JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Raamattu ohjaa uskomaan

Siionin Lähetyslehti
Pääkirjoitukset
11.3.2016 6.45

Juttua muokattu:

1.1. 23:28
2020010123282020160311064500

Pyhä Raa­mat­tu on Ju­ma­lan sa­naa, jon­ka us­kos­ta elä­neet ih­mi­set ovat kir­joit­ta­neet Py­hän Hen­gen vai­ku­tuk­ses­ta. Lut­he­rin mu­kaan ”Pyhä Raa­mat­tu ai­no­as­taan on kai­ken to­tuu­den läh­de ja al­ku­pe­rä. – – Se on Ju­ma­lan sana, jota on eh­doit­ta seu­rat­ta­va ja to­tel­ta­va! Kaik­kien tu­lee ol­la sil­le ala­mai­sia. Kir­kos­sa ei saa ju­lis­taa tai kuul­la mi­tään muu­ta op­pia kuin puh­das­ta sa­naa, py­hää Raa­mat­tua.” Lut­her ko­ko­si Raa­ma­tun kes­kei­set ope­tuk­set Vä­hään ka­te­kis­muk­seen ja sa­noi ime­vän­sä sii­tä joka päi­vä ra­vin­toa niin kuin lap­si.

Raa­ma­tun mu­kaan Ju­ma­la on rak­kau­den läh­de ja al­ku­syy. Koko elä­mäm­me on Ju­ma­lan lah­jaa ja rak­kau­den seu­raus­ta. Suu­rin rak­kau­den il­men­ty­mä on kui­ten­kin sii­nä, et­tä ”Ju­ma­lan rak­kaus il­mes­tyi mei­dän kes­kuu­teem­me, et­tä hän lä­het­ti ai­no­an Poi­kan­sa maa­il­maan, an­ta­maan meil­le elä­män” (1. Joh. 4:9). Se, joka ra­kas­taa Ju­ma­laa yli kai­ken ja lä­him­mäis­tä niin kuin it­se­ään, täyt­tää lain vaa­ti­muk­sen.

Ju­ma­la on kol­miyh­tei­nen: hän on Isä, Poi­ka ja Pyhä Hen­ki. Isä­nä hän on kai­ken luo­ja ja yl­lä­pi­tä­jä, elä­män ja kuo­le­man Her­ra. Poi­ka­na hän on lu­nas­ta­ja ja syn­nin so­vit­ta­ja. Kris­tuk­sen työ jat­kuu Py­hän Hen­gen työ­nä hä­nen seu­ra­kun­nas­saan.

Ju­ma­lan sa­nan ju­lis­tuk­seen kuu­luu kes­kei­ses­ti sa­no­ma pa­ran­nuk­ses­ta ja syn­tien an­teek­si­an­ta­muk­ses­ta. Ju­ma­lan sa­naa se­lit­tä­vis­sä saar­nois­sa kuu­lee usein sa­not­ta­van: Ju­ma­la vi­haa syn­tiä, mut­ta ra­kas­taa syn­tis­tä ih­mis­tä. Lut­her neu­voo, et­tä joka ha­lu­aa löy­tää Ju­ma­lan, hä­nen on en­sin löy­det­tä­vä Ju­ma­lan lap­set maan pääl­tä. Ku­kaan ei pää­se tai­vaa­seen muu­ten kuin vas­taa­not­ta­mal­la evan­ke­liu­min us­ko­val­ta. Val­ta an­taa an­teek­si on niil­lä, jot­ka ovat it­se us­ko­neet (Kirk­ko­pos­til­la, 1. sun­nun­tai pää­si­äi­ses­tä).

Raa­ma­tus­sa on usei­ta esi­merk­ke­jä sii­tä, mi­ten Ju­ma­la ra­kas­taa syn­tiin jou­tu­nut­ta to­tuu­des­sa. Näis­tä mai­nit­ta­koon pro­feet­ta Na­ta­nin kes­kus­te­lu ku­nin­gas Daa­vi­din kans­sa ja pro­feet­ta Je­sa­jan käyn­ti ku­nin­gas His­ki­an luo­na. Vaik­ka Ju­ma­la pu­hut­te­li hy­vin suo­raan, kes­kus­te­lun yti­me­nä oli rak­kaus.

Eräs Raa­ma­tun kau­neim­mis­ta hel­mis­tä syn­ti­sen ar­mah­ta­mi­ses­sa on Jee­suk­sen ope­tus­pu­he tuh­laa­ja­po­jas­ta. Sii­nä ta­vas­sa, mi­ten isä ot­ti syn­neis­sä ry­pe­neen ja kaik­ken­sa tuh­lan­neen po­jan vas­taan, on meil­le pal­jon op­pi­mis­ta.

Suo­koon Ju­ma­la, et­tä edel­leen kuu­li­sim­me hä­nen ää­nen­sä yli mui­den op­pien ja opet­ta­jien.

Il­po Sauk­ko­nen

16.7.2024

Herra sanoi Moosekselle: ”Minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala.” Silloin Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. 2. Moos. 3:6

Viikon kysymys