­kon ta­kia moni on kär­si­nyt vai­vaa. Usein niis­sä myös ker­ro­taan, mi­ten Ju­ma­la on aut­ta­nut vai­vas­sa.

Us­ko ei usein­kaan tee elä­mäs­tä yh­tään sen hel­pom­paa kuin epä­us­koi­sel­la­kaan. Ju­ma­la an­taa myös epä­us­koi­sen me­nes­tyä (Matt. 5:45).

Us­ko tuo kui­ten­kin siu­naus­ta elä­mään. Esi­mer­kik­si se var­je­lee yleen­sä päih­teil­tä, us­kot­to­muu­del­ta ja vä­ki­val­lal­ta, mut­ta syn­ti tuo näi­tä il­mi­öi­tä myös us­ko­vais­ten elä­mään. Us­kon kaut­ta on toi­vo ian­kaik­ki­ses­ta elä­mäs­tä.

Da­niel jou­tui us­ko­mi­ses­ta joh­tu­vien va­lin­to­jen­sa ta­kia tu­li­seen pät­siin. Hän ei oman­tun­non syis­tä voi­nut pal­voa ku­nin­gas­ta Ju­ma­la­na. Ju­ma­la kui­ten­kin pe­las­ti Da­nie­lin tu­li­ses­ta pät­sis­tä. Mie­len­kiin­tois­ta on, et­tä tämä ta­pah­tu­ma toi Ju­ma­lan val­ta­kun­taa ja sen sa­no­maa esil­le koko Ba­by­lo­ni­an maa­kun­nas­sa. (Dan. 3:29.) Sa­mal­la ta­val­la Paa­va­li koki, et­tä ne vai­vat, joi­ta hän sai ko­kea, koi­tui­vat Ju­ma­lan val­ta­kun­nan työn hy­väk­si: ”Vel­jet, tah­don tei­dän tie­tä­vän, et­tä se, mitä mi­nul­le on ta­pah­tu­nut, on­kin ol­lut eduk­si evan­ke­liu­mil­le” (Fil. 1:12). Hän näki, et­tä us­ko­vai­set sai­vat li­sää roh­keut­ta ju­lis­taa Her­ran sa­naa en­tis­tä pe­lot­to­mam­min.

Us­ko­vais­ten elä­mä on usein esil­lä me­di­as­sa ja kans­sa­pu­heis­sa. Eh­kä suu­ril­la per­heil­lä, elä­män­ta­voil­la ja muil­la Ju­ma­lan las­ten elä­mään liit­ty­vil­lä asi­oil­la on myös lä­he­tys­työn nä­kö­kul­ma, siu­nauk­sen li­säk­si.

Lie­nee meil­le kai­kil­le tut­tua, et­tä us­kon tun­nus­ta­mi­nen ei ole ai­na ko­vin help­poa. Ken­ties tun­nus­ta­mi­nen on osal­taan us­kon hä­pe­ä­mis­tä tai oman us­kon heik­kou­den tun­te­mis­ta: ”Mikä minä olen ke­nel­le­kään pu­hu­maan us­kos­ta­ni”. Us­ko­va ih­mi­nen tun­nus­taa us­ko­aan en­nen kaik­kea elä­mäl­lään.

Ju­ma­lan lap­si voi luot­taa sii­hen, et­tä Ju­ma­la käyt­tää lap­si­aan evan­ke­liu­min työs­sä tah­to­mal­laan ta­val­la. Se ei ole ih­mi­sen vaan Ju­ma­lan voi­man va­ras­sa.

17.6.2024

Käänny puoleeni; Herra, ja ole minulle armollinen, sillä minä olen yksin ja avuton. Ps. 25:16

Viikon kysymys