JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hartauskirjoitukset

Rauha teille!

Siionin Lähetyslehti
Hartauskirjoitukset
21.1.2015 5.04

Juttua muokattu:

1.1. 23:50
2020010123501920150121050400

Ope­tus­lap­set pel­kä­si­vät. Jee­sus oli juu­ri ris­tiin­nau­lit­tu. Eh­kä ope­tus­lap­set ajat­te­li­vat, et­tä seu­raa­vak­si oli­si hei­dän vuo­ron­sa. He oli­vat ko­koon­tu­neet lu­kit­tu­jen ovien taak­se (Joh. 20:19).

Sa­ma­na, vii­kon en­sim­mäi­se­nä päi­vä­nä Mag­da­lan Ma­ria oli men­nyt jo aa­mu­hä­mä­ris­sä Jee­suk­sen hau­dal­le. Hän oli löy­tä­nyt hau­dan tyh­jä­nä. Kivi oli siir­ret­ty pois hau­dan suul­ta. Ma­ria vei täs­tä vies­tin ope­tus­lap­sil­le. Pie­ta­ri kii­ruh­ti juos­ten Jee­suk­sen hau­dal­le, yh­des­sä mui­den ope­tus­las­ten kans­sa. He nä­ki­vät sen, mis­tä Ma­ria oli heil­le ker­to­nut. (20:1–9.)

Ylös­nous­seen koh­taa­mi­nen

Ope­tus­lap­set läh­ti­vät hau­dal­ta ma­ja­paik­kaan­sa, mut­ta Mag­da­lan Ma­ria jäi hau­dan ovel­le it­ke­mään. Jee­sus il­mes­tyi Ma­ri­al­le. ”Mitä it­ket nai­nen? Ketä sinä et­sit?” Ma­ria sai Jee­suk­sel­ta teh­tä­vän: ”Mene sinä vie­mään sa­naa vel­jil­le­ni.” (20:11–17.)

Ma­ri­an vie­mä­nä hau­dal­ta läh­ti vies­ti ylös­nous­sees­ta Va­pah­ta­jas­ta. Vies­tin sai­vat kuul­la en­sim­mäi­si­nä ope­tus­lap­set. Ma­ria rien­si ker­to­maan heil­le: ”Minä olen näh­nyt Her­ran!” (20:18.)

Vies­ti ylös­nous­sees­ta Va­pah­ta­jas­ta si­säl­si ja si­säl­tää yhä il­moi­tuk­sen Ju­ma­lan rak­kau­des­ta syn­tiin lan­gen­nut­ta ih­mis­tä koh­taan. Se avaa syn­ti­taak­ko­jen al­le mu­ser­tu­val­le ih­mi­sel­le toi­von nä­kö­a­lo­ja. Ju­ma­la ei ole mi­nua hy­län­nyt. Poi­kan­sa so­vi­tus­työn kaut­ta hän on avan­nut mah­dol­li­suu­den va­pau­tua syn­neis­tä ja pääs­tä osal­li­sek­si ian­kaik­ki­ses­ta elä­mäs­tä.

Ei ole ih­me, et­tä ope­tus­lap­set pel­kä­si­vät. Kaik­ki ko­et­tu oli jär­kyt­tä­nyt hei­tä. Häm­men­nys­tä oli li­sän­nyt Mag­da­lan Ma­ri­an ker­to­mus sii­tä, et­tä hän oli koh­dan­nut Jee­suk­sen. Tun­tui tar­peel­li­sel­ta pi­tää ovet lu­kit­tui­na.

Tuol­la lu­kit­tu­jen ovien ta­ka­na ar­koi­na, pel­kää­vi­nä ja häm­men­ty­nei­nä ope­tus­lap­set sai­vat koh­da­ta kuo­le­man voit­ta­neen Jee­suk­sen. Yh­täk­kiä Jee­sus sei­soi hei­dän kes­kel­lään ja sa­noi: ”Rau­ha teil­le!” Tä­män sa­not­tu­aan hän näyt­ti ope­tus­lap­sil­le kä­ten­sä ja kyl­ken­sä. (Joh. 20:19.)

Ilo syt­tyy

Jee­suk­sen nä­ke­mi­nen sy­tyt­ti ilon ope­tus­las­ten sy­dä­mis­sä (Joh. 20:20). He ei­vät ol­leet us­ko­neet tur­haan. Ju­ma­lan lu­pauk­set oli­vat sit­ten­kin to­sia.

Us­kon kaut­ta Jee­suk­sen voi yhä koh­da­ta ja hän­tä kat­sel­la Ju­ma­lan val­ta­kun­nan evan­ke­liu­mis­sa. Kun syn­ti­sel­le ih­mi­sel­le an­ne­taan syn­nit an­teek­si Jee­suk­sen ni­mes­sä ja ve­res­sä, hän pää­see syn­ti­taak­ko­jen al­ta ko­ke­maan rau­haa, va­paut­ta ja iloa Py­häs­sä Hen­ges­sä.

Evan­ke­liu­min us­ko­mi­nen syn­nyt­tää iloa sen us­ko­jas­sa. Ilo on apos­to­li Paa­va­lin mu­kaan yk­si Hen­gen he­del­mis­tä (Gal. 5:22). Raa­mat­tu ker­too usei­ta ti­lan­tei­ta, jois­sa evan­ke­liu­mi on syn­nyt­tä­nyt iloa. Kun Fi­lip­pus saar­na­si Eti­o­pi­an ku­nin­gat­ta­ren ho­vi­her­ral­le evan­ke­liu­mia Jee­suk­ses­ta, ho­vi­her­ra us­koi ja jat­koi iloi­ten mat­kaan­sa (Ap. t. 8:39). Myös Sak­keus iloit­si, kun hän sai läh­teä seu­raa­maan Jee­sus­ta (Luuk. 19:6).

An­teek­si­an­ta­mus tuo rau­han

Mitä Jee­suk­sen sa­nat ”rau­ha teil­le” mer­kit­se­vät tä­nään, kun ko­em­me ym­pä­ril­läm­me le­vot­to­muut­ta ja rau­hat­to­muut­ta? Tun­nem­me sitä myös omas­sa it­ses­säm­me. Epäi­lem­me us­ko­am­me. Mo­net kiu­sauk­set ovat tut­tu­ja. Moni syn­tis­tä elä­mään­sä ka­tu­va et­sii elä­mäl­leen uut­ta suun­taa.

Lu­kit­tu­jen ovien ta­ka­na iloit­se­vat ope­tus­lap­set sai­vat Her­ral­taan ja Mes­ta­ril­taan teh­tä­vän. Jee­sus vah­vis­ti ope­tus­lap­si­aan Py­häl­lä Hen­gel­lä ja lä­het­ti hei­dät ju­lis­ta­maan rau­han evan­ke­liu­mia: ”Rau­ha teil­le! Niin kuin Isä on lä­het­tä­nyt mi­nut, niin lä­he­tän minä tei­dät.” (Joh. 20:21–22.)

Tä­män jäl­keen Jee­sus an­toi ope­tus­lap­sil­leen val­tuu­det an­taa syn­te­jä an­teek­si. ”Jol­le te an­nat­te syn­nit an­teek­si, hä­nel­le ne ovat an­teek­si an­ne­tut. Jol­ta te kiel­lät­te an­teek­si­an­non, hän ei saa syn­te­jään an­teek­si.” (Joh. 20:23.). Syn­tien an­teek­si­an­ta­mi­sen evan­ke­liu­mi syn­nyt­tää sen rau­han, jos­ta Jee­sus ope­tus­lap­sil­leen pu­hui.

Jee­sus oli jo ai­kai­sem­min hy­väs­ti­jät­tö­pu­hees­saan pu­hu­nut sa­mas­ta rau­has­ta: ”Minä jä­tän teil­le rau­han. Oman rau­ha­ni minä an­nan teil­le, en sel­lais­ta, jon­ka maa­il­ma an­taa. Ol­kaa roh­ke­at, äl­kää vai­pu­ko epä­toi­voon.” (Joh. 14:27.)

Jee­suk­sen seu­raa­jat ha­lu­a­vat ol­la us­kol­li­sia Jee­suk­sen an­ta­mal­le teh­tä­väl­le. Sik­si Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­ta vie­lä­kin ke­ho­te­taan epä­us­koi­sia ih­mi­siä pa­ran­nuk­seen ja kään­ty­mään pois syn­ti­ses­tä elä­mäs­tä. Heil­le tar­jo­taan evan­ke­liu­mia syn­tien an­teek­si­an­ta­mi­ses­ta. Kan­nat­taa tart­tua rau­han evan­ke­liu­miin! Se an­taa ih­mi­sen si­sim­pään kes­tä­vän rau­han.

Myös us­ko­vai­sil­le ih­mi­sil­le, Jee­suk­sen seu­raa­jil­le, vie­dään vie­lä vies­tiä ylös­nous­sees­ta Va­pah­ta­jas­ta. Se roh­kai­see pel­kää­viä, uu­pu­nei­ta ja epäi­le­viä Ju­ma­lan lap­sia us­ko­maan. Kan­nat­taa us­koa, sil­lä us­kon pää­mää­rä­nä on tai­vas. Siel­lä saa naut­tia ikuis­ta rau­haa yh­des­sä Jee­suk­sen ja hä­nen omien­sa kans­sa.

Ant­ti Sa­ve­la

Teks­tis­sä kä­si­tel­lään seu­raa­vaa raa­ma­tun­koh­taa: Joh. 20:21

Jul­kais­tu Sii­o­nin Lä­he­tys­leh­des­sä 1/2015.

26.5.2022

Tämä Jeesus, joka otettiin teidän luotanne taivaaseen, tulee kerran takaisin, samalla tavoin kuin näitte hänen taivaaseen menevän. Ap. t. 1:11

Viikon kysymys