JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Yhteys Jeesukseen avaa taivaan

Matkaevääksi
29.5.2024 6.00

Juttua muokattu:

24.5. 09:50
2024052409505320240529060000

Anna-Leena Saukko

Anna-Leena Saukko

Mark­ku Kan­ni­ai­nen

Kä­vim­me juu­ri rip­pi­kou­lu­lais­ten kans­sa hau­taus­maal­la. Vie­rai­lu liit­tyi op­pi­tun­ti­ai­hee­seen ”kuo­le­ma ja ylös­nou­se­mus”. Hau­ta­ki­vis­tä näki, mi­ten joku oli syn­ty­nyt ja kuol­lut sa­ma­na päi­vä­nä, joku elä­nyt vii­si päi­vää tai muu­ta­man vuo­den ja joku taas liki sa­ta­vuo­ti­aak­si.

Osa hau­ta­ki­vis­tä oli suu­ria ja niis­sä nä­kyi ih­mis­ten ase­ma täs­sä elä­mäs­sä: pan­kin­joh­ta­ja, kir­jas­ton­hoi­ta­ja, kirk­ko­her­ran rou­va. Hau­taus­maal­la käyn­ti muis­tut­ti sii­tä, et­tä kaik­kien mat­ka päät­tyy ker­ran – oli se in­hi­mil­li­ses­ti aja­tel­len ly­hyt tai pit­kä, oli yh­teis­kun­nal­li­nen ase­ma ol­lut mikä ta­han­sa, oli­pa rik­kaut­ta ol­lut vä­hän tai pal­jon.

Mitä oi­kein on­kaan rik­kaus elä­mäs­sä? Usein ajat­te­lem­me, et­tä jos on pal­jon ra­haa, niin on ri­kas. Ra­haa saa ol­la, kun­han sii­hen ei kiin­ny lii­kaa. Va­roit­ta­vi­na esi­merk­kei­nä täs­tä ovat Jee­suk­sen ope­tus­pu­heet rik­kaas­ta mie­hes­tä ja köy­häs­tä La­sa­ruk­ses­ta, tai sii­tä, et­tä ih­mi­nen ei voi pal­vel­la Ju­ma­laa ja mam­mo­naa.

On aar­tei­ta, jot­ka ovat ka­to­a­via – ja aar­tei­ta, jot­ka ovat ka­to­a­mat­to­mia. Ajal­li­ses­sa elä­mäs­sä on myös mo­nen­lais­ta rik­kaut­ta, jota ei usein­kaan saa pel­käl­lä ra­hal­la. Sel­lai­sia voi­vat ol­la hyvä ys­tä­vä, työ jos­sa viih­tyy, hyvä avi­o­puo­li­so, per­he, koti, ter­veys ja mo­net muut asi­at.

Psal­min­kir­joit­ta­ja poh­tii, mi­ten jot­kut ih­mi­set luot­ta­vat rik­kau­teen­sa ja kers­kai­le­vat suu­rel­la omai­suu­del­la, ”mut­ta hen­ke­ään ih­mi­nen ei voi lu­nas­taa, ei hän voi käy­dä kaup­paa Ju­ma­lan kans­sa” (Ps. 49:8).

Edel­leen kir­joit­ta­ja to­te­aa, et­tä va­ral­li­suu­des­saan rik­kai­ta ih­mi­siä ei kan­na­ta ka­deh­tia, sil­lä kuol­les­sam­me em­me ota mu­kaam­me mi­tään – omai­suu­tem­me ei seu­raa mei­tä hau­taan. ”Rik­kain­kaan ih­mi­nen ei ole ikui­nen”, jat­kaa psal­min­kir­joit­ta­ja. Ra­han ja va­ral­li­suu­den ker­ty­mi­ses­sä ei ole mi­tään vää­rää, mut­ta se ei an­na elä­mään tur­vaa, joka kan­tai­si kuo­le­man yli.

Jäm­sän kirk­ko­mu­se­os­sa on van­hat jy­ke­vät ruu­mis­paa­rit, joi­den si­vus­sa lu­kee teks­ti ”syn­nin palk­ka on kuo­le­ma”. Näh­ty­ä­ni ruu­mis­paa­rit en­si ker­ran teks­ti tun­tui mi­nus­ta aluk­si ru­jol­ta ja ko­val­ta: mik­si su­run kes­kel­lä elä­vien lä­heis­ten täy­tyy lu­kea vie­lä tuol­lais­ta? Tuo teks­ti ei ol­lut kui­ten­kaan koko to­tuus, vaan paa­rien toi­sel­la puo­lel­la aja­tus jat­kui: ”mut­ta Ju­ma­lan ar­mo­lah­ja on ian­kaik­ki­nen elä­mä Kris­tuk­ses­sa Jee­suk­ses­sa, mei­dän Her­ras­sam­me.” (Room. 6:23.)

Yh­teys Jee­suk­seen an­taa us­ko­vil­le elä­män ja avaa tai­vaan. Hä­nes­tä apos­to­li Paa­va­li to­te­aa, et­tä ”te­hän tun­net­te Her­ram­me Jee­suk­sen Kris­tuk­sen ar­mon: hän oli ri­kas mut­ta tuli köy­häk­si tei­dän vuok­sen­ne, jot­ta te ri­kas­tui­sit­te hä­nen köy­hyy­des­tään” (2. Kor. 8:9). Tä­män rik­kau­den omis­ta­ja­na on tur­val­lis­ta elää – ja kuol­la.

16.6.2024

Jeesus sanoi: ”Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Menkää ja tutkikaa, mitä tämä tarkoittaa: ’Armahtavaisuutta minä tahdon, en uhrimenoja.’” Matt. 9:12–13

Viikon kysymys