JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Elä­män lei­pää mur­ta­mas­sa

Nykyiset blogit
20.2.2018 6.23

Mat­kal­le­läh­tö­päi­vän lu­mi­py­ry on vaih­tu­nut hel­le­sääk­si. Tä­hän man­ner-Af­ri­kan pie­nim­pään val­ti­oon mah­tuu run­saas­ti va­loa ja läm­pöä. Suo­raan au­rin­gon paah­ta­mal­ta hiek­kai­sel­ta ka­dul­ta as­tun mat­ka­kump­pa­nie­ni kans­sa var­joi­saan huo­nee­seen. Ta­lon isän­tä ter­veh­tii ja toi­vot­taa tu­li­jat sy­dä­mel­li­ses­ti ter­ve­tul­leik­si. Vä­hi­tel­len sil­mä­ni mu­kau­tu­vat hä­mä­rään ti­laan ja erot­ta­vat kes­kel­lä huo­net­ta ole­van pie­neh­kön pöy­dän. Sen ym­pä­ril­le, sa­mal­la huo­neen sei­nus­to­ja myö­täil­len on ase­tel­tu tuo­lit nel­jäl­le vie­raal­le ja isän­näl­le.

Ko­dis­sa on myös keit­tiö. Siel­lä ta­lon emän­tä tou­hu­aa. Ver­ho-oven läpi puhe kuu­luu myös huo­nees­ta keit­ti­öön. Kuu­lu­mis­ten vaih­don jäl­keen hil­jen­nym­me har­taus­ti­lai­suu­teen. Kes­kus­te­lu on käy­ty eng­lan­nik­si, rans­ka on kui­ten­kin ta­lon vä­el­le, Gui­ne­as­ta Gam­bi­aan muut­ta­neil­le lä­hei­sem­pi. Se on Gui­ne­an vi­ral­li­nen kie­li. Isän­tä­vä­en äi­din­kie­li on jo­kin lu­kui­sis­ta hei­mo­kie­lis­tä. Nii­tä me lä­he­tys­pu­hu­jat em­me hal­lit­se. Har­taus­kie­lek­si va­lit­sem­me rans­kan.

Kuu­li­ja eläy­tyy Psal­min 23 sa­no­maan ää­neen sa­no­ja tois­ta­en. Psal­mi pu­huu Ju­ma­lan huo­len­pi­dos­ta ja sii­tä, kuin­ka ih­mi­nen tar­vit­see ope­tus­ta ja ojen­nus­ta­kin py­sy­äk­seen Ju­ma­lan sa­nas­sa. Ju­ma­lan huo­len­pi­toa on, kun ih­mi­nen saa kuul­la evan­ke­liu­min saar­nan, joka va­paut­taa sen us­ko­jan syn­nis­tä. Tuo­ta sa­no­maa olem­me­kin mat­ka­kump­pa­ni­ni kans­sa pyyn­nös­tä tääl­lä ju­lis­ta­mas­sa. Ih­mi­set ovat ru­koil­leet: "Tul­koon si­nun val­ta­kun­ta­si." Sa­nat ovat saat­ta­neet ol­la ai­van toi­set, eh­kä nii­tä ei ole ol­lut lain­kaan. Sy­dä­men rau­has­ta on joka ta­pauk­ses­sa ol­lut puu­te. Ju­ma­la on kuul­lut ru­kouk­sen.

Emän­tä kan­taa edes­säm­me ole­val­le pöy­däl­le suu­reh­kon va­din täyn­nä ruo­kaa. Rii­siin, lau­ta­sen reu­nal­le on nä­tis­ti työn­net­ty lu­si­kat, ta­sai­sin vä­lein, vii­si kap­pa­let­ta. Kuu­si mei­tä on kaik­ki­aan, mut­ta emän­tä ei ole it­se­ään tä­hän las­ke­nut. Koen ti­lan­teen juh­lal­li­sek­si. Täs­sä pie­nes­sä ko­dis­sa saam­me ol­la yh­tei­sel­lä ate­ri­al­la, en­sin Ju­ma­lan sa­nan lei­pää mur­ta­en, sit­ten ruu­miin ra­vin­toa naut­tien – ta­lon väen hank­ki­maa ja val­mis­ta­maa, mau­kas­ta ate­ri­aa.

Yhä uu­des­taan nou­se­vat mie­lee­ni sa­nat: "Tul­koon si­nun val­ta­kun­ta­si", "An­na meil­le tänä päi­vä­nä mei­dän jo­ka­päi­väi­nen lei­päm­me", "An­na meil­le mei­dän syn­tim­me an­teek­si".

Veik­ko Si­vu­la

Lähetystyössä
18.2.2020

Kyl­vä­kää oi­keu­den­mu­kai­suut­ta, kor­jat­kaa us­kol­li­suut­ta! Rai­vat­kaa it­sel­len­ne uu­dis­pel­to! Nyt on ai­ka et­siä mi­nua, Her­raa, minä tu­len var­mas­ti ja an­nan teil­le siu­nauk­sen sa­teen. Hoos. 10:12

Viikon kysymys