JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Artikkelit

Guinea – parannuksentekijöitä vaikeiden taipaleiden takana

Artikkelit
22.5.2020 6.15

Juttua muokattu:

26.5. 08:12
2020052608123020200522061500
Conakry on yksi Guinean seurapaikoista. Kaikki seuravieraat eivät mahtuneet katokseen, vaan osa kuunteli taivasalla.

Conakry on yksi Guinean seurapaikoista. Kaikki seuravieraat eivät mahtuneet katokseen, vaan osa kuunteli taivasalla.

Mikko Juvonen

Conakry on yksi Guinean seurapaikoista. Kaikki seuravieraat eivät mahtuneet katokseen, vaan osa kuunteli taivasalla.

Conakry on yksi Guinean seurapaikoista. Kaikki seuravieraat eivät mahtuneet katokseen, vaan osa kuunteli taivasalla.

Mikko Juvonen

Mik­ko Ju­vo­nen

Ih­mi­nen päät­tää, Ju­ma­la sää­tää. Jos lä­he­tys­mat­kat su­jui­si­vat al­ku­pe­räis­ten suun­ni­tel­mien mu­kaan, pal­jon jäi­si ta­pah­tu­mat­ta.

Kä­vin en­sim­mäi­sen ker­ran lä­he­tys­mat­kal­la Gui­ne­as­sa vuon­na 2018. Se oli to­del­lis­ta au­to­mat­kai­lun rie­mu­juh­laa. Ta­pa­sin mat­kal­la toi­se­na pu­hu­ja­na ol­leen to­go­lai­sen Nic­ho­las De­hin Da­ka­ris­sa, kos­ka mat­kan en­sim­mäi­set seu­rat oli­vat Se­ne­ga­lis­sa Da­ka­rin lä­hel­lä. Pit­kän päi­vä­mat­kan jäl­keen olim­me seu­raa­vil­la seu­ra­pai­koil­la Gam­bi­as­sa.

Läh­dim­me koh­ti Gui­ne­aa ja yli­tim­me ra­jan kym­me­nen mat­kus­tus­tun­nin jäl­keen. Saa­vuim­me yö­py­mis­paik­kaan Bas­saan yh­del­tä yöl­lä. Huo­noim­man 20 ki­lo­met­rin tien­pät­kän koh­dal­la ai­kaa meni kak­si tun­tia. Mat­ka jat­kui aa­mul­la en­nen seit­se­mää, ja yöl­lä kah­den jäl­keen olim­me Nze­re­ko­res­sa ho­tel­lil­lam­me.

Uu­si seu­ra­paik­ka

Ai­oim­me ajaa pää­kau­pun­kiin Co­nak­ryyn joh­ta­van eta­pin ker­ral­la. Läh­dim­me mat­kaan kuu­del­ta aa­mul­la, mut­ta to­te­sim­me il­lal­la kah­dek­san mais­sa, et­tä oli­sim­me pe­ril­lä vas­ta seu­raa­va­na aa­mu­na.

Al­fon­so Haba al­koi sel­vit­tää, oli­si­ko jos­sain kau­pun­gis­sa tut­tua, joka voi­si aut­taa ho­tel­lin et­si­mi­ses­sä. Hän sai vin­kin soit­taa Mat­hi­as Ko­liel­le, joka asuu mat­kam­me var­rel­la ole­vas­sa Ma­mous­sa. Kun saa­vuim­me Ma­mou­hun il­lal­la kym­me­nen mais­sa, hän oli sel­vit­tä­nyt meil­le val­miik­si so­pi­van ho­tel­lin.

Ky­syim­me, sai­sim­me­ko ker­toa mat­kam­me tar­koi­tuk­ses­ta. Tuon vii­ti­sen mi­nuut­tia kes­tä­neen kes­kus­te­lun päät­teek­si Ko­lie ha­lu­si us­koa syn­tien an­teek­si­an­ta­muk­sen hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti. Ha­lu­sim­me kor­va­ta hä­nel­le mei­dän aut­ta­mi­ses­tam­me ai­heu­tu­neet ku­lut, mut­ta hän ei ha­lun­nut: ”Se mitä olet­te mi­nul­le tuo­neet, ei ole mi­ten­kään ver­rat­ta­vis­sa nii­hin ku­lui­hin, joi­ta mi­nul­le syn­tyi”. Ko­lie on seu­raa­vil­la mat­koil­la jär­jes­tä­nyt seu­rat Ma­mous­sa.

Moni ha­lu­si us­koa

Tä­män vuo­den tam­mi­kuus­sa Gui­ne­an seu­ra­mat­ka oli jär­jes­tet­ty toi­sin. Saa­vuim­me il­lal­la Mon­ro­vi­an len­to­ken­täl­le Li­be­ri­aan. Vas­tas­sam­me oli­vat Al­fon­so Haba ja Jo­seph La­mah, jot­ka oli­vat aja­neet sin­ne Co­nak­rys­ta, sekä Paul Haba ja Abou Loua, jot­ka oli­vat tul­leet Gui­ne­as­ta työs­ken­te­le­mään Mon­ro­vi­aan.

Paul Haba oli saa­nut us­kon lah­jan jo ai­em­min, ja nyt hän ha­lu­si, et­tä kä­vi­sim­me vie­rai­le­mas­sa hä­nen pi­ha­pii­ris­sään, jos­sa myös Abou Loua asuu. Seu­raa­va­na aa­mu­na aje­lim­me Mon­ro­vi­an lai­ta­mil­la kas­va­val­le vaa­ti­mat­to­mien ra­ken­nus­ten alu­eel­le. Kes­kus­te­lim­me kol­men Ha­ban ys­tä­vän kans­sa. He ha­lu­si­vat us­koa.

Jat­koim­me koh­ti Gui­ne­an ra­jaa. Gan­taan joh­ta­va tie oli eri­no­mai­ses­sa kun­nos­sa. Al­le nel­jän tun­nin mat­kan jäl­keen saa­vuim­me pe­ril­le. Il­lal­la ho­tel­lil­lem­me saa­pui kak­si Gan­tas­sa asu­vaa Ha­ban nuo­ruu­de­nys­tä­vää. He ha­lu­si­vat kuul­la us­kos­ta, ja toi­nen sai pa­ran­nuk­sen ar­mon.

Lä­he­tys­mat­kan ai­ka­na oli yh­det seu­rat Ma­mous­sa sekä use­at Nze­re­ko­res­sa ja Co­nak­rys­sä. Jäl­kim­mäi­sis­sä syn­tyi myös kes­kus­te­lua toi­min­nan or­ga­ni­soin­nis­ta ja hu­ma­ni­taa­ri­sen työn aloit­ta­mi­ses­ta. Gui­ne­as­sa on työn ai­ka.

26.2.2024

Herra, sinä olet laupias, muista minua, osoita ikiaikaista hyvyyttäsi. Ps. 25:6

Viikon kysymys