JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Hengellinen kuolema on ajallista kuolemaa vakavampi asia

Pääkirjoitukset
21.11.2022 14.05

Juttua muokattu:

21.11. 14:00
2022112114005420221121140500

Maam­me yh­teis­kun­nal­lis­ta kes­kus­te­lua lei­maa­vat par­hail­laan mo­net yk­si­lön va­pau­teen ja oi­keuk­siin liit­ty­vät ky­sy­myk­set. Abort­ti­lain ja trans­lain muu­to­se­si­tyk­set ovat täs­tä hy­viä esi­merk­ke­jä. Ne saa­vat ai­kaan häm­men­nys­tä ja voi­mak­kai­ta­kin mie­li­pi­tei­tä. Myös kirk­ko käy omaa kes­kus­te­lu­aan ja ar­vo­poh­din­taan­sa muun mu­as­sa sa­maa su­ku­puol­ta ole­vien avi­o­liit­toon vih­ki­mi­ses­tä.

Kris­tit­ty ha­lu­aa ol­la kuu­li­ai­nen muut­tu­mat­to­mal­le Ju­ma­lan sa­nal­le. Vaik­ka ar­vos­tam­me jo­kais­ta ih­mis­tä hä­nen omi­nai­suuk­sis­taan riip­pu­mat­ta, em­me voi hy­väl­lä omal­la­tun­nol­la tu­kea Raa­ma­tun sa­nan vas­tai­sia elä­män­ta­po­ja tai va­lin­to­ja. Ju­ma­lan sa­nan ope­tus niin avi­o­lii­tos­ta kuin syn­ty­mät­tö­män lap­sen oi­keuk­sis­ta on sel­keä (1. Moos. 1: 27, Matt. 19:6, Ps. 139:13).

Elä­vä us­ko näyt­täy­tyy maa­il­man sil­mis­sä hel­pos­ti su­vait­se­mat­to­ma­na ja yk­si­ää­ni­se­nä. No­pe­as­ti maal­lis­tu­vas­sa ja mo­ni­ar­vois­tu­vas­sa yh­teis­kun­nas­sa kris­ti­tyn osa voi tun­tua vie­raan ja muu­ka­lai­sen osal­ta (Hepr. 11:13). Vaa­ra­na on, et­tä mo­nien pai­nei­den kes­kel­lä ih­mi­nen al­kaa lie­ven­tää ja vä­hek­syä Raa­ma­tun ope­tus­ta. Hän saat­taa al­kaa puo­lus­tel­la syn­tiä ja ky­see­na­lais­taa Ju­ma­lan sa­nan ope­tuk­sia.

Paa­va­li opet­taa: “Syn­nin palk­ka on kuo­le­ma” (Room. 6: 23). Hen­gel­li­nen kuo­le­ma ta­pah­tui en­sim­mäi­sen ker­ran jo syn­tiin­lan­kee­muk­ses­sa, jol­loin ih­mi­nen me­net­ti yh­tey­den Ju­ma­laan (1. Moos. 2:16–17). Hen­gel­li­nen kuo­le­ma on pal­jon va­ka­vam­pi asia kuin ajal­li­nen kuo­le­ma. Sik­si us­ko­vai­sen on tär­ke­ää nou­dat­taa Raa­ma­tun ke­ho­tus­ta val­vo­mi­ses­ta (Matt. 24:42). Jos sy­dän kiin­nit­tyy lii­ak­si maal­li­siin asi­oi­hin, kun­ni­aan, ra­haan ja me­nes­tyk­seen, us­ko ei enää oh­jaa ih­mi­sen va­lin­to­ja. Raa­mat­tu muis­tut­taa: ”Mis­sä on aar­tee­si, siel­lä on myös sy­dä­me­si” (Matt. 6: 21).

Pe­ri­syn­nin seu­rauk­se­na ih­mi­nen on ereh­ty­vä ja jou­tuu syn­tiin. Elä­mä ei mene ai­na niin kuin it­se on suun­ni­tel­lut tai ku­vi­tel­lut sen me­ne­vän. Kris­tit­ty­kin on saat­ta­nut teh­dä va­lin­to­ja, jot­ka ei­vät ole osoit­tau­tu­neet us­ko­ne­lä­män kan­nal­ta he­del­mäl­li­sik­si. Täl­lais­ta ih­mis­tä Ju­ma­lan val­ta­kun­nan evan­ke­liu­mi roh­kai­see ja aut­taa nos­ta­maan kat­seen omas­ta ti­lan­tees­ta koh­ti us­kon pää­mää­rää (1. Piet. 1:9).

Evan­ke­liu­mi on tar­koi­tet­tu myös hen­gel­li­sen kuo­le­man koh­dan­neel­le: ”Ju­ma­lan lau­peus on kui­ten­kin niin run­sas ja hän ra­kas­ti mei­tä niin suu­res­ti, et­tä hän teki mei­dät, rik­ko­mus­tem­me täh­den kuol­leet, elä­vik­si Kris­tuk­sen kans­sa. Ar­mos­ta tei­dät on pe­las­tet­tu.” (Ef. 2:4–5.) Kun ih­mi­nen pää­see epä­us­kos­ta Ju­ma­lan ja hä­nen val­ta­kun­tan­sa yh­tey­teen, hän saa voi­mia kil­voi­tel­la ja tais­tel­la syn­tiä vas­taan.

18.6.2024

Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä, mutta asun myös murtuneiden ja nöyrien luona. Minä virvoitan murtuneiden hengen ja herätän eloon nöyrien sydämen. Jes. 57:15

Viikon kysymys