JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Ai­vo­ve­ren­kier­to­häi­riö

Nykyiset blogit
7.9.2021 7.00

Juttua muokattu:

3.9. 15:18
2021090315180520210907070000

Vesa Kumpula

Vesa Kumpula

Ke­räi­lin kamp­pei­ta len­to­pal­lo­vuo­roa var­ten. Olo oli vä­hän hu­te­ra ja mie­tin, voin­ko­han men­nä vuo­roon ol­len­kaan. Läh­din kui­ten­kin ja py­säh­dyin het­ken mat­kal­la­ni. To­te­sin, et­tei pe­laa­mi­nen tai­da ol­la mah­dol­lis­ta. Mat­ka jat­kui suo­raan ter­veys­kes­kuk­seen. Sain lää­kä­ri­a­jan seu­raa­vak­si päi­väk­si.

Aa­mul­la he­rä­tes­sä­ni olin vä­hän ou­dos­sa ti­lan­tees­sa. Rin­nas­sa tun­tui ok­set­ta­va olo ei­kä nä­kö­kent­tä oi­kein py­sy­nyt ojen­nuk­ses­sa. Kä­ve­ly su­jui, mut­ta va­ro­vai­ses­ti as­tel­len. Ajat­te­lin, et­tä on­nek­si nyt on se lää­kä­ri­ai­ka.

Lää­kä­ri teki kaik­ki tyy­pil­li­set tut­ki­muk­set, mitä tuos­ta vai­vas­ta voi­si pää­tel­lä. On­ko vai­va ken­ties asen­to­hui­maus­ta vai ai­vo­pe­räis­tä. Lop­pu­tu­los oli, et­tä mi­nun piti läh­teä vai­mo­ni saat­te­le­ma­na jat­ko­tut­ki­muk­siin kes­kus­sai­raa­laan.

Kes­kus­sai­raa­las­sa mo­nien tut­ki­mus­ten jäl­keen mi­nut pas­si­tet­tiin osas­tol­le odot­ta­maan vas­tauk­sia ja lau­sun­to­ja. Tä­hän kaik­keen meni ai­kaa yh­dek­sän tun­tia.

Huo­nees­sa, jo­hon mi­nut oh­jat­tiin, oli kak­si muu­ta po­ti­las­ta. Mo­lem­mil­la oli lä­hes sama vai­va kuin mi­nul­la. Vie­rei­ses­sä sän­gys­sä ole­va po­ti­las oli heti tut­tu. Muu­ta­mas­sa het­kes­sä sel­vi­si, et­tä hän on us­ko­vai­nen. Sat­tui muu­ten­kin mu­ka­vas­ti, et­tä sa­mas­sa huo­nees­sa oli­jat oli­vat koh­tuul­li­sen pu­he­li­as­ta vä­keä. Jut­tua riit­ti.

Hoi­to­hen­ki­lö­kun­ta oli erit­täin am­mat­ti­tai­tois­ta, ym­mär­tä­väis­tä ja hy­vä­hen­kis­tä vä­keä. Kii­tim­me ja an­noim­me heil­le po­si­tii­vis­ta pa­lau­tet­ta.

Mitä mi­nul­ta sit­ten löy­tyi? Mo­nen­lai­sia ku­van­ta­mis­tut­ki­muk­sia mi­nul­le on kyl­lä ai­kai­sem­min­kin teh­ty. Ky­syin, pi­täi­si­kö tut­kia kau­la­val­ti­mot. To­den­nä­köi­ses­ti ne tut­ki­taan au­to­maat­ti­ses­ti­kin näis­tä oi­reis­ta kär­si­vil­le, mut­ta mi­nul­ta nii­tä ei ol­tu vie­lä tut­kit­tu. Siel­tä se löy­dös sit­ten teh­tiin­kin: yh­des­sä kau­la­val­ti­mos­sa oli ah­tau­ma. Ai­vois­sa ei nä­ky­nyt mi­tään vau­ri­oi­ta. Ah­tau­ma ei ol­lut niin suu­ri, et­tä se vaa­ti­si leik­kaus­hoi­toa, kos­ka Luo­ja on jär­jes­tä­nyt ve­ren­ku­lun niin, et­tä ve­ren­kier­to­jär­jes­tel­mä osaa kul­jet­taa tar­peel­li­sen mää­rän ver­ta ai­voi­hin, vaik­ka jos­sa­kin val­ti­mos­sa oli­si ah­tau­ma. Lää­ke­hoi­toa hyy­ty­mä­ris­ki kui­ten­kin edel­lyt­tää.

Ai­vo­ve­ren­kier­ron on­gel­miin suh­tau­du­taan va­ka­vas­ti. Mi­tään ei jä­te­tä sat­tu­man va­raan, vaan kaik­ki mah­dol­li­set syyt tut­ki­taan ja kar­toi­te­taan. On myös niin, et­tä osa on­gel­mis­ta jää vas­taus­ta vail­le. Ny­ky­ään pys­ty­tään kor­jaa­maan vai­kei­ta­kin vau­ri­oi­ta. Ris­ki­nä kai­kis­sa ta­pauk­sis­sa on se, et­tä häi­riö jät­tää va­ka­via ja py­sy­viä vau­ri­oi­ta.

Vie­rei­sen sän­gyn po­ti­las ko­tiu­tet­tiin en­sin. Peti oli tyh­jä. Lai­toin sii­nä maan­neel­le vel­jel­le ku­van tyh­jäs­tä sän­gys­tä ja ky­sy­myk­sen, mis­sä olet. To­ki­han hän oli ko­to­na ja eh­ti­nyt jo sau­no­a­kin.

Olen mo­nes­ti huo­man­nut, kuin­ka Tai­vaan Isä jär­jes­te­lee asi­oi­ta. Häm­men­tä­väs­sä ja kriit­ti­ses­sä ti­lan­tees­sa vie­rel­lä on­kin us­ko­vai­nen veli tai sis­ko. Täl­lä­kin ker­taa näin oli. On tur­val­lis­ta ol­la Tai­vaan Isän var­je­le­van kä­den al­la. ”Rau­has­sa me­nen le­vol­le ja nu­kah­dan. Sinä, Her­ra, sinä yk­sin olet mi­nun suo­ja­ni, minä saan elää tur­vas­sa.” (Ps. 4:8.)

Kuun­te­lin ne­tis­tä lau­an­tai-il­lan seu­ro­ja ja sain jäl­leen to­de­ta, kuin­ka tur­val­li­ses­sa val­ta­kun­nas­sa saam­me asua. Evan­ke­liu­min ju­lis­tus ei ole la­kan­nut ja sitä tar­jo­taan kai­kil­le sitä kai­paa­vil­le. Oli jäl­leen tur­val­lis­ta nu­kah­taa evan­ke­liu­miin tur­va­ten.

TYH­JÄ SÄN­KY

Vie­rel­lä­ni on
tyh­jä sän­ky.

Tuon sän­gyn
asu­kas on
läh­te­nyt ko­tiin.

Voi ol­la
et­tä jos­kus
tuol­ta sän­gyl­tä
on­kin läh­det­ty
ian­kaik­ki­suu­teen.

Jos tuo sän­ky
voi­si ker­toa ta­ri­naan­sa
se oli­si var­mas­ti
mie­len­kiin­toi­nen.

Pal­jon la­ka­nan­vaih­to­ja
pal­jon nuk­ku­jia
pal­jon ta­ri­noi­ta,
pal­jon on var­mas­ti it­ket­ty
ja nau­ret­tu.

Sän­gyn vie­rel­lä
on käy­nyt
lää­kä­rei­tä, hoi­ta­jia,
la­bo­rant­te­ja ja
sii­voo­jia.

Sii­nä on kuul­tu
hy­viä uu­ti­sia
huo­no­ja uu­ti­sia
va­ka­via tie­to­ja
tut­ki­muk­sis­ta,
an­net­tu oh­jei­ta
elä­män vii­me päi­viin.

Vie­rel­lä on ol­lut
lä­hei­siä, ys­tä­viä
on pi­det­ty
kä­des­tä kiin­ni
si­li­tet­ty pos­kea
ja hiuk­sia.

Sa­not­tu tär­kei­tä
sa­no­ja
elä­mää kan­ta­via
loh­dut­ta­via
ja­et­tu su­ru­ja
ja ilo­ja
saar­nat­tu syn­te­jä
an­teek­si.

Sai­raa­las­sa sän­ky
on pal­ve­lu­teh­tä­väs­sä.

Vesa Kum­pu­la

VesaKumpula
Olen seitsemästä veljeksestä keskimmäinen. Vaimoni ja lapseni pitävät minua milloin minäkin. Joskus hauskana, välillä vakavana, yleensä mietiskelevänä ja pohdiskelevana. Tykkään pienistä asioista ja suurista kokonaisuuksista. Harrastan arvoituksellisuutta ja yllätyksellisyyttä. Lähes koko työurani olen toiminut yrittäjänä. Nyt olen eläkkeellä ja harrastan yritystoimintaa. Minut voi yllättää laittamalla kommenttia sähköpostiini vesa.kumpula@avartum.fi
22.9.2021

Mi­nul­le elä­mä on Kris­tus ja kuo­le­ma on voit­to. Fil. 1:21

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si

Vuo­den 2021 ajan­koh­tais­kir­ja kä­sit­te­lee ai­hei­ta ku­ten us­kon­non­va­paut­ta ja kris­ti­tyn vas­tuu­ta sekä pan­de­mi­an ai­heut­ta­mia muu­tok­sia ar­jes­sam­me ja yh­teis­kun­nas­sa. Sa­mal­la se ker­too luot­ta­muk­ses­ta muut­tu­mat­to­miin Ju­ma­lan sa­nan lu­pauk­siin ja hä­nen hy­vän tah­ton­sa to­teu­tu­mi­seen.

Lai­na

Per­hee­näi­din sel­viy­ty­mis­ta­ri­na avaa nä­ky­män suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­nan ke­hit­ty­mi­seen jäl­leen­ra­ken­nuk­sen ajal­ta 1960-lu­vun hy­vin­voin­tiin. Sa­mal­la se on pu­heen­vuo­ro kris­til­lis­ten ar­vo­jen puo­les­ta.

Käsi en­ke­lin kä­des­sä

Rai­kas ja ajan­koh­tai­nen nuor­ten­kir­ja kä­sit­te­lee so­me­riip­pu­vuut­ta, ys­tä­vien mer­ki­tys­tä ja us­ko­ne­lä­män hoi­ta­mis­ta.

Ihas­tut­ta­va eläin­maa­il­ma

Tie­sit­kö, et­tä su­den­ko­ren­not ovat eläin­maa­il­man tai­ta­vim­pia len­tä­jiä ja saa­lis­ta­jia tai et­tä lap­set kuu­le­vat hei­nä­sir­kan soi­ton pa­rem­min kuin ai­kui­set?

Lap­si olen pie­ni

Tämä levy vie si­nut löy­tö­ret­kel­le las­ten Sii­o­nin lau­lu­jen pa­riin pien­ten soo­lo­lau­la­jien ja vä­hän isom­pien kuo­ro­lau­la­jien mu­ka­na. Kuun­te­le, kuin­ka kos­ket­ta­vas­ti, raik­kaas­ti ja mie­leen­pai­nu­vas­ti nuo­ri väki lau­laa näi­tä kris­til­li­syy­del­le ar­vok­kai­ta lau­lu­ja.