JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Mitä tänään tarvitsemme?

Siionin Lähetyslehti
Pääkirjoitukset
9.11.2016 13.40

Juttua muokattu:

1.1. 23:40
2020010123401320161109134000

His­to­ri­as­ta tie­däm­me maam­me suu­ris­ta näl­kä­vuo­sis­ta 1800-lu­vun lop­pu­puo­lel­la. Ih­mi­set va­el­si­vat lau­moit­tain et­sien syö­tä­vää. Moni kuo­li näl­kään. Vaik­ka yh­teis­kun­nal­li­set olot ovat pa­rem­mat, lei­pä­huo­let ei­vät ole jät­tä­neet tä­män­kään ajan ih­mis­tä.

On pai­kal­laan, et­tä teem­me tu­le­vai­suu­den suun­ni­tel­mia. Nii­hin saat­taa liit­tyä huo­li sii­tä, mi­ten han­kim­me jo­ka­päi­väi­sen lei­päm­me. Jee­suk­sen opet­ta­maan Isä mei­dän -ru­kouk­seen si­säl­ty­vän pyyn­nön ”an­na meil­le tänä päi­vä­nä mei­dän jo­ka­päi­väi­nen lei­päm­me” pai­no­pis­te on kui­ten­kin täs­sä päi­väs­sä.

Jee­sus opet­ti vuo­ri­saar­nas­saan ot­ta­maan op­pia tai­vaan lin­nuis­ta ja ke­don ku­kis­ta. Ju­ma­la pi­tää niis­tä huo­len. Jee­sus ei opet­ta­nut huo­let­to­muut­ta, joka joh­taa työn ja teh­tä­vien lai­min­lyö­mi­seen. Hän opet­ti py­hää huo­let­to­muut­ta, sitä et­tä asi­at saa jät­tää Ju­ma­lan kä­siin. Jee­sus opet­ti et­si­mään en­sin Ju­ma­lan val­ta­kun­taa ja hä­nen van­hurs­kas­ta tah­to­aan, niin kaik­ki muu sen ohes­sa an­ne­taan.

Tar­vit­sem­me so­pi­van mää­rän ra­vin­toa, työ­tä, le­poa ja vir­kis­tys­tä, jot­ta voim­me ko­kea elä­män mie­lek­kääk­si. Lut­her laa­jen­taa Vä­häs­sä ka­te­kis­muk­ses­sa jo­ka­päi­väi­sen lei­vän kä­si­tet­tä. Jo­ka­päi­väi­nen lei­pä ku­vaa elä­män tar­pei­ta ko­ko­nais­val­tai­ses­ti: ruu­miin ra­vin­toa, ter­veyt­tä, hy­viä ih­mis­suh­tei­ta ja tur­val­lis­ta yh­teis­kun­nal­lis­ta elä­mää. On tär­keä ru­koil­la maal­li­sen esi­val­lan ja hal­lin­non puo­les­ta. Sitä Ju­ma­la käyt­tää jo­ka­päi­väi­sen lei­päm­me ja koko ajal­li­sen elä­mäm­me tur­vaa­mi­seen ja yl­lä­pi­tä­mi­seen.

Kaik­ki elä­män lah­jat tu­le­vat Ju­ma­lal­ta. Sie­lun­vi­hol­li­nen kiu­sa­si Jee­sus­ta ja pyy­si hän­tä muut­ta­maan ki­vet lei­vik­si. Jee­sus vas­ta­si kiu­saa­jal­le, et­tei ih­mi­nen elä ai­no­as­taan lei­väs­tä. Meil­le­kin voi tul­la kiu­saus ot­taa jo­ka­päi­väi­seen lei­pään liit­ty­vät rat­kai­sut vää­räl­lä ta­val­la omiin kä­siin. Re­hel­li­ses­ti ja lain­kuu­li­ai­ses­ti elä­en tu­lem­me riit­tä­vän hy­vin toi­meen.

Kun ko­koon­num­me seu­roi­hin Ju­ma­lan sa­nan kuu­loon, ti­lan­ne on kuin ker­ran Jee­suk­sen ai­ka­na Ti­be­ri­an jär­ven ran­nal­la. Pie­nel­lä po­jal­la oli vii­si lei­pää ja kak­si ka­laa. Ruo­kit­ta­va­na oli val­ta­va mää­rä ih­mi­siä. Sa­nan­pal­ve­li­jal­la ei ole ja­et­ta­va­na tä­nään­kään mi­tään omaa elä­män lei­pää tar­vit­se­val­le. Mut­ta kun Ju­ma­la siu­naa ja avaa sa­nan­sa, ja­et­ta­vaa on kai­kil­le. Pie­nen po­jan eväät riit­tä­vät.

Jee­sus on it­se elä­män lei­pä ja Sana. Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­ta kuu­luu tä­nään­kin kut­su ruo­ka­pöy­tään. Ih­mi­sen kuo­le­ma­ton sie­lu tar­vit­see ra­vin­nok­seen elä­män lei­pää.

Ant­ti Paa­na­nen

Ku­vi­tus­ku­va: H.H.

16.7.2024

Herra sanoi Moosekselle: ”Minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala.” Silloin Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. 2. Moos. 3:6

Viikon kysymys