JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

”Syntyi neitsyt Mariasta”

Siionin Lähetyslehti
Pääkirjoitukset
3.12.2014 8.57

Juttua muokattu:

1.1. 23:48
2020010123485320141203085700

Kas­te­ti­lai­suuk­sis­sa ja ju­ma­lan­pal­ve­luk­sis­sa tun­nus­tam­me us­kom­me Jee­suk­seen Kris­tuk­seen, joka ”si­ki­si Py­häs­tä Hen­ges­tä, syn­tyi neit­syt Ma­ri­as­ta”. Jou­lun al­la il­mes­ty­vis­sä leh­dis­sä jul­kais­taan usein tut­ki­joit­ten ar­tik­ke­lei­ta, jois­sa kä­si­tel­lään Jee­suk­sen syn­ty­mä­ker­to­mus­ten his­to­ri­al­li­suut­ta ja mer­ki­tys­tä. Jou­lun kes­kei­nen sa­no­ma on Jee­suk­sen syn­ty­mi­nen neit­sees­tä.

Kriit­ti­set tut­ki­jat tor­ju­vat neit­sees­tä syn­ty­mi­sen aja­tuk­sen tie­teel­li­seen mah­dot­to­muu­teen ja toi­saal­ta Mat­teuk­sen ja Luuk­kaan ker­to­mus­ten ero­a­vai­suuk­siin ve­do­ten. Mo­net pi­tä­vät Jee­suk­sen neit­sees­tä syn­ty­mis­tä myös pe­las­tuk­sen kan­nal­ta tar­peet­to­ma­na opin­kap­pa­lee­na. Tut­ki­muk­sen mu­kaan kirk­kom­me työn­te­ki­jöis­tä vain kak­si kol­ma­so­saa us­koo Jee­suk­sen neit­seel­li­seen syn­ty­mään. Mitä sa­noo Raa­mat­tu?

Mat­teuk­sen mu­kaan en­nen Ma­ri­an ja Joo­se­fin lii­ton vah­vis­ta­mis­ta il­me­ni, et­tä Ma­ria oli Py­hän Hen­gen vai­ku­tuk­ses­ta ras­kaa­na. En­ke­li sa­noi yöl­lä Joo­se­fil­le: ”älä pel­kää ot­taa Ma­ri­aa vai­mok­se­si. Se, mikä hä­nes­sä on siin­nyt, on läh­töi­sin Py­häs­tä Hen­ges­tä. Hän syn­nyt­tää po­jan, ja si­nun tu­lee an­taa po­jal­le ni­mek­si Jee­sus, sil­lä hän pe­las­taa kan­san­sa sen syn­neis­tä.” Mat­teuk­sen mu­kaan näin to­teu­tui pro­fee­tan en­nus­tus: ”Kat­so, neit­syt tu­lee ras­kaak­si ja syn­nyt­tää po­jan, ja hä­nel­le an­ne­taan ni­mek­si Im­ma­nu­el -- se mer­kit­see: Ju­ma­la on mei­dän kans­sam­me.” (Matt. 1:18–23.)

Luu­kas ker­too, et­tä Ju­ma­la lä­het­ti en­ke­li Gab­rie­lin Ma­ria-ni­mi­sen neit­sy­en luo. En­ke­li il­moit­ti hä­nen tu­le­van ras­kaak­si ja syn­nyt­tä­vän po­jan. Po­jal­le tuli an­taa ni­mek­si Jee­sus. Ma­ria ky­syi en­ke­lil­tä: ”Mi­ten se on mah­dol­lis­ta? Mi­nä­hän olen kos­ke­ma­ton.” En­ke­li vas­ta­si hä­nel­le: ”Pyhä Hen­ki tu­lee si­nun yl­le­si. – – Sik­si myös lap­si, joka syn­tyy, on pyhä, ja hän­tä kut­su­taan Ju­ma­lan Po­jak­si.” (Luuk. 1:28–35.)

Pe­ri­mä­tie­to­jen erois­ta huo­li­mat­ta mo­lem­pien ker­to­mus­ten ydin­si­säl­tö on sama: en­ke­lin il­moi­tuk­sen mu­kaan Jee­sus syn­tyy Py­hän Hen­gen vai­ku­tuk­ses­ta neit­syt Ma­ri­as­ta, ja hän on Ju­ma­lan Poi­ka. Sa­mas­sa us­kon­tun­nus­tuk­ses­sa tun­nus­tam­me myös us­kom­me kaik­ki­val­ti­aa­seen Ju­ma­laan. Ju­ma­lan kaik­ki­val­tiu­teen si­säl­ty­vät myös ih­meet ja luon­non­lait­kin ylit­tä­vä toi­min­ta, jo­hon neit­sees­tä syn­ty­mi­nen ja myös ylös­nou­se­mus kuu­lu­vat.

Neit­sees­tä syn­ty­nyt Va­pah­ta­ja on pa­ras jou­lu­lah­jam­me. Augs­bur­gin tun­nus­tus tii­vis­tää Raa­ma­tun ope­tuk­sen sii­tä näin: ”Ju­ma­lan Poi­ka, on ot­ta­nut in­hi­mil­li­sen luon­non au­tu­aan neit­syt Ma­ri­an koh­dus­sa, niin et­tä mo­lem­mat luon­not, ju­ma­lal­li­nen ja in­hi­mil­li­nen – – ovat yk­si ai­noa Kris­tus, tosi Ju­ma­la ja tosi ih­mi­nen, joka syn­tyi neit­syt Ma­ri­as­ta, to­del­la kär­si, ris­tiin­nau­lit­tiin, kuo­li ja hau­dat­tiin, jot­ta hän so­vit­tai­si Isän kans­sam­me ja oli­si uh­ri ei ai­no­as­taan pe­ri­syn­nin, vaan myös kaik­kien ih­mis­ten te­ko­syn­tien täh­den.” Vi­a­ton kär­si mei­dän vi­al­lis­ten puo­les­ta. Il­man neit­sees­tä syn­ty­nyt­tä Va­pah­ta­jaa meil­lä ei oli­si syn­tien an­teek­si­an­ta­mus­ta ei­kä osal­li­suut­ta Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­sa, joka on van­hurs­kaut­ta, rau­haa ja iloa Py­häs­sä Hen­ges­sä.

Saam­me luot­taa tur­val­li­ses­ti Ju­ma­lan sa­naan. Jee­sus, neit­sees­tä syn­ty­nyt Ju­ma­lan Poi­ka, on pa­ras juh­la­vie­raam­me. Hän on lu­van­nut ol­la omien­sa kans­sa kaik­ki päi­vät maa­il­man lop­puun as­ti.

Vil­jo Jun­tu­nen

Jul­kais­tu Sii­o­nin Lä­he­tys­leh­des­sä 12/2014.

Kuva: Jar­mo Määt­tä

27.5.2022

Hyvä on sen osa, joka luottaa Herraan, ei etsi apua pahan voimilta eikä käänny niiden puoleen, jotka valhetta palvelevat. Ps. 40:5

Viikon kysymys