JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Valeuutisia levisi jo Raamatun aikoina

Pääkirjoitukset
8.11.2021 16.25

Juttua muokattu:

8.11. 16:52
2021110816520320211108162500

Eläm­me val­ta­van in­for­maa­ti­o­tul­van kes­kel­lä. Eri­lais­ta tie­toa ja in­for­maa­ti­o­ta tu­lee joka tuu­tis­ta, sekä pe­rin­teis­ten tie­do­tus­vä­li­nei­den kaut­ta et­tä so­si­aa­li­sen me­di­an ka­na­vis­sa. Tul­van kes­kel­lä on tär­ke­ää hah­mot­taa, mikä tie­to pi­tää paik­kan­sa ja mi­hin in­for­maa­ti­oon voi luot­taa. Mis­sä on to­tuus?

Eri­tyi­ses­ti so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa liik­kuu pal­jon tie­toa, jon­ka to­den­pe­räi­syyt­tä on mah­do­ton ar­vi­oi­da. Muo­kat­tu kuva ja vi­de­o­kin saa­daan näyt­tä­mään ai­dol­ta.

Mo­ni­muo­toi­sen vies­tin­nän kes­kel­lä kie­leem­me on tul­lut uu­sia il­mai­su­ja, ku­ten vaih­to­eh­toi­nen to­tuus ja va­leu­u­ti­nen. Moni ra­ken­taa omaa to­tuut­tan­sa.

Tie­teen pe­rin­tee­seen on ai­na kuu­lu­nut kri­tiik­ki. Kaik­ki tie­to, van­ha ja uu­si, al­tis­te­taan kri­tii­kil­le, jot­ta löy­de­tään uut­ta tie­toa. Uu­si tie­to muut­taa ku­vaa to­del­li­suu­des­ta. Eri­tyi­ses­ti uu­sia ka­na­via käy­tet­tä­es­sä on­kin hyvä ol­la me­di­ak­riit­ti­nen ja ar­vi­oi­da läh­teen luo­tet­ta­vuut­ta.

Kriit­ti­syy­des­sä voi­daan men­nä myös lii­an pit­käl­le. On hyvä luot­taa sii­hen, et­tä esi­val­ta ja vi­ra­no­mai­set te­ke­vät par­haan­sa. Kris­til­li­syy­des­sä on ai­na, Raa­mat­tuun no­jau­tu­en, ope­tet­tu esi­val­lan kun­ni­oit­ta­mis­ta.

Myös Raa­mat­tu tun­tee vaih­to­eh­toi­sia to­tuuk­sia ja va­leu­u­ti­sia. En­sim­mäi­nen täl­lai­nen ko­et­tiin jo pa­ra­tii­sis­sa, kun käär­me ky­see­na­lais­ti Ju­ma­lan sa­nan (1. Moos 3:1–5). Jee­suk­sen kuo­le­mas­ta läh­ti liik­keel­le va­leu­u­ti­nen: Je­ru­sa­le­min van­him­mat käs­ki­vät hau­dan var­ti­joi­na ol­lei­ta so­ti­lai­ta ker­to­maan, et­tä ope­tus­lap­set va­ras­ti­vat Jee­suk­sen ruu­miin (Matt. 28:11–15).

On tur­val­lis­ta, et­tä muut­tu­van­kin ajan kes­kel­lä on jo­ta­kin py­sy­vää. Ju­ma­lan sa­naan on hyvä luot­taa. ”Jee­sus Kris­tus on sama ei­len, tä­nään ja ikui­ses­ti” (Hepr. 13:8).

Hy­väs­ti­jät­tö­pu­hees­saan Jee­sus loh­dut­ti ope­tus­lap­si­aan sa­no­en: ”Py­hi­tä hei­dät to­tuu­del­la­si. Si­nun sa­na­si on to­tuus” (Joh. 17:17). Toi­saal­la hän sa­noi: ”Minä olen tie, to­tuus ja elä­mä” (Joh. 14:6).

Kris­til­li­syy­des­sä on to­tut­tu käyt­tä­mään myös sa­na­pa­ria ar­mo ja to­tuus. Täl­lä on vii­tat­tu Ju­ma­lan sa­nan kes­kei­seen ope­tuk­seen: syn­ti on syn­tiä, mut­ta Ju­ma­lan ar­mos­ta sen saa us­koa an­teek­si. Ja ai­na niin, et­tä ar­mo me­nee to­tuu­den edel­lä.

14.4.2024

Jeesus sanoo: ”Minä olen hyvä paimen. Minä tunnen lampaani ja ne tuntevat minut, niin kuin Isä tuntee minut ja minä Isän.” Joh. 10:14–15

Viikon kysymys