JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Per­he on pe­rus­so­lu

Siionin Lähetyslehti
Pääkirjoitukset
21.1.2019 7.00

Juttua muokattu:

30.12. 10:30
2019123010302420190121070000

Raa­ma­tun mu­kaan per­heen pe­rus­ta­na on mie­hen ja nai­sen vä­li­nen eli­ni­käi­nen avi­o­liit­to.

Kris­ti­nop­pi se­lit­tää raa­ma­tul­lis­ta kä­si­tys­tä per­hees­tä: ”Hyvä koti on Ju­ma­lan suu­ri lah­ja. Se liit­tää yh­teen van­hem­mat, lap­set ja per­heen muut jä­se­net. Per­heen pe­rus­tuk­se­na on avi­o­liit­to. Avi­o­lii­tos­sa mies ja nai­nen yh­ty­vät koko eli­ni­kän­sä kes­tä­vään liit­toon. Hei­dän teh­tä­vä­nään on Ju­ma­lan pe­los­sa hoi­taa ja kas­vat­taa sekä toi­si­aan et­tä lap­si­aan.” (KO 1948) Yh­teis­kun­nan hy­vin­voin­nin kan­nal­ta on tär­ke­ää, et­tä sen pe­rus­so­lu, per­he ja sen pe­rus­ta­na ole­va kä­si­tys mie­hen ja nai­sen avi­o­lii­tos­ta kes­tää ai­ko­jen mur­rok­ses­sa. Jos kä­si­tys per­hees­tä on hu­kas­sa, vai­kut­taa se kiel­tei­ses­ti myös las­ten ja nuor­ten kas­vu­ym­pä­ris­töön.

Täs­sä ajas­sa eri­tyi­ses­ti suu­ret lap­si­per­heet tar­vit­se­vat tu­kea. Ajan haas­teet ja vaa­ti­muk­set ovat ko­vat. On tär­ke­ää kan­nus­taa ar­jen kuo­mien al­la elä­viä. Raa­mat­tu pu­huu myös Ju­ma­lan per­he­vä­es­tä. Tänä vuon­na SRK kiin­nit­tää eri­tyis­tä huo­mi­o­ta lap­si­per­hei­den konk­reet­ti­seen tu­ke­mi­seen. Ju­ma­lan sa­nan pe­rus­tuk­sel­le ra­ken­net­tu elä­mä ja kas­va­tus­työ an­ta­vat hy­vät edel­ly­tyk­set tur­val­li­sel­le lap­suu­del­le. Lap­set tar­vit­se­vat kas­vul­leen rak­kau­del­la ase­te­tut ra­jat. Kun Ju­ma­lan ar­mo saa ol­la läs­nä ko­dis­sa, siel­lä ko­e­taan rak­kaut­ta, tur­val­li­suut­ta ja läm­pöä. Kun van­hem­mat osoit­ta­vat lap­sil­leen hy­väk­syn­tää ja kiin­ty­mys­tä, nämä tun­te­vat ole­van­sa äi­dil­le ja isäl­le lä­hei­siä ja rak­kai­ta.

Ko­dis­sa on hyvä ope­tel­la yh­teis­tä kes­kus­te­lua. Kes­kus­te­lu­yh­teys on luon­te­vaa, jos per­hees­sä on tar­peek­si ai­kaa ol­la yh­des­sä myös ar­ke­na. Kun sit­ten tu­lee vai­ke­am­pia ai­ko­ja, val­mis kes­kus­te­lu­ka­na­va hel­pot­taa asi­oi­den kä­sit­te­lyä. Van­hem­pien esi­merk­ki lap­sil­le on yl­lät­tä­vän vah­va niin hy­väs­sä kuin pa­has­sa. Pie­ni­kin lap­si seu­raa van­hem­pien­sa käyt­täy­ty­mis­tä ja jäl­jit­te­lee sitä lei­keis­sään. Sa­noil­la ei ole pal­joa ka­tet­ta, jos ai­kui­nen käyt­täy­tyy it­se toi­sin kuin neu­voo las­ta tai nuor­ta. Esi­mer­kil­lään ai­kui­nen vä­lit­tää lap­sel­le myös us­kon­kil­voi­tuk­sen tär­keyt­tä pal­jon voi­mak­kaam­min kuin tai­ta­vim­mal­la­kaan pu­heel­la.

Jo­kai­sel­la per­heel­lä on ai­nut­laa­tui­nen elä­män­kaa­ren­sa. Elä­mä ei ai­na mene suun­ni­tel­mien mu­kaan. Sii­hen si­säl­tyy vai­keuk­sia ja asi­oi­ta, joi­ta em­me ym­mär­rä. Elä­vä us­ko an­taa toi­voa myös vai­keuk­sien kes­kel­le. Saam­me luot­taa, et­tä hyvä Ju­ma­la siu­naa elä­määm­me. Voim­me ra­ken­taa elä­määm­me niis­tä pa­la­sis­ta, joi­ta Ju­ma­la on meil­le an­ta­nut. Asi­oi­den ar­vo­jär­jes­tys on tär­keä huo­mi­oi­da. Jee­suk­sen aset­ta­ma tär­keys­jär­jes­tys oli sel­keä: Et­si­kää en­nen kaik­kea Ju­ma­lan val­ta­kun­taa ja hä­nen van­hurs­kas­ta tah­to­aan. Kun tämä nä­kö­kul­ma ote­taan huo­mi­oon va­lin­to­ja teh­tä­es­sä, se koi­tuu kaik­kien siu­nauk­sek­si.

Teks­ti: Ol­li Lohi

Ku­vi­tus­ku­va: Juha Hu­ma­la­jo­ki

Jul­kais­tu Sii­o­nin Lä­he­tys­leh­des­sä 16.1.2019

25.7.2021

Jee­sus sa­noo: "Jo­kai­nen, joka kuu­lee nämä sa­na­ni ja te­kee nii­den mu­kaan, on kuin jär­ke­vä mies, joka ra­ken­si ta­lon­sa kal­li­ol­le." Matt. 7:24

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si

Vuo­den 2021 ajan­koh­tais­kir­ja kä­sit­te­lee ai­hei­ta ku­ten us­kon­non­va­paut­ta ja kris­ti­tyn vas­tuu­ta sekä pan­de­mi­an ai­heut­ta­mia muu­tok­sia ar­jes­sam­me ja yh­teis­kun­nas­sa. Sa­mal­la se ker­too luot­ta­muk­ses­ta muut­tu­mat­to­miin Ju­ma­lan sa­nan lu­pauk­siin ja hä­nen hy­vän tah­ton­sa to­teu­tu­mi­seen.

Lai­na

Per­hee­näi­din sel­viy­ty­mis­ta­ri­na avaa nä­ky­män suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­nan ke­hit­ty­mi­seen jäl­leen­ra­ken­nuk­sen ajal­ta 1960-lu­vun hy­vin­voin­tiin. Sa­mal­la se on pu­heen­vuo­ro kris­til­lis­ten ar­vo­jen puo­les­ta.

Käsi en­ke­lin kä­des­sä

Rai­kas ja ajan­koh­tai­nen nuor­ten­kir­ja kä­sit­te­lee so­me­riip­pu­vuut­ta, ys­tä­vien mer­ki­tys­tä ja us­ko­ne­lä­män hoi­ta­mis­ta.

Ihas­tut­ta­va eläin­maa­il­ma

Tie­sit­kö, et­tä su­den­ko­ren­not ovat eläin­maa­il­man tai­ta­vim­pia len­tä­jiä ja saa­lis­ta­jia tai et­tä lap­set kuu­le­vat hei­nä­sir­kan soi­ton pa­rem­min kuin ai­kui­set?

Lap­si olen pie­ni

Tämä levy vie si­nut löy­tö­ret­kel­le las­ten Sii­o­nin lau­lu­jen pa­riin pien­ten soo­lo­lau­la­jien ja vä­hän isom­pien kuo­ro­lau­la­jien mu­ka­na. Kuun­te­le, kuin­ka kos­ket­ta­vas­ti, raik­kaas­ti ja mie­leen­pai­nu­vas­ti nuo­ri väki lau­laa näi­tä kris­til­li­syy­del­le ar­vok­kai­ta lau­lu­ja.