JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Ylistää voi sekä ääneen että hiljaisesti

Matkaevääksi
12.1.2022 6.00

Juttua muokattu:

11.1. 14:29
2022011114293320220112060000

Har­ri Vä­hä­jylk­kä

Mil­lä ta­val­la sinä olet kiit­tä­nyt Ju­ma­laa? Se on voi­nut ta­pah­tua hil­jai­ses­sa ru­kouk­ses­sa tai ää­neen lau­la­en. Ju­ma­lan aut­ta­es­sa hä­dän het­kel­lä on joku saat­ta­nut huo­kais­ta ai­van ää­neen: ”Kii­tos Tai­vaan Isä, kun au­toit!”

Ju­ma­la kuu­lee kii­tok­sen, on­pa se hil­jai­nen sy­dä­men kuis­kaus tai ää­nel­li­nen kii­tos. Mo­nel­la lie­nee ko­ke­mus, et­tä lii­an har­voin tuo Ju­ma­lal­le kii­tok­sen hä­nen huo­len­pi­dos­taan ja lah­jois­taan.

Psal­min 105 kir­joit­ta­ja ke­hot­taa tur­vau­tu­maan Ju­ma­laan ja pyy­tä­mään hä­nel­tä apua. Sa­mal­la hän ke­hot­taa myös kiit­tä­mään, lau­la­maan ja ylis­tä­mään Ju­ma­lan ni­meä sekä ker­to­maan kai­kil­le kan­soil­le Ju­ma­lan suu­ris­ta töis­tä. Mil­lai­sia töi­tä psal­min­kir­joit­ta­ja täs­sä tar­koit­taa­kaan?

Psal­min 105 teks­ti ku­vaa yk­si­tyis­koh­tai­ses­ti, kuin­ka Ju­ma­la on aut­ta­nut niin koko kan­saan­sa kuin yk­sit­täis­tä las­taan­kin. Teks­ti ku­vaa pu­hut­te­le­vas­ti, kuin­ka Ju­ma­la va­lit­si pie­nen kan­san omak­seen. Ju­ma­la teki lii­ton juu­ri Ab­ra­ha­min ja hä­nen jäl­ke­läi­sen­sä kans­sa, vaik­ka hei­tä oli vä­hän ja he kul­ki­vat muu­ka­lai­si­na tois­ten kan­so­jen kes­kuu­des­sa.

Tämä muis­tut­taa sii­tä, et­tä Ju­ma­lan kan­sa on ol­lut ja on yhä lu­ku­mää­räl­tään ver­ra­ten pie­ni. Is­ra­e­lin kan­sal­le Ju­ma­la lu­pa­si lu­va­tun maan, Ka­naa­nin maan. Tuo­hon maa­han Ju­ma­la myös lu­pauk­sen­sa mu­kai­ses­ti joh­dat­ti kan­san­sa.

Kai­kil­le us­ko­vil­leen Ju­ma­la on lu­van­nut myös py­sy­vän lu­va­tun maan. Tämä on se tai­vaal­li­nen isän­maa, jo­hon Ju­ma­la ko­ko­aa ker­ran kaik­ki lap­sen­sa (Hepr. 11:16).

Psal­mis­sa ku­va­taan, kuin­ka Ju­ma­la joh­dat­taa yk­sit­täi­siä Ju­ma­lan lap­sia aut­ta­en hei­tä. Tie­tä­mät­tään us­ko­vai­nen voi ol­la osa Ju­ma­lan suu­rem­paa suun­ni­tel­maa. Psal­mi ker­too, kuin­ka Ju­ma­la aut­toi Joo­se­fia, joka oli kär­si­nyt syyt­tö­mä­nä. Ju­ma­la osoit­ti, et­tä Joo­sef oli vi­a­ton näi­hin syy­tök­siin ja ko­rot­ti hä­net Egyp­tin joh­toon. Sa­moin Moo­ses sai pal­vel­la Ju­ma­lan suu­rem­paa suun­ni­tel­maa. Hä­nen kaut­taan Ju­ma­la teki suu­ria te­ko­ja, jot­ta Is­ra­e­lin kan­sa pää­si­si Ju­ma­lan lu­paa­maan pää­mää­rään.

Ih­mi­sen ei ole ai­na help­poa suos­tua Ju­ma­lan suun­ni­tel­miin ja kul­kea hä­nen joh­dat­ta­maan­sa tie­tä. Moo­ses koki, et­tä hän ei ol­lut so­pi­va hen­ki­lö joh­dat­ta­maan Ju­ma­lan kan­saa. Olet­ko sinä ko­ke­nut jos­kus sa­moin, jos si­nua on kut­sut­tu Ju­ma­lan val­ta­kun­nan työ­hön? On­ko si­nus­ta ol­lut vai­kea pu­hua sy­dä­me­si aar­tees­ta, jos us­kos­ta osat­to­mat ovat sii­tä ky­sy­neet? Ju­ma­la aut­toi Moo­ses­ta ja Joo­se­fia. Ju­ma­la aut­taa myös si­nua ja mi­nua ker­to­maan sy­dä­mem­me aar­tees­ta.

Psal­min­kir­joit­ta­jan ke­ho­tus on an­net­tu kaik­kien ai­ko­jen us­ko­vai­sil­le. Nyt­kin saa va­pain mie­lin ää­neen lau­laa Ju­ma­lal­le kii­tos­ta ja ylis­tys­tä. Näin voi teh­dä vaik­ka seu­rois­sa, kun liit­tyy seu­ra­vä­en lau­la­miin vir­siin ja Sii­o­nin Lau­lui­hin. Nuo lau­lut ovat psal­me­ja, joi­den kaut­ta voi kiit­tää ja ylis­tää Ju­ma­laa sekä tur­vau­tua hä­neen.

Ju­ma­lan suu­ris­ta te­ois­ta voi ker­toa myös ny­ky­su­ku­pol­vel­le, sen mu­kaan kun Ju­ma­la an­taa mah­dol­li­suuk­sia. Suu­rin Ju­ma­lan teko on Jee­suk­sen Kris­tuk­sen ar­mo- ja so­vi­tus­työ. Sen omis­ta­mi­nen us­kon kaut­ta avaa tien pe­las­tuk­seen ja saa kie­len kiit­tä­mään Ju­ma­lan ar­moa ja hy­vyyt­tä.

1.7.2022

Nöyrät sinä pelastat, mutta ylpeiden katseen painat alas. Sinä, Herra, sytytät minun lamppuni, sinä, Jumala, tuot pimeyteeni valon. Ps. 18:28–29

Viikon kysymys