JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Johtaako Jumala luomakuntaa?

Päivämies
Pääkirjoitukset
20.6.2019 7.03

Juttua muokattu:

30.12. 10:30
2019123010302420190620070300

Al­ku­ke­sän sy­käh­dyt­tä­viä luon­no­nää­niä on käen ku­kun­ta. Ku­ka­pa ei las­ki­si nii­den mää­rää, sil­lä niin mon­ta elin­vuot­ta kuu­li­jal­la sa­no­taan ole­van jäl­jel­lä. ”Sul­hon­sa su­lout­ta” käki ei ylis­tä, vaik­ka Yr­jö Kos­ki­nen niin väit­tää­kin ru­nos­saan Hon­kain kes­kel­lä mök­ki­ni sei­soo. Vain koi­ras­kä­ki kuk­kuu.

Käen tou­huis­sa on muu­ta­kin vä­hem­män ru­nol­lis­ta. Se hot­kai­see vaik­ka­pa lep­pä­lin­nun pe­säs­tä yh­den mu­nan ja pyö­räyt­tää oman­sa ti­lal­le sekä hoi­dat­taa jäl­ke­läi­sen­sä vie­raal­la la­jil­la. Kuo­riu­dut­tu­aan kä­en­poi­ka al­kaa kyl­mäs­ti työn­tää pe­säs­tä pois si­jais­van­hem­pien­sa mu­nia ja poi­ka­sia.

Mik­si Ju­ma­la ei puo­lus­ta lep­pä­lin­tua käen mo­raa­li­ton­ta toi­min­taa vas­taan? Käki ei koe ole­van­sa mo­raa­li­ton, sil­lä sel­lai­nen toi­min­ta kul­kee sil­lä su­ku­pe­rin­tö­nä.

Me ihai­lem­me luon­non kau­neut­ta, mut­ta jos kur­kis­tam­me pin­taa sy­vem­mäl­le, se on ar­mo­ton. La­jit kamp­pai­le­vat ole­mas­sa­o­los­taan ja toi­nen syö sää­lit­tä toi­sen.

To­sin löy­tyy myös eri­lais­ta käy­tös­tä. Koi­ras­ta on tul­lut ih­mi­sen us­kol­li­nen ys­tä­vä. He­vo­nen voi hy­väs­tel­lä la­ji­to­ve­rin­sa en­nen kuo­le­maan­sa. Jout­se­nil­le riit­tää yk­si avi­o­liit­to elä­män ai­ka­na.

Luon­to on ri­kas ja mo­ni­muo­toi­nen, mut­ta sa­mal­la ris­ti­rii­tai­nen. Se he­rät­tää ky­sy­myk­sen: joh­taa­ko Ju­ma­la sitä vai kul­kee­ko se omia tei­tään?

En­tä ih­mis­kun­ta? On­ko se yh­tään pa­rem­pi kuin muu luo­ma­kun­ta? On ih­mi­siä, joi­den mo­raa­li ei juu­ri eroa käen mo­raa­lis­ta. Ih­mi­nen saat­taa ol­la jul­ma kuin susi toi­sel­le ih­mi­sel­le. Toi­saal­ta: joku adop­toi hy­lä­tyn lap­sen, toi­nen pe­las­taa jäi­hin pu­don­neen ja kol­mas toi­mii vuo­des­ta toi­seen omais­hoi­ta­ja­na.

Alus­sa kaik­ki oli hy­vää. Niin myös lo­pus­sa, kun Ju­ma­la luo uu­det tai­vaat ja uu­den maan, jois­sa van­hurs­kaus val­lit­see (2. Piet. 3:13). Täs­sä vä­lil­lä on toi­sin. Ih­mi­sen lan­kee­mus pa­ra­tii­sis­sa le­vi­si koko luo­ma­kun­taan, ja se jou­tui tai­pu­maan ka­to­a­vai­suu­den al­le. Nyt se huo­kaa ja vai­ke­roi kuin syn­ny­tys­tus­kis­sa ja odot­taa pää­syä va­pau­teen. (Room. 8:18–23.)

Kun ai­ka oli täyt­ty­nyt, Ju­ma­la lä­het­ti Poi­kan­sa syn­tis­ten ih­mis­ten Va­pah­ta­jak­si. Hä­nel­lä on ai­kan­sa myös sil­le, et­tä luo­ma­kun­nan huo­kaus päät­tyy ja se pää­see Ju­ma­lan las­ten kirk­kau­teen ja va­pau­teen.

Sak­san kie­les­sä on sa­non­ta: ”Mei­dän jäl­keem­me ve­den­pai­su­mus!”

Se tar­koit­taa ih­mi­sen vas­tuu­ton­ta elä­mää, mis­sä ei kan­ne­ta huol­ta jäl­keen jää­väs­tä maa­il­mas­ta.

Ju­ma­la joh­taa kyl­lä kai­ken, mut­ta hän on an­ta­nut ih­mi­sel­le pa­ra­tii­sis­ta al­ka­en teh­tä­väk­si myös var­jel­la maa­ta (1. Moos. 2:15).

Mei­dän pie­net työm­me ei­vät ole tur­hia, sil­lä suu­ret­kin vir­rat saa­vat al­kun­sa pie­nis­tä pu­rois­ta. Ei hei­te­tä muo­vi­pus­sia luon­toon ja ote­taan ly­hyil­lä mat­koil­la pyö­rä käyt­töön. Meis­tä kai­kis­ta on muu­tok­sen te­ki­jöik­si.

Teks­ti: Yr­jö Tala

Ku­vi­tus­ku­va: H. H.

Jul­kais­tu Sii­o­nin Lä­he­tys­leh­des­sä 19.6.2019

16.6.2024

Jeesus sanoi: ”Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Menkää ja tutkikaa, mitä tämä tarkoittaa: ’Armahtavaisuutta minä tahdon, en uhrimenoja.’” Matt. 9:12–13

Viikon kysymys