JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Miten voisimme tukea toisiamme entistä paremmin?

Pääkirjoitukset
29.6.2021 13.45

Juttua muokattu:

29.6. 13:42
2021062913425520210629134500

Lä­him­mäi­sen aut­ta­mi­nen on sy­dä­mes­tä nou­se­vaa työ­tä. Se on ha­lua kul­kea mat­ka­ys­tä­vän rin­nal­la koh­taa­mal­la hä­net kuun­nel­len, siu­na­ten ja roh­kais­ten. Sitä voi­daan, ja sitä kan­nat­taa teh­dä myös or­ga­ni­soi­dus­ti. Eri­tyi­ses­ti krii­si­ti­lan­teen koh­da­tes­sa on tär­ke­ää tu­kea per­het­tä ha­ke­maan am­mat­ti­lais­ten tar­jo­a­maa apua. Krii­si­ti­lan­tees­ta riip­pu­en kun­nan ja seu­ra­kun­nan apu on kor­vaa­ma­ton­ta. Myös rau­ha­nyh­dis­tyk­sen per­he- ja di­a­ko­ni­a­toi­mi­kun­ta voi ol­la jär­jes­tä­mäs­sä apua krii­sin kes­kel­lä elä­vään per­hee­seen. Jo­kai­nen voi toi­mia sil­mi­nä ja kor­vi­na lä­him­mäi­sen avun­tar­peel­le. Apua kan­nat­taa pyy­tää ja ha­kea ai­na kun sil­le on tar­vet­ta.

Mitä si­nul­le kuu­luu? Tämä on kii­reet­tö­mäs­ti ja vil­pit­tö­mäs­ti esi­tet­ty­nä tär­keim­piä ky­sy­myk­siä lä­him­mäi­sel­le. Luon­te­vat koh­taa­mi­set ovat ol­leet tau­ol­la yli vuo­den ajan, jol­loin ky­sy­myk­sen esit­tä­mi­sel­le on ol­lut en­tis­tä vä­hem­män ti­lai­suuk­sia. Us­kon nä­kö­kul­mas­ta saat­taa tun­tua, et­tä lam­mas­lau­ma on kau­em­pa­na tai jo­ten­kin ha­jal­laan. Hyvä Pai­men tun­tee kui­ten­kin tä­män­kin ti­lan­teem­me. Hän kut­suu, hoi­taa ja joh­dat­taa kaik­kien vai­hei­den, myös pi­me­än laak­son läpi.

Mil­loin koh­taam­me toi­si­am­me? So­si­aa­li­sen me­di­an kaut­ta py­sym­me hy­vin­kin lä­hel­lä tois­ten elä­mää – ja kui­ten­kin täy­sin eril­lään. Tyk­kääm­me ja eh­kä jos­kus kom­men­toim­me. Päi­vi­tyk­sien pe­rus­teel­la muo­dos­tam­me hel­pos­ti kä­si­tyk­sen sii­tä, mi­ten toi­sel­la me­nee, il­man ”mitä kuu­luu” -ky­sy­mys­tä edes pu­he­li­men vä­li­tyk­sel­lä. Täl­lai­nen so­si­aa­li­suus on ko­vin hel­pos­ti vi­nou­tu­nut­ta ja yk­si­suun­tais­ta. So­si­aa­li­nen me­dia yh­des­sä mo­nen muun te­ki­jän kans­sa on har­ven­ta­nut ky­läi­ly­jä jo pal­jon en­nen ko­ro­naa. Olen kui­ten­kin huo­man­nut, et­tä mo­net ih­mi­set ot­ta­vat mie­lel­lään vie­rai­ta vas­taan. Ky­lään pää­see, ja kan­nat­taa läh­teä ko­ro­na­vi­ruk­sen väis­tyt­tyä! Ei kan­na­ta jää­dä odot­ta­maan, et­tä joku tu­li­si oma-aloit­tei­ses­ti.

Va­paa­eh­tois­työn luon­ne on muut­tu­nut. Ny­ky­ään ih­mi­sel­lä nou­see hel­pos­ti aja­tus, et­tä ”var­mas­ti löy­tyy joku jou­ti­laam­pi ja tai­ta­vam­pi tuo­hon teh­tä­vään”. Oli­si tär­ke­ää muis­taa, et­tä kaik­kia to­del­la­kin tar­vi­taan. Ju­ma­lan val­ta­kun­nan työ kan­taa te­ki­jään­sä. Sen pa­ris­sa saa usein huo­ma­ta, et­tä jos an­taa vä­hän työl­le, se an­taa pal­jon enem­män ta­kai­sin. Ko­ro­na-ai­ka on tuo­nut tek­ni­sen osaa­mi­sen mer­ki­tyk­sen ko­ti­sii­o­nin työn kes­ki­öön mo­nis­sa yh­dis­tyk­sis­sä. Oli­si­ko hyvä py­säh­tyä miet­ti­mään, mitä mui­ta lah­jo­ja voi­tai­siin käyt­tää yh­tei­sek­si ra­ken­nuk­sek­si sen si­jaan, et­tä toi­mi­taan ku­ten en­nen­kin? Säi­ly­te­tään se, mikä on hy­vää, ja et­si­tään sitä, mikä voi­si tu­kea en­tis­tä pa­rem­min mat­ka­ys­tä­viä tiel­lä koh­ti tai­vaan ko­tia.

Ma­ti­as Mu­ho­la,

SRK:n per­he- ja di­a­ko­ni­a­työn asi­an­tun­ti­ja

Kir­joi­tus on jul­kais­tu Sii­o­nin Lä­he­tys­leh­des­sä 21.4.2021.

25.5.2024

Jeesus sanoo: ”Totisesti, totisesti: sillä, joka uskoo, on ikuinen elämä.” Joh. 6:47

Viikon kysymys