JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hartauskirjoitukset

Viesti sovituksesta

Siionin Lähetyslehti
Hartauskirjoitukset
9.7.2015 0.00

Juttua muokattu:

1.1. 23:14
2020010123145620150709000000

Mer­kit­tä­vin ja tär­kein maa­il­mas­sa lä­he­tet­ty vies­ti on sa­no­ma Kris­tuk­sen ylös­nou­se­muk­ses­ta – pää­si­äi­saa­mun ih­me. Her­ra Jee­sus elää, ja me saam­me elää hä­nen kans­saan hä­nen val­ta­kun­nas­saan. So­vi­tuk­sen vies­tin pe­rus­ta­na on ylös­nou­se­mus­sa­no­ma.

Ylös­nous­see­na Kris­tus il­mes­tyi ope­tus­lap­sil­leen ja an­toi heil­le teh­tä­vän saar­na­ta so­vi­tuk­sen sa­no­maa, pa­ran­nus­ta syn­tien an­teek­si­an­ta­mi­sek­si. An­net­tuun teh­tä­vään tuli uu­si mää­re ”so­vi­tuk­sen vir­ka”, kun Paa­va­li, Her­ran va­lit­tu ase, kir­joit­taa an­ne­tus­ta teh­tä­väs­tä.

Ko­rint­ti­lai­sil­le Paa­va­li jou­tui puo­lus­ta­maan teh­tä­vään­sä so­vi­tuk­sen vi­ran hoi­ta­ja­na, kos­ka hän ei ol­lut 12 apos­to­lin jou­kos­sa. Hän oli myös vai­non­nut Her­ran omia. Paa­va­li kir­joit­taa: ”Niin­pä em­me enää ar­vio ke­tään in­hi­mil­li­sel­tä kan­nal­ta. Vaik­ka oli­sim­me­kin en­nen tun­te­neet Kris­tuk­sen pel­käs­tään in­hi­mil­li­sel­tä kan­nal­ta, em­me enää tun­ne.” (2. Kor. 5:16.)

So­vi­tuk­sen sana

Kun ai­ka täyt­tyi, Ju­ma­la rak­kau­des­saan lä­het­ti Poi­kan­sa kor­jaa­maan syn­tiin­lan­kee­muk­sen ran­gais­tuk­sen: kuo­le­man ja ka­do­tuk­sen. Her­ram­me eli ih­mi­sen täy­den elä­män. Hän oli kai­kes­sa kiu­sat­tu sa­mal­la ta­val­la kuin ih­mi­nen, kui­ten­kin il­man syn­tiä, kos­ka hän oli sa­mal­la ”li­hak­si tul­lut Sana” – mei­dän Va­pah­ta­jam­me.

Ju­ma­lan pe­las­tus­työ on ko­ko­nai­suu­des­saan so­vi­tus­työ­tä, ja sii­hen liit­tyy so­vi­tuk­sen pal­ve­lu­teh­tä­vä, saar­na Kris­tuk­sen kuo­le­mas­ta ja ylös­nou­se­muk­ses­ta. Kris­tuk­sen so­vi­tus­työ on Ju­ma­lan ar­mo­pää­tök­sen to­teu­tu­mis­ta. Paa­va­li kir­joit­taa vies­tis­sään ko­rint­ti­lai­sil­le: ”Ju­ma­la it­se teki Kris­tuk­ses­sa so­vin­non maa­il­man kans­sa ei­kä lu­ke­nut ih­mi­sil­le vi­ak­si hei­dän rik­ko­muk­si­aan; meil­le hän us­koi so­vi­tuk­sen sa­nan.” (2. Kor. 5:19.)

”Suos­tu­kaa so­vin­toon Ju­ma­lan kans­sa”

Ju­ma­lan ja ih­mis­ten vä­li­nen suh­de on täy­del­li­ses­ti muut­tu­nut. Tätä vies­ti so­vi­tuk­ses­ta ko­ros­taa. Tä­hän ju­ma­lal­li­seen te­koon ih­mi­nen voi suh­tau­tua kah­del­la ta­val­la. Hän joko ot­taa sen vas­taan an­net­tu­na lah­ja­na tai työn­tää sen luo­taan.

Ju­ma­lan sa­nan­saat­ta­ja­na Paa­va­li mitä har­taim­min pyy­tää: ”Suos­tu­kaa so­vin­toon Ju­ma­lan kans­sa” (2. Kor. 5:20). Sil­loin Ju­ma­lan ”vi­hol­li­sis­ta” tu­lee­kin jäl­leen hä­nen rak­kai­ta lap­si­aan, jot­ka voi­vat tur­val­li­ses­ti sa­noa: ”Ab­ba, ra­kas Isä” (Gal. 4:6).

Tätä vies­tiä myös oma­na ai­ka­nam­me Ju­ma­lan lap­set on Py­hän Hen­gen pap­pei­na kut­sut­tu kuu­lut­ta­maan. Saam­me ru­koil­la, et­tä Ju­ma­la an­tai­si vie­lä he­rä­tyk­sen ai­ko­ja niin, et­tä sa­no­ma so­vi­tuk­ses­ta sai­si lois­taa pi­me­ne­väs­sä maa­il­mas­sa ja mo­net sai­si­vat pa­ran­nuk­sen py­hän ar­mon.

Jor­ma Nii­ni­kos­ki

Teks­tis­sä kä­si­tel­lään seu­raa­vaa raa­ma­tun­koh­taa: 2. Kor. 5:11–21

Jul­kais­tu Sii­o­nin Lä­he­tys­leh­des­sä 7–8/2015

16.7.2024

Herra sanoi Moosekselle: ”Minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala.” Silloin Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. 2. Moos. 3:6

Viikon kysymys