JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hartauskirjoitukset

Minä teen hänelle kumppanin

Siionin Lähetyslehti
Hartauskirjoitukset
8.10.2014 0.00

Juttua muokattu:

1.1. 23:46
2020010123465520141008000000

Raa­ma­tun al­ku­leh­dil­lä tu­tus­tum­me luo­mis­ker­to­muk­seen. Se vie mei­dät kat­so­maan Ju­ma­lan suu­ruut­ta ja sitä, kuin­ka koko luo­ma­kun­ta syn­tyi. Luo­mis­ker­to­muk­sen yh­tey­des­sä nou­see esil­le, kuin­ka Ju­ma­la loi myös ih­mi­sen, omak­si ku­vak­sen­sa.

Jo luo­mis­ker­to­muk­ses­sa tu­lee esil­le se, kuin­ka me ih­mi­si­nä kai­paam­me lä­hel­lem­me ys­tä­vää, elä­män­kump­pa­nia, jon­ka kans­sa voim­me ja­kaa elä­mäm­me yh­tei­set ilot ja su­rut. Meil­lä on mah­dol­li­suus ker­toa puo­li­son kai­puus­ta ru­kouk­ses­sa Ju­ma­lal­le.

Avi­o­puo­li­son löy­tä­mi­nen on yk­si suu­rim­pia asi­oi­ta ih­mi­sen elä­mäs­sä. Ju­ma­lan sana neu­voo mei­tä, et­tä mei­dän tu­lee ero­ta isäs­täm­me ja äi­dis­täm­me, kun me saam­me rin­nal­lem­me avi­o­puo­li­son.

Kuo­le­maan saak­ka

Avi­o­puo­li­soa pyy­tä­es­säm­me ru­kouk­sem­me sai­si ol­la, et­tä Ju­ma­la an­tai­si meil­le us­ko­vai­sen puo­li­son. On­han avi­o­liit­to tar­koi­tet­tu kes­tä­mään sii­hen saak­ka, kun­nes kuo­le­ma erot­taa puo­li­sot.

Us­ko­vai­nen puo­li­so on tuki ja tur­va elä­mäm­me eri vai­heis­sa. Rak­kau­den liek­ki on lah­ja, jon­ka Ju­ma­la on sy­tyt­tä­nyt puo­li­soi­den sy­dä­miin. Vuo­sien ja vuo­si­kym­men­ten mit­taan sen säi­ly­mi­nen ja kirk­kaa­na py­sy­mi­nen edel­lyt­tää lah­jan hoi­ta­mis­ta.

Pie­ta­ri neu­voo epis­to­las­saan vai­moa kun­ni­oit­ta­maan mies­tään ja mies­tä tu­ke­maan vai­mo­aan, ku­ten hei­kom­paa as­ti­aa (1. Piet. 3:7). Ju­ma­lan sana neu­voo puo­li­soi­ta­kin kil­pai­le­maan kes­ke­nään myös toi­nen toi­sen­sa kun­ni­oit­ta­mi­ses­sa (Room. 12:10).

An­teek­si an­ta­mi­nen ja pyy­tä­mi­nen

Vih­ki­kir­kon alt­ta­ril­la lu­paam­me ra­kas­taa toi­si­am­me hal­ki elä­mäm­me. Ra­kas­ta­mi­nen ei kui­ten­kaan ei ole it­ses­tään­sel­vyys. Ar­jes­sa huo­maam­me usein ole­vam­me heik­ko­ja avi­o­puo­li­soi­ta. Tu­lee huo­no­ja sa­no­ja, kär­si­mät­tö­myyt­tä ja muu­ta syn­tiä, jol­la me voim­me pa­hoit­taa tois­tem­me mie­len. Sik­si on tär­ke­ää, et­tä ko­to­na käy­te­tään run­saas­ti evan­ke­liu­mia. An­teek­si pyy­tä­mi­nen ja an­teek­si an­ta­mi­nen ovat avi­o­puo­li­soi­den vä­li­sen rak­kau­den pe­rus­pi­la­rei­ta. Nii­den ym­pä­ril­le on yh­teis­tä elä­mää hyvä ra­ken­taa.

Van­hem­pien rak­kaus kas­vu­a­lus­ta­na

Ju­ma­la an­toi meil­le myös puo­li­soi­na teh­tä­vän. Kun me pe­rus­tam­me ko­din ja aloi­tam­me yh­teis­tä elä­määm­me, Ju­ma­la voi siu­na­ta meil­le myös lap­sia. Raa­ma­tus­sa ku­va­taan kau­niis­ti syn­ty­män ih­met­tä, jo­kai­sen maa­il­maan luo­dun ih­mi­sen ai­nut­laa­tui­suut­ta (Ps. 139:13–16).

Lap­si on Ju­ma­lan lah­ja mei­dän ko­tiim­me. Lap­sis­ta me saam­me iloa ja si­säl­töä elä­määm­me. Yh­des­sä puo­li­son kans­sa kan­nam­me myös hei­hin liit­ty­vät huo­let, jopa su­rut, joi­ta hei­dän­kin elä­mään­sä voi si­säl­tyä.

Van­hem­pien kes­ki­näi­nen rak­kaus ja ko­din tur­val­li­nen il­ma­pii­ri an­ta­vat hy­vän kas­vu­a­lus­tan lap­sil­lem­me ja nuo­ril­lem­me.

Ta­pa­ni Kin­nu­nen

Teks­tis­sä kä­si­tel­lään seu­raa­vaa raa­ma­tun­koh­taa: 1. Moos. 2:18–25

Jul­kais­tu Sii­o­nin Lä­he­tys­leh­des­sä 10/2014.

18.5.2022

Lapseni, älkäämme rakastako sanoin ja puheessa, vaan teoin ja totuudessa. 1. Joh. 3:18

Viikon kysymys