JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Kristillinen ihmiskäsitys perustuu Jumalan sanaan

Pääkirjoitukset
18.2.2021 10.40

Juttua muokattu:

18.2. 10:36
2021021810364620210218104000

Kris­til­li­nen op­pi ih­mi­ses­tä poh­jau­tuu Raa­ma­tun aja­tuk­seen sii­tä, et­tä ih­mi­nen on osa Ju­ma­lan luo­mis­työn ko­ko­nai­suut­ta. Ju­ma­la loi ih­mi­sen ku­vak­seen ja kal­tai­sek­seen. Hän an­toi ih­mi­sel­le teh­tä­väk­si vil­jel­lä ja var­jel­la kaik­kea luo­tua sekä li­sään­tyä ja täyt­tää maa. (1. Moos. 1:26–28.)

Kirk­kom­me Kris­ti­no­pin alus­sa to­de­taan: “Ju­ma­la on luo­nut ih­mi­sen elä­mään yh­tey­des­sään. Sen täh­den ih­mis­sy­dän saa rau­han vain Ju­ma­las­sa.” (KO 1948, 1.) Kris­ti­no­pin mu­kaan ih­mi­nen on ai­noa olen­to, joka voi kuul­la Ju­ma­lan ää­nen, tur­vau­tua hä­neen sekä ra­kas­taa ja pal­vel­la hän­tä.

Ju­ma­la-suh­teen li­säk­si toi­nen kes­kei­nen suh­de, jo­hon Ju­ma­la on ih­mi­sen aset­ta­nut, on suh­de lä­him­mäi­seen. Jee­sus opet­taa: “Kaik­ki, min­kä tah­dot­te ih­mis­ten te­ke­vän teil­le, teh­kää te heil­le” (Matt. 7:12). Esi­mer­kik­si ko­ro­na­pan­de­mi­an hoi­toon liit­ty­vien oh­jei­den ja ra­joi­tus­ten nou­dat­ta­mi­nen avau­tuu us­kon kaut­ta lä­him­mäi­ses­tä huo­leh­ti­mi­se­na. Us­ko­vai­sen luot­ta­mus Ju­ma­lan joh­da­tuk­seen maa­il­man­laa­jui­ses­sa ko­et­te­le­muk­ses­sa voi ol­la pu­hut­te­le­vaa saar­naa us­kos­ta osat­to­mil­le.

Eläm­me ajas­sa, jos­sa kris­til­li­siä ar­vo­ja ky­see­na­lais­te­taan enem­män kuin kos­kaan ai­kai­sem­min. Puhe ih­mi­ses­tä Ju­ma­lan luo­ma­na ja Ju­ma­lan ku­va­na on vie­ras­ta mo­nil­le ny­kyih­mi­sil­le. Tie­teel­li­sen ih­mis­kä­si­tyk­sen mu­kaan ih­mi­nen on evo­luu­ti­on kaut­ta ke­hit­ty­nyt eläin­la­ji. Tuo­hon kä­si­tyk­seen ei­vät myös­kään mah­du Raa­ma­tun ope­tus avi­o­lii­tos­ta mie­hen ja nai­sen vä­li­se­nä tai lap­sis­ta Ju­ma­lan lah­ja­na (Ps. 127:3, Mark. 10:6–8).

Ny­ky­ai­kaa lei­maa­va kes­kus­te­lu­kult­tuu­rin po­la­ri­soi­tu­mi­nen voi hel­pos­ti vie­dä kes­kus­te­lun myös us­kon asi­ois­ta kär­jek­kääk­si ja vas­ta­koh­tia ha­ke­vak­si. Us­ko­vai­nen saa lain suo­jaa­ma­na pi­tää kiin­ni omis­ta ar­vois­taan ja puo­lus­taa kris­til­lis­tä ih­mis­kä­si­tys­tä. On sil­ti tär­keä muis­taa Ju­ma­lan sa­nan ke­ho­tus: “Mut­ta vas­tat­kaa sä­vyi­säs­ti ja kun­ni­oit­ta­vas­ti ja säi­lyt­tä­kää oma­tun­ton­ne puh­taa­na – sil­loin ne, jot­ka par­jaa­vat tei­dän hy­vää va­el­lus­tan­ne kris­tit­ty­nä, jou­tu­vat hä­pe­ään juu­ri sii­nä, mis­tä tei­tä pa­net­te­le­vat” (1. Piet. 3:16).

Kris­til­li­seen ih­mis­kä­si­tyk­seen si­säl­tyy aja­tus pe­ri­syn­nis­tä, jon­ka osal­li­sek­si ih­mi­nen tuli syn­tiin­lan­kee­muk­ses­sa. Pe­ri­syn­nin tur­me­le­ma ih­mi­nen ei it­ses­sään ky­ke­ne hy­vään toi­sin kuin laa­jas­ti val­lal­la ole­va hu­ma­nis­ti­nen ih­mis­kä­si­tys opet­taa. Paa­va­li to­te­aa: “En tee sitä hy­vää, mitä tah­don, vaan sitä pa­haa, mitä en tah­do” (Room. 7:19). Us­ko Kris­tuk­sen so­vin­to­työ­hön pe­las­taa ih­mi­sen. Kun ih­mi­nen ot­taa vas­taan evan­ke­liu­min sa­no­man syn­tien an­teek­si­saa­mi­ses­ta, sa­mal­la Kris­tus tu­lee hä­nen sy­dä­meen­sä ja py­hit­tää epä­py­hän Ju­ma­lal­le kel­paa­vak­si.

Mar­jaa­na Typ­pö

24.4.2024

Vaikka ulkonainen ihmisemme murtuukin, niin sisäinen ihmisemme uudistuu päivä päivältä. 2. Kor. 4:16

Viikon kysymys