JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Luomakunta on Jumalan hallinnassa

Siionin Lähetyslehti
Pääkirjoitukset
23.5.2016 7.35

Juttua muokattu:

1.1. 23:31
2020010123314020160523073500

KUVA: JUHA HUMALAJOKI

KUVA: JUHA HUMALAJOKI

Joi­ta­kin vuo­sia sit­ten met­sä­a­lan am­mat­ti­lai­set oli­vat kurs­sil­la Ra­nu­an opis­tol­la. Mu­ka­na oli niin met­sien suo­je­lun ja vir­kis­tys­käy­tön kuin met­sän tuo­tan­non ja hak­kuun pal­ve­luk­ses­sa ole­via. Pi­din kurs­sil­la alus­tuk­sen ih­mi­sen ja luon­non vä­li­ses­tä suh­tees­ta. Alus­tus­ta seu­ra­si vil­kas kes­kus­te­lu. Kun seu­ra­sin sitä, mi­nul­le jäi hyvä mie­li. Vil­je­li­jät ja var­je­li­jat kes­kus­te­li­vat so­pui­sas­ti toi­si­aan kun­ni­oit­ta­en.

Mikä on ih­mi­sen suh­de luon­toon? Ih­mi­nen on toi­saal­ta osa luon­toa, toi­saal­ta hän ero­aa muus­ta luon­nos­ta. Ih­mi­nen ja luon­to ovat Ju­ma­lan luo­mia. Raa­mat­tu käyt­tää täs­tä ko­ko­nai­suu­des­ta ter­miä luo­ma­kun­ta. Luo­ja ja luo­ma­kun­ta ovat sel­ke­äs­ti kak­si eri asi­aa. Luon­nos­sa ei ole ju­ma­luut­ta.

Luo­mis­ker­to­mus­ten mu­kaan ih­mi­nen ase­tet­tiin esi­mie­sa­se­maan, ti­lan­hoi­ta­jak­si. Hä­nen tuli ot­taa maa hal­lin­taan­sa ja val­li­ta me­ren ka­lo­ja ja tai­vaan lin­tu­ja. Ih­mi­sen teh­tä­vä oli vil­jel­lä ja var­jel­la Ee­de­nin puu­tar­haa. Ih­mi­nen saa käyt­tää luon­toa hy­väk­seen. Näin luon­nol­la on ih­mi­sel­le vä­li­ne­ar­voa. Ta­lou­del­li­sen mer­ki­tyk­sen li­säk­si luon­nol­la on ih­mi­sel­le myös vir­kis­tyk­sel­lis­tä, es­teet­tis­tä ja his­to­ri­al­lis­ta ar­voa.

Ih­mi­nen on ai­na elä­nyt luon­non ym­pä­röi­mä­nä ja ol­lut sii­tä riip­pu­vai­nen. Ih­mi­sen ja luon­non suh­teen poh­ti­mi­nen on tul­lut uu­del­la ta­val­la ajan­koh­tai­sek­si ja ym­pä­ris­tö­e­tii­kan ky­sy­myk­set nous­seet polt­ta­vik­si. On­ko luon­non­suo­je­lul­le omis­tau­tu­nei­den ih­mis­ten in­nos­tus muo­ti-il­miö vai vält­tä­mät­tö­myys? On­ko lan­noi­te­te­ol­li­suus oi­ke­as­sa sa­no­es­saan, et­tä il­man lan­noit­tei­ta seu­rai­si nä­län­hä­tä? Löy­tyy­kö kul­tai­nen kes­ki­tie? Jos se löy­tyy, mi­ten saa­daan ih­mi­set suos­tu­maan sii­hen, jos se edel­lyt­tää muu­tok­sia hei­dän ny­kyi­ses­sä elä­män­ta­vas­saan?

Ny­kyi­sen tie­tä­myk­sen pe­rus­teel­la on teh­ty en­nus­tei­ta sii­tä, mil­tä ih­mis­kun­nan tu­le­vai­suus näyt­tää. Pes­si­mis­ti­sim­mät ar­vi­ot ker­to­vat, et­tä maa­pal­lon uu­siu­tu­mat­to­mat raa­ka-ai­ne­va­ras­tot tuh­la­taan tä­män su­ku­pol­ven ai­ka­na. Op­ti­mis­tit sa­no­vat, et­tä ai­na löy­de­tään uu­sia luon­non­rik­kauk­sia ja kek­si­tään uu­sia kei­no­ja te­ol­li­suus- ja mui­den jät­tei­den uu­del­leen käyt­tä­mi­sek­si.

Eri­lais­ten nä­kö­kul­mien ris­ti­aal­lo­kos­sa mei­dän on hyvä säi­lyt­tää asi­oi­hin myös us­kon nä­kö­kul­ma. Mart­ti Lut­her opet­taa, et­tä Ju­ma­la on an­ta­nut koko luo­ma­kun­nan tyy­dyt­tä­mään elä­mi­sem­me tar­pei­ta. Ku­kaan meis­tä ei ole it­se voi­nut ai­kaan­saa­da elä­mään­sä. Me em­me myös­kään it­se pys­ty sitä yl­lä­pi­tä­mään, oli­pa se sit­ten mi­ten pien­tä ja vä­hä­pä­töis­tä ta­han­sa. (Iso ka­te­kis­mus)

Kirk­ko­her­ra Esa Tuo­maa­la kir­joit­ti vä­hän en­nen kuo­le­maan­sa il­mes­ty­nees­sä sy­no­daa­li­kir­joi­tuk­ses­saan tu­le­vai­suu­de­nen­nus­tuk­sis­ta. Hän to­te­si, et­tä vaik­ka kaik­kein syn­kim­mät­kin en­nus­tuk­set to­teu­tui­si­vat, Ju­ma­lan lap­sel­la on odo­tet­ta­vis­saan kirk­kau­den val­ta­kun­ta, jos­sa on puh­taat ve­det ja sees­tei­nen il­ma.

Teks­ti: Ant­ti Paa­na­nen

Jul­kais­tu Sii­o­nin Lä­he­tys­leh­des­sä 5/2016

16.7.2024

Herra sanoi Moosekselle: ”Minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala.” Silloin Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. 2. Moos. 3:6

Viikon kysymys