JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hartauskirjoitukset

”Vallitkoon rauha muureillasi”

Siionin Lähetyslehti
Hartauskirjoitukset
21.1.2015 10.02

Juttua muokattu:

1.1. 23:50
2020010123501920150121100200

”Ilo val­ta­si mi­nut, kun kuu­lin sa­nan: Me läh­dem­me Her­ran huo­nee­seen! Nyt sei­som­me por­teil­la­si, Je­ru­sa­lem. Je­ru­sa­lem, olet kau­pun­kim­me, tän­ne kan­sam­me ko­koon­tuu, tän­ne va­el­ta­vat hei­mom­me, Her­ran hei­mot, tääl­lä, niin kuin on sää­det­ty, Is­ra­el kiit­tää Her­ran ni­meä.” (Ps. 122:1–4.) Teks­tim­me alus­sa ker­ro­taan psal­min ole­van Daa­vi­din psal­mi ja mat­ka­lau­lu. Mat­ka Je­ru­sa­le­miin on tul­lut pää­tök­seen; ilo täyt­tää sy­dä­men mat­ka­lais­ten ol­les­sa kau­pun­gin por­til­la, ja Her­ran temp­pe­lin siin­tä­es­sä sil­mien edes­sä.

Toi­sen Moo­sek­sen kir­jan mu­kaan jo­kai­sen Is­ra­e­lin mie­hen tuli näyt­täy­tyä kol­me ker­taa vuo­des­sa Her­ran kas­vo­jen edes­sä (2. Moos. 23:17). Vaik­ka Her­ran kas­vo­jen eteen saa­pu­mi­nen oli käs­ky, lau­la­jal­lem­me se oli mie­lui­nen käs­ky ja etuo­i­keus. Psal­mi­lau­la­jan täyt­tää ilo sii­tä, et­tä hän pää­see Her­ran huo­nee­seen. Ju­ma­lan sa­nan kuu­le­mi­nen ja Her­ran ni­men kiit­tä­mi­nen tyy­dyt­tä­vät sy­dä­men kai­pauk­sen.

Us­ko ja kuu­le­mi­nen

Kirk­kom­me vuo­den 1948 kris­ti­nop­pi to­te­aa us­ko­ne­lä­män hoi­ta­mi­ses­ta: ”Py­sy­äk­seen ja vah­vis­tu­ak­seen us­kos­sa kris­ti­tyn tu­lee ah­ke­ras­ti käyt­tää Ju­ma­lan sa­naa ja Her­ran py­hää eh­tool­lis­ta, ru­kous­ta ja kris­tit­ty­jen kes­ki­näis­tä yh­teyt­tä” (KO 77). Us­ko­ne­lä­män hoi­ta­mi­seen kuu­luu Ju­ma­lan sa­nan kuu­le­mi­nen. ”Us­ko syn­tyy kuu­le­mi­ses­ta, mut­ta kuu­le­mi­sen syn­nyt­tää Kris­tuk­sen sana” (Room. 10:17). Psal­mis­sam­me ker­ro­taan, kuin­ka Her­ran hei­mot saa­pu­vat yh­del­le kool­le, Ju­ma­lan lap­set ko­koon­tu­vat ja naut­ti­vat kris­tit­ty­jen kes­ki­näi­ses­tä yh­tey­des­tä. Vaik­ka kris­tit­ty­jen kes­ki­näi­nen yh­teys on­kin tär­ke­ää, teks­tim­me kär­ki on kui­ten­kin Her­ran ni­men kiit­tä­mi­ses­sä, joka kum­pu­aa lah­ja­na saa­dus­ta us­kos­ta.

Meil­lä Suo­mes­sa on eri­no­mai­set mah­dol­li­suu­det ko­koon­tua yh­del­le kool­le tois­ten Ju­ma­lan las­ten kans­sa. Yh­tei­siä ko­koon­tu­mi­sia on pal­jon, ja ko­koon­tu­mi­sis­sa kes­keis­tä on py­säh­ty­mi­nen Ju­ma­lan sa­nan ää­rel­le. Osaam­me­ko ol­la kii­tol­li­sia? On­ko Ju­ma­lan sa­nan kuu­loon läh­te­mi­nen kii­tok­sen ai­he, ku­ten psal­mis­sam­me ku­va­taan? Tai olet­ko ha­vah­tu­nut sii­hen, et­tä sa­nan kuu­los­sa aja­tuk­set ovat jos­sa­kin ai­van muu­al­la ja kuun­te­le­mi­seen on vai­kea kes­kit­tyä?

Olen kuul­lut useil­ta ys­tä­vil­tä­ni, kuin­ka pit­kät reis­sut ul­ko­mail­la opin­to­jen tai työn pa­ris­sa ovat opet­ta­neet ar­vos­ta­maan mah­dol­li­suut­ta pääs­tä Ju­ma­lan sa­nan kuu­loon. Kun seu­ro­ja ei ole­kaan joka viik­ko, vaan vaik­ka­pa muu­ta­man ker­ran vuo­des­sa, tuos­ta ta­pah­tu­mas­ta tu­lee eri­tyi­sen mer­ki­tyk­sel­li­nen. Sy­dän kai­paa elä­vää Ju­ma­lan sa­naa, evan­ke­liu­mia sekä yh­teyt­tä ja rak­kaut­ta tois­ten Ju­ma­lan las­ten kans­sa.

Eri­lais­ten tun­te­mis­ten kes­kel­lä saam­me loh­dut­tau­tua sil­lä, et­tä us­kom­me ei ole tun­te­mis­ten va­ras­sa. Tär­kein­tä on sy­dä­men halu kil­voi­tel­la, vaik­ka sit­ten mat­ka­saa­ton vii­mei­sim­pä­nä, mut­ta Ju­ma­lan ar­moon ja an­teek­si­an­ta­muk­seen tur­vau­tu­en.

Ym­mär­ryk­sen ylit­tä­vä rau­ha

”Ole ter­veh­dit­ty, Je­ru­sa­lem! Ol­koon rau­ha si­nul­la ja ys­tä­vil­lä­si. Val­lit­koon rau­ha muu­reil­la­si ja hy­vin­voin­ti lin­nois­sa­si. Vel­jie­ni ja ys­tä­vie­ni täh­den toi­vo­tan si­nul­le rau­haa. Her­ran, Ju­ma­lam­me, huo­neen täh­den ru­koi­len si­nul­le me­nes­tys­tä.” (Ps. 122:6–9.) Psal­min jäl­kim­mäi­sis­sä ja­keis­sa ko­ros­tuu rau­han sa­no­ma. Je­ru­sa­le­mia ter­veh­di­tään ilol­la, toi­vot­ta­en sa­mal­la rau­haa Ju­ma­lan kau­pun­gil­le. Täs­sä yh­tey­des­sä ei ole ky­sy­mys pel­käs­tään rau­has­ta so­dan vas­ta­koh­ta­na vaan Ju­ma­lan rau­has­ta, jol­la on pal­jon laa­jem­pi ja sy­väl­li­sem­pi mer­ki­tys.

Paa­va­li ku­vaa Ju­ma­lan rau­haa kir­jees­sään Fi­lip­pin seu­ra­kun­nan Ju­ma­lan lap­sil­le: ”Sil­loin Ju­ma­lan rau­ha, joka ylit­tää kai­ken ym­mär­ryk­sen, var­je­lee tei­dän sy­dä­men­ne ja aja­tuk­sen­ne, niin et­tä py­syt­te Kris­tuk­ses­sa Jee­suk­ses­sa” (Fil. 4:7). Pu­hu­taan siis rau­has­ta, joka ylit­tää kai­ken ih­mi­sym­mär­ryk­sen, mut­ta joka sa­mal­la ky­ke­nee var­je­le­maan tuon rau­han osal­li­suu­des­sa elä­vän ih­mi­sen Kris­tuk­ses­sa Jee­suk­ses­sa eli us­ko­mas­sa.

Ju­ma­lan kau­pun­ki py­syy

Van­han tes­ta­men­tin Je­ru­sa­le­mia käy­te­tään usein ver­taus­ku­va­na Ju­ma­lan kau­pun­gis­ta, Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­ta. Tuon kau­pun­gin kan­sa­lai­set ovat Ju­ma­lan omaa kan­saa, jon­ka jä­se­net Ju­ma­la on it­se ni­mel­tä kut­su­nut. Psal­mi­lau­la­ja toi­vot­taa rau­haa tä­män kau­pun­gin muu­reil­le ja hy­vin­voin­tia sen lin­noi­tuk­sil­le.

Sa­mal­la ta­voin kuin Je­ru­sa­lem on ol­lut kaut­ta ai­ko­jen mo­nen­lais­ten tais­te­lu­jen näyt­tä­mö, myös Ju­ma­lan seu­ra­kun­ta on tais­te­le­va seu­ra­kun­ta. Jo­kai­nen Ju­ma­lan lap­si on jat­ku­vas­sa tais­te­lus­sa sie­lun­vi­hol­lis­ta vas­taan, omal­la var­ti­o­pai­kal­laan. Ju­ma­lan kau­pun­ki, sen muu­ri ja var­ti­jat ovat ala­ti vi­hol­li­sen hyök­käys­ten koh­tee­na. Tais­te­lun kes­kel­lä tur­vaa tuo tie­to sii­tä, et­tä Ju­ma­lan kau­pun­gin muu­rit kes­tä­vät. Ei­vät sen vuok­si, et­tä var­ti­jat oli­si­vat niin eri­no­mai­sia, vaan sik­si, et­tä Ju­ma­la on kau­pun­kin­sa ja kan­san­sa vah­va tur­va.

Us­kos­ta kum­pu­a­va luot­ta­mus Ju­ma­lan huo­len­pi­toon tuo iloa, loh­tua, tur­vaa ja rau­haa. Maa­il­man mels­kei­den kes­kel­lä Ju­ma­lan lap­si saa evan­ke­liu­min loh­dul­li­sen sa­no­man kaut­ta ko­kea sy­dä­mes­sään Ju­ma­lan rau­haa, Ju­ma­lan kau­pun­gis­sa, Sii­o­nin muu­rien suo­jas­sa.

P.M.

Teks­tis­sä kä­si­tel­lään seu­raa­vaa raa­ma­tun­koh­taa: Ps. 122:1–9

Jul­kais­tu Sii­o­nin Lä­he­tys­leh­des­sä 1/2015.

27.5.2022

Hyvä on sen osa, joka luottaa Herraan, ei etsi apua pahan voimilta eikä käänny niiden puoleen, jotka valhetta palvelevat. Ps. 40:5

Viikon kysymys