JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Osallisuus on enemmän kuin yhteisöllisyys

Pääkirjoitukset
15.1.2020 16.20

Juttua muokattu:

15.1. 12:42
2020011512423020200115162000

SRK:n kuva-arkisto

SRK:n kuva-arkisto

Ih­mi­nen on luo­tu elä­mään tois­ten yh­tey­des­sä. Jo­kai­sel­le muo­tou­tuu elä­män­sä ai­ka­na oma ai­nut­laa­tui­nen elä­mä­nym­pä­ris­tön­sä ja so­si­aa­li­nen ver­kos­ton­sa, jos­sa hän ra­ken­taa elä­mään­sä suh­tees­sa toi­siin ih­mi­siin.

Ih­mi­nen omak­suu vuo­ro­vai­ku­tuk­sen tai­to­ja ja vai­kut­tei­ta jo pie­ne­nä lap­se­na van­hem­pien ja lä­heis­ten ih­mis­ten hoi­dos­sa. Lap­sen mie­leen syn­tyy mal­li yh­des­sä ole­mi­ses­ta. Se luo poh­jaa sil­le, mi­ten hän myö­hem­min en­na­koi vuo­ro­vai­ku­tus­ti­lan­tei­ta, osal­lis­tuu nii­hin ja tul­kit­see nii­tä.

So­si­aa­li­sen pii­rit muo­dos­tu­vat usein yh­dis­tä­vän te­ki­jän vai­ku­tuk­ses­ta. On help­po pu­hua, kun yh­teis­tä ja­et­ta­vaa on pal­jon. Ai­toa vuo­ro­vai­ku­tus­ta syn­tyy myös sil­loin, kun eri elä­män­ti­lan­teis­sa ole­vat ih­mi­set koh­taa­vat ja osoit­ta­vat kuun­te­le­mal­la ole­van­sa kiin­nos­tu­nei­ta tois­ten­sa elä­mäs­tä.

Yh­tei­sen asi­an ym­pä­ril­lä ole­vat ih­mi­set muo­dos­ta­vat po­ru­kan, jol­la il­me­nee yh­tei­söl­li­siä piir­tei­tä. Ny­kyi­sin näi­tä yh­tei­sö­jä on lu­ke­mat­to­mia eri asi­oi­den yh­teyk­sis­sä ja so­si­aa­li­sen me­di­an ver­kos­tois­sa.

Esi­mer­kik­si ky­läyh­tei­söis­sä on pe­rin­tei­ses­ti ol­lut ta­pa­na teh­dä tal­koo­työ­tä eli yh­teis­työ­tä tois­ten kans­sa. Ih­mi­set ko­ki­vat yh­des­sä te­ke­mi­sen tär­ke­ä­nä, si­tou­tui­vat sii­hen ja sai­vat myös pal­jon ai­kaan.

Ih­mi­set voi­vat ko­kea ai­van eri­tyis­tä yh­teyt­tä toi­siin­sa sil­loin, kun elä­vä us­ko yh­dis­tää hei­tä. Sil­loin ei ole kyse yh­tei­söl­li­syy­des­tä, vaan osal­li­suu­des­ta, jo­hon Pyhä Hen­ki on liit­tä­nyt.

Paa­va­li kir­joit­taa efe­so­lais­kir­jees­sä: ”Te et­te siis enää ole vie­rai­ta ja muu­ka­lai­sia, vaan kuu­lut­te Ju­ma­lan per­hee­seen, sa­maan kan­saan kuin py­hät” (Ef. 2:19).

Paa­va­li jat­kaa Kris­tuk­sen ja hä­nen seu­ra­kun­tan­sa kiin­te­äs­tä yh­tey­des­tä: ”Te olet­te ki­viä sii­nä ra­ken­nuk­ses­sa, jon­ka pe­rus­tuk­se­na ovat apos­to­lit ja pro­fee­tat ja jon­ka kul­ma­ki­ve­nä on it­se Kris­tus Jee­sus. Hän liit­tää koko ra­ken­nuk­sen yh­teen niin et­tä se kas­vaa Her­ran py­häk­si temp­pe­lik­si” (Ef. 2:20–21).

Ju­ma­lan seu­ra­kun­nan jä­se­net ju­lis­ta­vat Py­hän Hen­gen voi­mas­ta evan­ke­liu­min ilo­sa­no­maa. He kut­su­vat ar­mos­ta osat­to­mia Ju­ma­lan per­heen jä­se­nek­si, Ju­ma­lan lap­sek­si.

Ju­ma­lan las­ten osal­li­suu­des­sa on läs­nä Pyhä Hen­ki, yh­tei­nen rak­kaus ja an­teek­si­an­ta­mus. Ne saa­vat toi­mi­maan yh­tei­sek­si hy­väk­si. Se ko­et­tiin to­dek­si myös al­ku­seu­ra­kun­nan elä­mäs­sä, jota yk­si ohei­sen Päi­vä­mie­hen ar­tik­ke­li avaa.

Ju­ma­lan las­ten osal­li­suus ei ole yh­teyt­tä vain tääl­lä ajas­sa, vaan myös ker­ran ian­kaik­ki­suu­des­sa.

”Me tie­däm­me, et­tä vaik­ka tämä mei­dän maal­li­nen telt­ta­ma­jam­me pu­re­taan­kin, Ju­ma­lal­la on tai­vaas­sa mei­tä var­ten ikui­nen asun­to, joka ei ole ih­mis­kät­ten työ­tä. Juu­ri tä­hän Ju­ma­la on val­mis­ta­nut mei­dät, ja va­kuu­dek­si hän on an­ta­nut meil­le Hen­gen.” (2. Kor. 5:1,5.)

Ol­li Lohi

23.5.2024

Armolahjoja on monenlaisia, mutta Henki on sama. Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on sama. 1. Kor. 12:4–5

Viikon kysymys