JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

An­nan­ko pa­lau­tet­ta?

24.5.2021 7.05

Juttua muokattu:

24.5. 09:01
2021052409010420210524070500

Mik­si mi­nun pi­täi­si an­taa pa­lau­tet­ta? Mitä hyö­tyä sii­tä on?

Etee­ni tu­lee usein ti­lan­tei­ta, jois­sa pa­laut­teen an­ta­mi­nen oli­si pai­kal­laan. Lii­an mon­ta ker­taa se on kui­ten­kin jää­nyt an­ta­mat­ta. On­nek­si vie­lä ei ole myö­häis­tä ope­tel­la ja ke­hit­tää tätä tär­ke­ää tai­toa.

Pa­lau­te saat­taa ol­la se­kin, et­tä ei an­ne­ta pa­lau­tet­ta. Hil­jai­suus ker­too jos­tain, tai ai­na­kin se voi­daan jois­sain ta­pauk­sis­sa tul­ki­ta kan­na­no­tok­si. Sil­loin kun odo­tam­me pa­lau­tet­ta, mut­ta jos­tain syys­tä em­me sitä saa, saa­tam­me teh­dä eri­lai­sia joh­to­pää­tök­siä pie­nis­tä­kin ym­pä­ris­tön vih­jeis­tä.

Ku­kaan ei näy­tä odot­ta­van enem­pää, jo­ten tämä tai­taa ol­la riit­tä­vä suo­ri­tus­ta­so. Kir­joi­tuk­se­ni oli var­maan hyvä, kos­ka sitä ei ai­na­kaan hau­kut­tu. Huo­ma­sin ih­mis­ten vält­te­le­vän kat­set­ta­ni, jo­ten esi­tyk­se­ni ei tain­nut men­nä ihan put­keen…

Myön­tei­sel­lä ja oi­kein koh­dis­te­tul­la pa­laut­teel­la on us­ko­ma­ton voi­ma. Poi­ka­ni ker­toi ko­to­na, kuin­ka opet­ta­ja oli ke­hu­nut hä­nen lau­lu­ään­tään. Tä­män seu­rauk­se­na olem­me saa­neet ilok­sem­me kuul­la tuo­ta ko­me­aa lau­lu­ään­tä lä­hes päi­vit­täin.

Sa­nan­las­kuis­sa ku­va­taan po­si­tii­vis­ta pa­lau­tet­ta kau­niis­ti: "Kul­ta­o­me­noi­ta ho­pe­a­mal­jois­sa ovat oi­ke­aan ai­kaan lau­su­tut sa­nat" (San. 25:11).

Pa­lau­tet­ta voi an­taa myös it­sel­leen. It­se asi­as­sa teem­me näin jat­ku­vas­ti, ha­lu­sim­me­pa tai em­me. Il­mi­ö­tä kut­su­taan si­säi­sek­si pu­heek­si. Kum­man pa­laut­teen seu­raa­vis­ta ha­lu­ai­sit mie­luum­min saa­da suo­ri­tuk­ses­ta­si: "Mo­ka­sit, olit ai­van kam­mot­ta­va!" vai "Hie­nos­ti meni, sinä teit sen!" Ko­kei­le an­taa seu­raa­val­la ker­ral­la it­sel­le­si sa­man­lai­nen pa­lau­te, jon­ka an­tai­sit par­haal­le ys­tä­väl­le­si. Luu­len­pa, et­tet ai­na­kaan moit­ti­si tai syyl­lis­täi­si ys­tä­vää­si.

Paa­va­li an­toi it­sel­leen sel­lais­ta pa­lau­tet­ta, joka on meil­le­kin ta­voit­te­le­mi­sen ar­vois­ta: "Olen kil­pail­lut hy­vän kil­pai­lun, olen juos­sut pe­ril­le ja säi­lyt­tä­nyt us­ko­ni" (2. Tim. 4:7).

Pa­laut­teel­la on myös tär­keä roo­li uu­den op­pi­mi­ses­sa. Pyr­kies­sään koh­ti ta­voi­tet­ta niin opis­ke­li­jan, työn­te­ki­jän kuin joh­ta­jan­kin on tär­ke­ää saa­da tie­toa edis­ty­mi­ses­tään. Mis­sä olen on­nis­tu­nut ja mi­hin seu­raa­vak­si kan­nat­taa pa­nos­taa? On myös hyö­dyl­lis­tä tie­tää mis­sä on ke­hi­tet­tä­vää tai kor­jat­ta­vaa ja mitä voi­si eh­kä teh­dä toi­sin.

Ra­ken­ta­van tai oh­jaa­van pa­laut­teen voi an­taa mo­nel­la tyy­lil­lä. Sa­no­ja­kin tär­ke­äm­pää on usein tapa, jol­la pa­lau­te an­ne­taan. Tätä asi­aa on syy­tä lä­hes­tyä eri­tyi­sel­lä herk­kyy­del­lä, sil­lä tul­kit­sem­me jo­kai­nen asi­oi­ta hie­man eri ta­voin.

An­ta­es­sa­ni lä­hei­sil­le­ni pa­lau­tet­ta vaik­ka­pa hei­dän käy­tök­ses­tään, ha­lu­ai­sin huo­mi­oi­da saa­ma­ni vii­saat neu­vot: "koh­dis­ta nuh­tee­si per­soo­nan si­jaan so­pi­mat­to­maan käy­tök­seen" ja "yk­si ne­ga­tii­vi­nen pa­lau­te ku­mo­aa vä­hin­tään vii­si po­si­tii­vis­ta".

Tun­nen van­hem­pia ih­mi­siä, jot­ka ovat ker­to­neet nuo­rem­pi­na saa­mis­taan pa­laut­teis­ta. Nämä pa­laut­teet ovat ol­leet rat­kai­se­vas­sa roo­lis­sa muun mu­as­sa myö­hem­mis­sä ih­mis­suh­teis­sa ja ura­va­lin­nois­sa. Yh­del­le oli sa­not­tu: "kun si­nul­ta käy nuo hom­mat niin kä­te­väs­ti, niin olet­ko aja­tel­lut läh­teä opis­ke­le­maan tuo­ta alaa" ja toi­sel­le: "si­nun ei eh­kä kan­na­ta teh­dä noi­ta töi­tä, kun tuo­kaan ei näy­tä oi­kein on­nis­tu­van". Voit var­mas­ti ku­vi­tel­la näi­den pa­laut­tei­den seu­rauk­set.

Vaik­ka pa­laut­teel­la saat­taa ol­la suur­ta­kin vai­ku­tus­ta ih­mi­sen elä­mään, sen an­ta­mis­ta ei tar­vit­se aras­tel­la. Pa­lau­tet­ta kan­nat­taa ja­kaa usein ja rei­lus­ti, myön­tei­ses­sä ja ra­ken­ta­vas­sa hen­ges­sä.

Kii­tos on tär­keä pa­lau­te, jota ei voi an­taa lii­kaa. Kii­tok­seen meil­lä on ai­na ai­het­ta.

Ys­tä­vä­ni tur­hau­tui kun ei saa­nut kai­paa­maan­sa pa­lau­tet­ta: "teki niin taik­ka näin, mi­tään ei kuu­lu. Tai­dan lo­pet­taa tä­hän!"

Et­hän sinä lyö vie­lä hans­ko­ja­si tis­kiin? Ni­mit­täin juu­ri nyt on so­pi­va het­ki an­taa ja vas­taa­not­taa pa­lau­tet­ta, op­pia uut­ta ja ot­taa as­kel elä­mäs­sä eteen­päin.

JoonasMajuri
Asun keskisuomalaisen luonnon ympäröimänä. Nykyinen työni on monipuolista, hektistä ja ihmisläheistä. Harrastan omaehtoista opiskelua. Tärkeää minulle on tekemisen ja olemisen tasapaino. Kirjoitan mielelläni itselleni merkityksellisistä asioista. Otathan yhteyttä: joonas.majuri(ät)gmail.com.
28.11.2021

– Hoo­si­an­na! Siu­nat­tu ol­koon hän, joka tu­lee Her­ran ni­mes­sä! Siu­nat­tu isäm­me Daa­vi­din val­ta­kun­ta, joka nyt tu­lee! Hoo­si­an­na kor­keuk­sis­sa! Mark. 11:9–10

Viikon kysymys