JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Ajatuksia pukeutumisesta

17.3.2022 6.00

Juttua muokattu:

9.3. 09:57
2022030909570820220317060000

Mar­ja-Tert­tu Ko­mu­lai­nen


Vuo­sia sit­ten näin leh­ti­ar­tik­ke­lin, jos­sa nuo­ri ih­mi­nen ky­syi: ”On­ko pak­ko käyt­tää tie­tyn merk­ki­siä vaat­tei­ta, jos on us­ko­vai­nen?”

Nuo­ri oli kou­lu­ym­pä­ris­tös­sä kiin­nit­tä­nyt huo­mi­o­ta us­ko­vai­siin op­pi­lai­siin, jot­ka suo­si­vat pu­keu­tu­mi­ses­saan tun­net­tua ko­ti­mais­ta vaa­te­merk­kiä.

Ky­sy­mys, joka täl­lai­sel­le vart­tu­neem­mal­le ih­mi­sel­le ei lie­ne tär­keim­piä, saa nuo­ren suus­ta kuul­tu­na enem­män pai­no­ar­voa. Muo­ti­tie­toi­sil­la nuo­ril­la voi­vat tie­tyt vaa­te­mer­kit ol­la kor­ke­as­sa­kin kurs­sis­sa, kun taas toi­set ei­vät niin­kään he­rä­tä kiin­nos­tus­ta.


Mut­ta mikä saa nuo­ren ky­sy­mään asi­aa, jon­ka hän ar­ve­li nou­se­van esiin, jos hä­nes­tä tu­li­si us­ko­vai­nen? Hän oli ken­ties rip­pi­kou­lus­sa kuul­lut koh­dal­leen Hy­vän Pai­me­nen kut­sun ja jää­nyt sy­dä­mes­sään sitä poh­ti­maan. Ja vaik­ka hän ei poh­jim­mil­taan oli­si­kaan tar­koit­ta­nut ky­sy­myk­sel­lään ko­vin sy­väl­li­siä, asia voi sil­ti liit­tyä suu­rem­paan ko­ko­nai­suu­teen.

Rip­pi­kou­lus­sa oli pu­hut­tu elä­män tär­keim­mäs­tä asi­as­ta, Va­pah­ta­jam­me Jee­suk­sen Kris­tuk­sen tun­te­mi­ses­ta ja Ju­ma­lan lap­sek­si pää­se­mi­ses­tä. Eh­kä hän oli al­ka­nut muu­ten­kin seu­ra­ta us­ko­vais­ten nuor­ten elä­mää: Mi­ten he käyt­täy­ty­vät ja pu­hu­vat? Mil­lai­sil­le ju­tuil­le he nau­ra­vat, mil­lai­sil­le ei­vät?

Pu­keu­tu­mis­ta kos­ke­vaan ky­sy­myk­seen nuo­ri sai leh­den pals­tal­la vas­tauk­sen: ei tie­ten­kään ole pak­ko.


Ajat­te­len, et­tä us­ko­vai­nen saa pu­keu­tua kau­niis­ti. Saa va­li­ta vaat­teet, jois­sa viih­tyy ja jot­ka ovat riit­tä­vän peit­tä­vät sekä läm­pi­myy­den et­tä muun so­pi­vuu­den kan­nal­ta. Avo­nai­set hel­le­a­sut kan­nat­taa jät­tää kou­lu- ja työ­päi­vi­nä kaap­piin. Pu­keu­tu­mi­nen luo osal­taan mie­li­ku­vaa, jon­ka pe­rus­teel­la ih­mi­set muo­dos­ta­vat us­ko­vai­sis­ta oman kä­si­tyk­sen­sä.

Lii­an ke­vy­e­si pu­keu­tu­va nuo­ri – tai van­hem­pi­kin – saat­taa an­taa tah­to­mat­taan­kin ai­het­ta epä­a­si­al­li­siin kom­ment­tei­hin. Jo nii­tä­kin vält­tääk­seen kan­nat­taa va­li­ta asu, joka on so­pu­soin­nus­sa kris­til­lis­ten ar­vo­jen kans­sa.


Huo­mi­on kiin­nit­tä­mi­nen ul­koi­siin asi­oi­hin voi joh­taa ym­pä­ris­tös­sä ole­van tark­kai­le­maan us­ko­vai­sen nuo­ren mui­ta­kin omi­nai­suuk­sia. Yk­si tär­keim­piä piir­tei­tä on hä­nes­tä hei­jas­tu­va Ju­ma­lan rau­ha. Var­sin­kin täs­sä le­vot­to­mas­sa maa­il­ma­na­jas­sa sil­lä on suu­ri mer­ki­tys.

Marja-TerttuKomulainen
Kutsu Päivämiehen verkkolehden blogikirjoittajaksi ilahdutti minua, mutta vähän myös huoletti: enhän ollut aikaisemmin kirjoittanut tämänkaltaisia tekstejä. Olen kuuden aikuisen lapsen äiti Kymenlaaksosta. Asumme puolisoni kanssa kahden. Lapsenlapsia meillä on seitsemän. Olen ollut työssä hoitoalalla, mutta kotiäitivuosia minulla on enemmän kuin työvuosia. Toivoisin voivani tuottaa lukijoille ilon ja toivon pilkahduksia arkeen.
23.5.2024

Armolahjoja on monenlaisia, mutta Henki on sama. Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on sama. 1. Kor. 12:4–5

Viikon kysymys