JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Jumala on ajan Herra

Siionin Lähetyslehti
Pääkirjoitukset
20.7.2016 15.35

Juttua muokattu:

1.1. 23:35
2020010123355520160720153500

Sa­nal­la ”ai­ka” löy­tyy ha­ku­ko­ne Goog­les­ta yli 61 mil­joo­naa ha­ku­tu­los­ta. Eng­lan­nin kie­len vas­taa­vaa tar­koit­ta­val­la sa­nal­la ”time” ha­ku­tu­lok­sia tu­lee yli vii­si mil­jar­dia.

Ai­ka on ih­mi­sil­le hy­vin tär­keä kä­si­te ja myös konk­reet­ti­nen ar­jen ja juh­lan mää­rit­te­li­jä. Mei­tä suo­ma­lai­sia sa­no­taan jos­kus täs­mäl­li­sik­si. Meil­le on usein ta­va­no­mais­ta py­sy­tel­lä mi­nuu­til­leen so­vi­tus­sa ajas­sa. Jois­sa­kin kult­tuu­reis­sa ai­ka­kä­si­tys on väl­jem­pi, ei­kä tun­nin tai kah­den heit­to ai­ka­tau­lus­sa ole epä­ta­val­lis­ta.

Raa­ma­tun mu­kaan myös Ju­ma­lal­la on oma ai­kan­sa. Hän on an­ta­nut ajan sekä luo­ma­kun­nal­le et­tä yk­sit­täi­sen ih­mi­sen elä­mäl­le. Alus­sa hän loi tai­vaan ja maan. Ajan täy­tyt­tyä hän syn­tyi Po­jas­saan Jee­suk­ses­sa ih­mi­sek­si ja so­vit­ti koko maa­il­man syn­nit ris­tin­kuo­le­mal­laan. Ajan lo­pus­sa Jee­sus tu­lee toi­sen ker­ran maan pääl­le ja päät­tää tä­män maa­il­man ajan.

Ju­ma­lan ai­ka on eri­lai­nen kuin mei­dän ih­mis­ten ai­ka: ”Her­ral­le yk­si päi­vä on kuin tu­hat vuot­ta ja tu­hat vuot­ta kuin yk­si päi­vä” (2. Piet. 3:8). Jee­suk­sen toi­sen tu­le­mi­sen het­keä ei tie­dä ku­kaan muu kuin Isä Ju­ma­la.

Me ih­mi­set em­me tie­dä myös­kään it­sem­me ja tois­tem­me hen­ki­lö­koh­tai­sen maa­il­man­lo­pun, kuo­le­man het­keä. Ih­mi­sen elä­män­lan­ka on hau­ras, ja se saat­taa kat­ke­ta het­ke­nä minä hy­vän­sä. Sen vuok­si Raa­mat­tu ke­hot­taa us­ko­vai­sia val­vo­maan joka het­ki ja epä­us­koi­sia te­ke­mään vii­py­mät­tä pa­ran­nuk­sen.

Ju­ma­lan seu­ra­kun­ta ju­lis­taa Jee­suk­sen esi­mer­kin ja ke­ho­tuk­sen mu­kai­ses­ti ajan täyt­ty­mis­tä: ”Ai­ka on täyt­ty­nyt, ja Ju­ma­lan val­ta­kun­ta on tul­lut lä­hel­le; teh­kää pa­ran­nus ja us­ko­kaa evan­ke­liu­mi.” Ju­ma­la lah­joit­taa evan­ke­liu­min saar­nan us­ko­jal­le oman­tun­non rau­han ja ikui­sen elä­män tai­vaas­sa. Tai­vaas­sa al­kaa ilo, jol­la on al­ku mut­ta ei lop­pua.

Pek­ka Ait­ta­kum­pu

Jul­kais­tu Sii­o­nin Lä­he­tys­leh­des­sä 20.7.2016.

16.7.2024

Herra sanoi Moosekselle: ”Minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala.” Silloin Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. 2. Moos. 3:6

Viikon kysymys