JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Työhön on kätkettynä siunaus

Siionin Lähetyslehti
Pääkirjoitukset
21.9.2015 10.03

Juttua muokattu:

1.1. 23:17
2020010123174720150921100300

KUVA: ARVI TYNI

KUVA: ARVI TYNI

Suo­ma­lais­ta työ­e­lä­mää on ku­vat­tu lu­te­ri­lai­sen ajat­te­lun lä­päi­se­mäk­si. Mo­nes­ti sil­lä tar­koi­te­taan, et­tä suo­ma­lai­sel­le työ on kun­ni­a­teh­tä­vä, joka ha­lu­taan hoi­taa hy­vin ja tun­nol­li­ses­ti. Jos­kus se näh­dään kiel­tei­se­nä asi­a­na ja sa­no­taan, et­tä suo­ma­lai­nen on työn or­ja, jol­le työ mer­kit­see kaik­kea ja jol­le lepo ja vir­kis­ty­mi­nen ai­heut­ta­vat oman­tun­non tus­kia. Ny­ky­ään maas­sam­me suu­rem­pi on­gel­ma lie­nee se, et­tä työ ei tun­nu mais­tu­van kai­kil­le ja et­tä mo­net ei­vät ole löy­tä­neet työ­tä ko­vas­ta et­si­mi­ses­tä huo­li­mat­ta.

Lu­te­ri­lai­nen nä­ke­mys työs­tä nou­see Raa­ma­tus­ta. Ju­ma­lan sana ke­hot­taa te­ke­mään työ­tä ja te­ke­mään sen hy­vin, mut­ta oh­jaa an­ta­maan ai­kaa myös lä­hei­sil­le ja le­vol­le. Ju­ma­la py­hit­ti erik­seen seit­se­män­nen päi­vän le­poa var­ten (2. Moos. 20:10–11). Py­hä­päi­vä on tar­koi­tet­tu eri­tyi­ses­ti Ju­ma­lan sa­nan kuun­te­le­mis­ta ja op­pi­mis­ta var­ten, ku­ten Mart­ti Lut­her to­te­aa ka­te­kis­muk­sis­saan.

Kirk­kom­me vuo­den 1948 Kris­ti­nop­pi ker­too työn siu­nauk­ses­ta: ”Työl­lä han­kim­me ela­tuk­sem­me ja tar­peem­me. Työ var­je­lee mei­tä jou­ti­lai­suu­den vaa­roil­ta. Työ kas­vat­taa meis­sä vel­vol­li­suu­den ja yh­tey­den tun­net­ta.

Tun­nol­li­nen työn te­ke­mi­nen an­taa meil­le työn iloa. Sil­loin­kin, kun työ on ras­kas taak­ka, Ju­ma­la kät­kee sii­hen siu­nauk­sen.” (KO 89.)

Kaik­ki työ­i­käi­set ei­vät tee an­si­o­työ­tä sai­rau­den, työt­tö­myy­den tai jon­kin muun syyn vuok­si. Sil­loin­kin ih­mi­sel­lä on Ju­ma­lan an­ta­ma teh­tä­vä, jota kris­ti­nop­pi kut­suu kau­niis­ti kut­su­muk­sek­si. Kris­ti­nop­pi to­te­aa, et­tä kut­su­muk­sen us­kol­li­sel­la suo­rit­ta­mi­sel­la pal­ve­lem­me Ju­ma­laa ja lä­him­mäi­si­äm­me (KO 88).

Jo­kai­sel­la on täs­sä maa­il­mas­sa oma paik­kan­sa työ­teh­tä­väs­tä riip­pu­mat­ta. Jo pelk­kä läs­nä­o­lo, kuun­te­le­mi­nen tai toi­sen puo­les­ta ru­koi­le­mi­nen on tär­ke­ää lä­him­mäi­sen pal­ve­le­mis­ta. Us­kon kaut­ta me jo­kai­nen saam­me kat­sel­la tu­le­vai­suu­teen luot­ta­vai­ses­ti, oli­pa työ­ti­lan­teem­me mikä ta­han­sa. Ju­ma­la pi­tää meis­tä hy­vää huol­ta.

Us­ko­na­si­ois­ta pu­hut­ta­es­sa on ai­na tär­ke­ää muis­taa, et­tä au­tuut­ta ei voi an­sai­ta työ­tä te­ke­mäl­lä. Pe­las­tum­me yk­sin ar­mos­ta, us­kon kaut­ta, Kris­tuk­sen so­vin­to­työn täh­den.

Pek­ka Ait­ta­kum­pu

Jul­kais­tu Sii­o­nin Lä­he­tys­leh­des­sä 9/2015

27.5.2022

Hyvä on sen osa, joka luottaa Herraan, ei etsi apua pahan voimilta eikä käänny niiden puoleen, jotka valhetta palvelevat. Ps. 40:5

Viikon kysymys