JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Vain ta­van vuok­si?

Matkaevääksi
23.8.2019 6.00

Ke­säl­lä on pal­jon iso­ja seu­ro­ja. Suu­rien seu­ro­jen ket­ju al­kaa ju­han­nus­seu­rois­ta ja jat­kuu Su­vi­seu­ro­jen kaut­ta opis­to­seu­roi­hin sekä rau­ha­yh­dis­tys­ten suu­riin seu­roi­hin. Ju­ma­lan sa­naa on pal­jon tar­jol­la.

Seu­ra­pu­hei­den ja lau­lu­jen li­säk­si isoi­hin seu­roi­hin kuu­luu muu­ta si­säl­töä. Ta­va­taan ys­tä­viä ja su­ku­lai­sia, ele­tään lei­rie­lä­mää sekä syö­dään pal­jon herk­ku­ja, muun mu­as­sa pit­saa, kark­kia ja jää­te­löä. Iso­jen seu­ro­jen ym­pä­ril­le on syn­ty­nyt suo­ra­nai­nen kult­tuu­ri, jon­ka par­hai­ten tun­te­vat lap­suu­des­taan as­ti us­ko­mas­sa säi­ly­neet ja suu­ris­sa seu­rois­sa sään­nöl­li­ses­ti käy­neet.

Iso­jen seu­ro­jen lei­rie­lä­män yh­tey­des­sä voi syn­tyä ky­sy­mys, mik­si ih­mi­set lo­pul­ta tu­le­vat seu­roi­hin. Ovat­ko isot seu­rat enem­män so­si­aa­li­sia ka­ra­vaa­ni­ta­pah­tu­mia kuin Ju­ma­lan sa­nan kuu­le­mi­sen paik­ko­ja? Voi­ko ol­la niin, et­tä seu­rois­sa kä­vi­jäl­le kult­tuu­ri on tul­lut elä­vää us­koa ja sa­nan kuu­le­mis­ta tär­ke­äm­mäk­si?

Ku­kaan ih­mi­nen ei kui­ten­kaan näe seu­roi­hin tu­le­vien sy­dä­miin. On vaa­ra, et­tä ru­pe­aa ar­vi­oi­maan ja tuo­mit­se­maan tois­ten us­koa ul­ko­koh­tai­ses­ti ja nou­see mui­den ylä­puo­lel­le. Isois­sa seu­rois­sa käy­vät sy­dä­men kris­ti­tyt al­ka­vat näyt­tää lii­an huo­noil­ta ja epä­täy­del­li­sil­tä us­ko­vai­sil­ta. Täl­lai­sen asen­teen seu­rauk­se­na voi si­nän­sä oi­kea huo­li Ju­ma­lan sa­nan kuu­le­mi­sen tär­key­des­tä joh­taa oma­van­hurs­kau­teen.

Ta­vat ja kult­tuu­ri liit­ty­vät myös laa­jem­min us­ko­vais­ten elä­mään. La­es­ta­diuk­sen ajoil­ta al­ka­neen he­rä­tyk­sen jäl­keen us­ko­vais­ten kes­ken on Suo­mes­sa syn­ty­nyt vah­va yh­te­näis­kult­tuu­ri. Se muo­dos­tuu ta­vois­ta ja muo­dois­ta, jot­ka ovat ko­et­tu hy­väk­si us­kon säi­ly­mi­sen kan­nal­ta.

Täl­lai­nen ta­pa­kult­tuu­ri voi kan­na­tel­la ih­mis­tä ti­lan­tees­sa, jos­sa us­ko muu­ten tun­tuu me­net­tä­vän mer­ki­tys­tään tai se ei ole oma­koh­tais­tu­nut. Us­koa ei kui­ten­kaan voi ra­ken­taa pel­kän ta­pa­kult­tuu­rin va­raan. Jos sy­dä­men us­ko puut­tuu, ih­mi­nen on sään­tö­jen ja ta­po­jen or­juu­des­sa, ja se ei tuo­ta hy­vää he­del­mää.

Sään­tö­jen ja ta­po­jen or­juu­des­sa elä­väl­le on tär­ke­ää näyt­tää hy­väl­tä us­ko­vai­sel­ta tois­ten us­ko­vais­ten edes­sä. Elä­män va­lin­nat ei­vät syn­ny sy­dä­men ha­lus­ta, vaan toi­sil­le ih­mi­sil­le näyt­tä­mi­sen tar­pees­ta. Va­lin­to­ja voi myös pe­rus­tel­la si­ten, et­tä muut­kin us­ko­vai­sen ni­meä kan­ta­vat te­ke­vät tai ei­vät tee näin.

Elä­män pe­rus­ta­na ei sil­loin ole Ju­ma­lan sa­nal­la hoi­det­tu oma­tun­to, vaan tois­ten ih­mis­ten hy­väk­syn­tä. Ju­ma­la muis­tut­ti pro­feet­ta Sa­mu­e­lia, et­tä ”Her­ra ei kat­so ku­ten ih­mi­nen. Ih­mi­nen kat­soo ul­ko­kuor­ta, mut­ta Her­ra nä­kee sy­dä­meen.” (1. Sam. 16:7.) Myös Jee­sus va­roit­taa ul­ko­kul­lai­suu­des­ta muun mu­as­sa vuo­ri­saar­nan ope­tuk­sis­saan (Matt. 6:1–18).

Elä­vä us­ko ei oh­jaa li­han va­pau­teen ja piit­taa­mat­to­muu­teen Ju­ma­lan sa­nal­le, vaan pa­rem­min­kin sitä nou­dat­ta­maan ja sen mu­kai­ses­ti elä­mään. Vuo­ri­saar­nas­sa Jee­sus opet­taa: ”Minä sa­non teil­le: el­let­te te nou­da­ta Ju­ma­lan tah­toa pal­jon pa­rem­min kuin lai­no­pet­ta­jat ja fa­ri­seuk­set, te et­te pää­se tai­vas­ten val­ta­kun­taan” (Matt. 5:17) ja ”Ol­kaa siis täy­del­li­siä, niin kuin tei­dän tai­vaal­li­nen Isän­ne on täy­del­li­nen” (Matt. 5:48).

Paa­va­li kir­joit­taa, et­tä ”sy­dä­men us­ko tuo van­hurs­kau­den” (Room. 10:10). Sy­dä­men us­ko mer­kit­see us­ko­mi­sen va­paut­ta. Us­ko ei ole ul­ko­koh­tais­ta sään­tö­jen nou­dat­ta­mis­ta, lain al­la elä­mis­tä, vaan osal­li­suut­ta Ju­ma­lan rak­kau­des­ta ja ar­mos­ta, jot­ka opet­ta­vat elä­mään Ju­ma­lan tah­don mu­kai­ses­ti.

Us­kon hoi­ta­mi­seen tar­vi­taan Ju­ma­lan sa­nan saar­naa, eh­tool­lis­ta, seu­ra­kun­ta­yh­teyt­tä, rip­piä ja ru­kous­ta. Nämä us­kon hoi­ta­mi­sen ele­men­tit par­haim­mil­laan to­teu­tu­vat suu­ris­sa seu­rois­sa.

Ant­ti Koi­vis­to

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 21.8.2019

Kuva: An­na-Lee­na Sauk­ko

19.1.2020

Jee­sus vas­ta­si nai­sel­le: "Joka juo tätä vet­tä, sen tu­lee uu­del­leen jano, mut­ta joka juo mi­nun an­ta­maa­ni vet­tä, ei enää kos­kaan ole ja­nois­saan." Joh. 4:13-14

Viikon kysymys