JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Lepopäivän pyhittäminen on edelleen ajankohtaista

Pääkirjoitukset
17.8.2022 7.00

Juttua muokattu:

18.8. 10:01
2022081810013920220817070000

Eräs lä­hei­se­ni lä­het­tää sun­nun­tai­aa­mui­sin su­vun vies­ti­ryh­mään toi­vo­tuk­sen ”Hy­vää py­hää”. Hän liit­tää vies­tiin ky­sei­sen sun­nun­tain ai­hee­seen liit­ty­vän raa­ma­tun­lau­seen tai ru­kouk­sen. Pi­dän tätä ar­vok­kaa­na, kau­nii­na ja ny­ky­ai­kaan so­pi­va­na ta­pa­na muis­tut­taa le­po­päi­vän eri­tyi­syy­des­tä.

Le­po­päi­vä oli tar­peen jo luo­mis­työ­tä teh­tä­es­sä. Ju­ma­la käs­ki py­hit­tää sen ja näki hy­väk­si aloit­taa kol­man­nen käs­kyn sa­nal­la ”muis­ta”. Meil­tä ih­mi­sil­tä kun asi­oi­den tär­keys­jär­jes­tys mei­naa unoh­tua.

Vie­lä joi­ta­kin vuo­si­kym­me­niä sit­ten ar­jen ja py­hän ero oli kaik­kien tie­dos­sa ja näh­tä­vis­sä. Vii­kon ai­noa kun­nol­li­nen pe­sey­ty­mi­nen suo­ri­tet­tiin ni­me­no­maan en­nen sun­nun­tai­ta, jol­loin kau­pat oli­vat kiin­ni ja kan­sa suun­ta­si kirk­koi­hin. Koti lai­tet­tiin py­hä­kun­toon ja pu­keu­dut­tiin py­hä­vaat­tei­siin.

Jot­kut asi­at, jot­ka ai­em­min oli­vat työ­tä, voi­vat ol­la ny­kyih­mi­sel­le työs­tä pa­laut­ta­via asi­oi­ta. Sik­si­kin on mah­do­ton­ta aset­taa yk­si­tyis­koh­tai­sia sään­tö­jä sil­le, mitä sun­nun­tai­na saa ja ei saa teh­dä.

Nyky-yh­teis­kun­nas­sa sun­nun­tain al­ku­pe­räi­nen mer­ki­tys on kui­ten­kin suu­rel­ta osin unoh­tu­nut. Os­tos­kes­kuk­set ku­hi­se­vat vä­keä. Mo­nil­le sun­nun­tais­ta on tul­lut ko­ti­töi­den urak­ka­päi­vä. Us­ko­vai­sel­la­kin ar­jen ja py­hän vä­li­nen ero saat­taa haa­lis­tua.

Lepo on tär­ke­ää, mut­ta kol­man­nen käs­kyn pai­no­pis­te on py­hit­tä­mi­ses­sä. Myös vir­kis­täy­ty­mi­nen ja ky­läi­ly oli­si hyvä pi­tää sel­lai­sis­sa mit­ta­suh­teis­sa, et­tä Ju­ma­lan sa­nan kuun­te­le­mi­sel­le jää ai­kaa ja voi­mia. Seu­rois­sa ja py­hä­kou­lus­sa käyn­nin ohel­la voi­si sun­nun­tai­hin use­am­min si­säl­lyt­tää koti- tai lä­hi­seu­ra­kun­nan ju­ma­lan­pal­ve­luk­ses­sa käy­mi­sen. Siel­lä­kin Raa­ma­tun teks­tien kuun­te­le­mi­nen, ru­kous ja vir­ret sekä eh­tool­li­sen viet­to vah­vis­ta­vat us­koa.

Ju­ma­lan sana on edel­leen voi­mas­sa myös kol­man­nen käs­kyn osal­ta. Kol­mas käs­ky an­taa mah­dol­li­suu­den hil­jen­tyä tär­keim­män asi­an ää­rel­le ja jät­tää ar­ki­set as­ka­reet odot­ta­maan. Ha­lu­an py­hit­tää le­po­päi­vän luot­ta­en sii­hen, et­tä Tai­vaan Isä an­taa ar­ke­na riit­tä­väs­ti ai­kaa muil­le asi­oil­le. Ju­ma­lan sa­nan ää­rel­le hil­jen­ty­nee­nä ja syn­tien an­teek­si­an­ta­muk­sen evan­ke­liu­min hoi­ta­ma­na on le­vol­lis­ta pa­la­ta ar­keen.

”Hil­jai­suut­ta, Jee­sus, kai­paan, läs­nä­o­lo­a­si vain. Sii­tä vir­taa ar­ki­huo­liin aa­mu­rau­haa sun­nun­tain. Mi­nut täy­tä toi­vol­la, et­tä voi­sin iloi­ta. Kii­tos, et­tä kaik­keen vai­vaan nyt jo yl­tää voi­ma tai­vaan.” (VK 207:4)

16.6.2024

Jeesus sanoi: ”Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Menkää ja tutkikaa, mitä tämä tarkoittaa: ’Armahtavaisuutta minä tahdon, en uhrimenoja.’” Matt. 9:12–13

Viikon kysymys