JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Rakkaudella luodut rajat tuovat turvallisen tuen

Pääkirjoitukset
12.2.2020 6.40

Juttua muokattu:

7.2. 14:41
2020020714410820200212064000

Jo­kai­nen syn­ty­vä lap­si on elä­män ih­me ja Ju­ma­lan lah­ja. Lap­si syn­tyy pie­ne­nä ja avut­to­ma­na ja tar­vit­see hoi­vaa. Tämä tar­ve ei lopu kas­va­es­sa­kaan.

Sii­hen liit­ty­vät tur­val­li­nen asui­nym­pä­ris­tö, ruo­ka, juo­ma, vaat­teet ja muut elä­mi­seen liit­ty­vät tar­peet. Lap­si ei pys­ty jär­jes­tä­mään nii­tä it­se, mut­ta ky­ke­nee kas­va­es­saan hil­jal­leen ot­ta­maan niis­tä it­se­näis­tä vas­tuu­ta.

Hoi­van li­säk­si lap­si tar­vit­see myös kas­va­tus­ta eli ope­tus­ta ja oh­jaa­mis­ta elä­mää var­ten. Kas­va­tus on eri­lais­ten tie­to­jen ja tai­to­jen sekä ar­vo­maa­il­man ja mo­raa­li­kä­si­tyk­sen opet­ta­mis­ta. Lap­si op­pii ot­ta­maan muut huo­mi­oon ja hä­nen it­se­tun­ton­sa ke­hit­tyy. Kas­va­tus pe­rus­tuu tur­val­li­suu­den luo­mi­seen.

Muu­ta­ma vuo­si­kym­men sit­ten las­ten kas­va­tuk­seen tuli uu­si il­miö: niin sa­not­tu va­paa kas­va­tus. Sen mu­kaan lap­si saa kas­vaa ja ke­hit­tyä va­paas­ti, il­man, et­tä hä­nen ke­hi­tys­tään ra­joi­te­taan. Aja­tel­tiin, et­tä van­hem­pien teh­tä­vä on to­teut­taa lap­sen toi­veet ei­kä tuot­taa hä­nel­le pet­ty­myk­siä.

Sit­tem­min on ha­vait­tu, et­tä va­paa kas­va­tus ai­heut­taa on­gel­mia sekä yh­tei­siin nor­mei­hin so­peu­tu­mat­to­muu­te­na et­tä ai­kui­se­na ko­et­ta­vien vas­toin­käy­mis­ten ja pet­ty­mys­ten tuo­ma­na ah­dis­tuk­se­na.

Paa­va­li neu­voi lap­sia: ”Lap­set, ol­kaa van­hem­mil­len­ne kuu­li­ai­sia Her­raa to­tel­len, sil­lä se on oi­kein. ’Kun­ni­oi­ta isää­si ja äi­ti­ä­si’ on en­sim­mäi­nen käs­ky, jo­hon liit­tyy lu­paus: ’jot­ta me­nes­tyi­sit ja eläi­sit kau­an maan pääl­lä.’” (Ef. 6:1–3.)

Heti pe­rään hän neu­voi van­hem­pia: ”Ja te isät, äl­kää he­rät­tä­kö lap­sis­san­ne vi­haa, vaan kas­vat­ta­kaa ja ojen­ta­kaa hei­tä Her­ran tah­don mu­kaan” (Ef. 6:4).

Kris­til­li­nen kas­va­tus pe­rus­tuu sekä ra­joi­hin et­tä rak­kau­teen. On oi­kein ja tar­peel­lis­ta opet­taa lap­sil­le ja nuo­ril­le, mikä on oi­kein ja mikä vää­rin. Näin voi oh­ja­ta hei­tä nou­dat­ta­maan yh­teis­kun­nan pe­li­sään­tö­jä.

Rak­kau­del­la luo­dut ra­jat tuo­vat tur­val­li­suut­ta ja tu­ke­vat lap­sen ja nuo­ren kas­vua. Sa­mal­la ne opet­ta­vat ym­mär­tä­mään, et­tä elä­mäs­sä ei voi saa­da kaik­kea.

Van­hem­mat jou­tu­vat ra­joit­ta­maan myös ihan käy­tän­nön asi­oi­ta. On hyvä ol­la ter­veel­li­set nuk­ku­maan­me­no­a­jat. Ko­din teh­tä­viin osal­lis­tu­mi­nen kan­nat­taa pie­nes­tä läh­tien. Lii­al­li­nen net­ti- ja so­me­ai­ka ei ole hy­väk­si.

Kris­til­li­seen kas­va­tuk­seen liit­tyy myös oh­jaa­mi­nen oman­tun­non hoi­ta­mi­seen, an­teek­si­pyy­tä­mi­seen ja -an­ta­mi­seen. Hyvä oma­tun­to on pa­ras ko­ti­o­pet­ta­ja myös lap­sen ja nuo­ren sy­dä­mes­sä. Ju­ma­lan ar­mo opas­taa kil­voit­te­le­maan us­kos­sa ja te­ke­mään va­lin­to­ja ja rat­kai­su­ja us­kon nä­kö­a­las­ta kä­sin.

25.5.2024

Jeesus sanoo: ”Totisesti, totisesti: sillä, joka uskoo, on ikuinen elämä.” Joh. 6:47

Viikon kysymys