JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Päämääränä arvokas vanhuus

Pääkirjoitukset
13.10.2023 13.45

Juttua muokattu:

13.10. 13:44
2023101313444720231013134500

Van­huu­teen va­rau­tu­mi­nen on osa nor­maa­lia elä­mää. Se on en­na­koin­tia ja suun­nit­te­lua hy­vän van­huu­si­än mah­dol­lis­ta­mi­sek­si. Moni va­rau­tuu van­huu­teen eri­lais­ten asu­mis­jär­jes­te­ly­jen avul­la ja et­sii rat­kai­su­ja ta­lou­den ja oi­keu­del­lis­ten asi­oi­den jär­jes­tä­mi­seen. Myös omas­ta ter­vey­des­tä ja so­si­aa­li­sis­ta suh­teis­ta huo­leh­ti­mi­nen on vas­tuul­lis­ta va­rau­tu­mis­ta van­huu­teen.

Mo­net kan­sa­lais­jär­jes­töt ja yh­teis­kun­nan toi­mi­jat tar­jo­a­vat apua van­huu­den suun­nit­te­luun. Ne­tis­tä löy­tyy hy­viä oh­jei­ta, joil­la pää­see suun­nit­te­lun al­kuun. Nii­tä kan­nat­taa hyö­dyn­tää. Ikä­vuo­siin kan­nat­taa va­rau­tua mo­nil­la elä­mä­na­lu­eil­la, jot­ta elä­ke­vuo­det oli­si­vat mah­dol­li­sim­man hy­viä ja tur­val­li­sia.

Vir­keil­lä elä­ke­läi­sil­lä ai­ka ei tule pit­käk­si, mut­ta voi­mien vä­he­tes­sä mie­len voi val­la­ta huo­li sel­viy­ty­mi­ses­tä. On­nek­si ny­kyi­sin ko­tiin voi ti­la­ta mo­nen­lai­sia pal­ve­lu­ja, joi­ta yh­teis­kun­ta tu­kee myös ta­lou­del­li­ses­ti. Ko­ti­pal­ve­lu tar­jo­aa van­huk­sil­le mo­ni­puo­lis­ta apua ar­keen sekä ko­to­na et­tä ko­din ul­ko­puo­lel­la. Ko­ti­hoi­to-, ate­ria-, sai­raan­hoi­to- ja sii­vous­pal­ve­lut aut­ta­vat jo­ka­päi­väi­seen elä­mään kuu­lu­vien teh­tä­vien hoi­ta­mi­ses­sa. Jos­kus jär­jes­tyy niin, et­tä lä­hei­nen ih­mi­nen pys­tyy al­ka­maan van­huk­sen omais­hoi­ta­jak­si. Pal­ve­lu­ko­ti on van­huk­sel­le hyvä ja tur­val­li­nen rat­kai­su sii­nä vai­hees­sa, kun ko­to­na asu­mi­nen ei enää on­nis­tu useis­ta tu­ki­muo­dois­ta huo­li­mat­ta.

Us­ko­vai­sil­la nä­ky­mät ovat van­huu­des­sa­kin va­loi­sat. On seu­ro­ja, lo­ma­lei­re­jä, elä­ke­läis­ten ker­ho­ja ja ret­kiä, jot­ka hoi­ta­vat miel­tä ja sie­lua. Ys­tä­vil­lä ja saat­ta­jien tu­el­la on suu­ri mer­ki­tys. Van­hus kai­paa ai­toa koh­taa­mis­ta ja rin­nal­le aset­tu­mis­ta. Hän kai­paa kuul­la ky­sy­myk­sen, mitä si­nul­le kuu­luu ja mi­ten jak­sat. Em­me voi ot­taa pois toi­sen huo­lia ja kuor­maa, mut­ta voim­me kan­taa nii­tä yh­des­sä. Lä­him­mäi­sen­rak­kaut­ta on se, et­tem­me jätä ke­tään yk­sin.

Tär­kein­tä on roh­kais­ta ja in­nos­taa toi­nen toi­si­am­me us­ko­maan, luot­ta­maan ja tur­vaa­maan Ju­ma­lan huo­len­pi­toon. Ju­ma­lan lap­se­na on tur­val­lis­ta van­he­ta. Saam­me tur­val­li­ses­ti luot­taa Ju­ma­lan lu­pauk­seen: ”Tei­dän van­huu­ten­ne päi­viin saak­ka minä olen sama, vie­lä kun hiuk­sen­ne har­maan­tu­vat, minä tei­tä kan­nan. Niin minä olen teh­nyt ja niin yhä teen, minä nos­tan ja kan­nan ja pe­las­tan.” (Jes. 46:4.)

25.5.2024

Jeesus sanoo: ”Totisesti, totisesti: sillä, joka uskoo, on ikuinen elämä.” Joh. 6:47

Viikon kysymys