JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Laki ja evankeliumi

Siionin Lähetyslehti
Pääkirjoitukset
15.4.2016 7.15

Juttua muokattu:

1.1. 23:30
2020010123301220160415071500

KUVA: MAARIT MääTTä

KUVA: MAARIT MääTTä

Ju­ma­la on käs­ke­nyt ih­mis­ten nou­dat­taa hä­nen py­hää tah­to­aan, jon­ka hän on il­mais­sut kym­me­nen käs­kyn lais­sa. Laki tah­too suo­jel­la elä­mää ja kaik­kea, mikä sii­nä on ar­vo­kas­ta. Jos ih­mi­nen rik­koo Ju­ma­lan la­kia, hän tuot­taa va­hin­gon elä­mäl­leen. Se, min­kä on Ju­ma­la on lais­saan kiel­tä­nyt, on ai­na syn­tiä.

Ju­ma­lan laki vaa­tii täy­del­li­syyt­tä aja­tuk­sis­sa, sa­nois­sa ja te­ois­sa. Sen vuok­si ku­kaan ih­mi­nen ei ky­ke­ne elä­mään rik­ko­mat­ta Ju­ma­lan tah­toa. Ju­ma­la on kui­ten­kin ar­mol­li­nen. Hän on lä­het­tä­nyt Poi­kan­sa maa­il­maan, et­tei yk­si­kään, joka us­koo hä­neen, jou­tui­si ka­do­tuk­seen. Kun ih­mi­nen ei pys­ty saa­vut­ta­maan van­hurs­kaut­ta la­kia nou­dat­ta­mal­la, hän voi pääs­tä osal­li­sek­si us­kon­van­hurs­kau­des­ta. Pyhä Hen­ki he­rät­tää ih­mi­ses­sä us­kon, joka tuo Kris­tuk­sen so­vi­tus­työn hä­nen omak­seen.

Evan­ke­liu­mi on hy­vää sa­no­maa Jee­suk­ses­ta, mei­dän syn­tiem­me so­vit­ta­jas­ta. Hän on lu­nas­ta­nut kaik­ki ih­mi­set va­paik­si syn­nin, kuo­le­man ja sie­lun­vi­hol­li­sen val­las­ta. Jee­suk­sen lu­nas­tus­työ kos­kee kaik­kia ih­mi­siä. Ih­mi­nen ei kui­ten­kaan pää­se sii­tä au­to­maat­ti­ses­ti osal­li­sek­si, vaan se omis­te­taan us­kon kaut­ta.

Us­ko Kris­tuk­seen syn­tyy seu­ra­kun­nan ju­lis­ta­man evan­ke­liu­min kaut­ta. Sii­nä ei kui­ten­kaan poh­jim­mil­taan ole kyse seu­ra­kun­nan vaan Ju­ma­lan toi­min­nas­ta. Kris­ti­tyt ju­lis­ta­vat evan­ke­liu­mia Ju­ma­lan käs­kys­tä ja hä­nen an­ta­mil­laan val­tuuk­sil­la. Vaik­ka ih­mi­nen saar­naa toi­sel­le syn­nit an­teek­si, an­teek­si­an­ta­ja ei ole ih­mi­nen vaan Ju­ma­la. Saar­nan vai­ku­tus pe­rus­tuu ko­ko­naan Py­hän Hen­gen toi­min­taan.

Us­ko­vai­nen ih­mi­nen ei ole lain al­la, ei­kä hä­nen tar­vit­se yrit­tää kel­va­ta Ju­ma­lal­le la­kia nou­dat­ta­mal­la. Tämä ei kui­ten­kaan tar­koi­ta, et­tä hän voi­si elää vas­toin Ju­ma­lan lain ope­tuk­sia. Kris­tit­tyä oh­jaa Ju­ma­lan ar­mo, joka ei kos­kaan ope­ta toi­mi­maan vää­rin Ju­ma­laa ja lä­him­mäi­siä koh­taan ei­kä an­na lu­paa syn­nin te­ke­mi­seen.

Ar­mo opet­taa us­ko­vais­ta hyl­kää­mään Ju­ma­lan tah­don vas­tai­sen elä­män ja an­taa voi­man tais­te­luun syn­tiä vas­taan. Ar­mon ope­tus on si­säl­löl­tään ai­van sa­man­lais­ta kuin Ju­ma­lan lain ope­tus. Mut­ta kun laki opet­taa ul­ko­a­päin vaa­ti­mal­la, ar­mo oh­jaa ih­mis­tä si­säl­tä­päin, vai­kut­taa us­ko­vai­ses­sa ha­lun elää Ju­ma­lan mie­len mu­kai­ses­ti ja an­taa voi­maa sii­hen. Us­kon he­del­mä­nä kris­tit­ty ha­lu­aa elää niin, et­tei rik­koi­si Ju­ma­lan tah­toa ja tun­tee su­rua, kun ei pys­ty sii­hen. Hän iloit­see saa­des­saan epä­on­nis­tu­nee­na­kin tur­vau­tua ar­mo­e­van­ke­liu­miin.

Ari-Pek­ka Pa­lo­la

Sii­o­nin Lä­he­tys­leh­ti 4/2016

16.7.2024

Herra sanoi Moosekselle: ”Minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala.” Silloin Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. 2. Moos. 3:6

Viikon kysymys