JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

"En tunne sitä miestä!"

20.6.2024 6.00

Juttua muokattu:

27.5. 10:42
2024052710424820240620060000

Päi­vi Lit­tow

Kuva: Suviseurojen kuvapalvelu

En­sim­mäi­nen vies­tin­tä­kurs­si on ta­ka­na. Olem­me kou­lut­tau­tu­neet tu­le­van ke­sän teh­tä­viin Ke­sä­seu­ra­ra­di­os­sa ja seu­ra­toi­mi­tuk­ses­sa, pi­tä­neet vies­tin­tä­toi­mi­kun­nan ko­kous­ta ja poh­ti­neet Pu­das­jär­ven Su­vi­seu­ro­jen vies­tin­nän kär­kiä.

Ko­tiin tul­les­sa­ni elän vie­lä vii­kon­lo­pun läm­mit­tä­vien koh­taa­mis­ten ja avar­ta­vien kes­kus­te­lu­jen huu­mas­sa. Olen ol­lut osa jo­tain mer­kit­tä­vää ja tun­te­nut läm­mit­tä­vää yh­teyt­tä. Tii­vis vii­kon­lop­pu on maa­doit­ta­nut taas lu­jas­ti juu­ri sii­hen jouk­koon, jo­hon kaik­kein eni­ten ha­lu­an kuu­lua.

Maa­nan­tai­aa­mu­na aloi­tan töis­sä tii­mi­pa­la­ve­ria. Jaan näyt­töä käy­däk­se­ni tii­mi­ni kans­sa läpi kuu­kau­den ta­lous­lu­ku­ja. Et­sin oi­ke­aa vä­li­leh­teä se­lai­mes­ta, ja epä­huo­mi­os­sa näy­töl­le lä­väh­tää suu­ril­la kir­jai­mil­la teks­ti: "Rak­kaus saa ai­kaan ha­lun pal­vel­la Ju­ma­laa ja ih­mi­siä – SRK:n Su­vi­seu­rat Pu­das­jär­vel­lä.” Vaih­dan no­pe­as­ti toi­sen vä­li­leh­den näy­töl­le ja mu­ti­sen jo­tain epä­mää­räis­tä kuin en tie­täi­si, mis­tä moi­nen teks­ti oli näy­töl­le­ni il­maan­tu­nut.

Ku­kaan ko­kouk­sen osal­lis­tu­jis­ta ei kom­men­toi mi­tään. En tie­dä, mo­ni­ko eh­ti lu­kea näy­töl­lä ol­leen teks­tin, en­kä tie­dä, mitä ajat­te­li­vat, jos lu­ki­vat. Kyl­lä kai nämä jo mi­nut tun­te­vat, ja ai­na­kin suu­rin osa osaa oi­ke­aan po­ruk­kaan si­joit­taa, mut­ta sil­ti epä­mää­räi­nen hä­peä ja pal­jas­tu­mi­sen tun­ne polt­te­lee nis­kas­sa, kun jat­kan pa­la­ve­rin ve­tä­mis­tä.

Olen saa­nut jo use­am­man vuo­den ol­la mu­ka­na suur­ten seu­ro­jen vies­tin­näs­sä. Jot­kut teh­tä­vät ovat ol­leet nä­ky­väm­piä ja jot­kut enem­män taus­tal­la. Ai­kaa nämä teh­tä­vät ovat toki vie­neet, mut­ta sil­ti on tun­tu­nut ai­dos­ti etuo­i­keu­te­tul­ta ol­la mu­ka­na. Olen saa­nut täl­tä työl­tä pal­jon: ys­tä­viä, mo­nen­lai­sia ai­nut­ker­tai­sia ko­ke­muk­sia, us­kos­sa vah­vis­tu­mis­ta. Olen täs­tä kai­kes­ta sy­väs­ti kii­tol­li­nen, mut­ta kui­ten­kin jat­koin pa­la­ve­ri­a­ni hä­pe­än kans­sa.

Kai­kes­ta kii­tol­li­suu­des­ta­ni huo­li­mat­ta koen poh­jim­mil­ta­ni sil­ti ole­va­ni ai­na kuin Pie­ta­ri yli­pa­pin pi­han hii­li­val­ke­al­la. Sa­laa toi­von, et­tä mi­nua ei tun­nis­tet­tai­si, et­tä muut ih­mi­set nä­ki­si­vät mi­nut vain mi­nu­na, ei­vät en­si­si­jai­ses­ti us­ko­vai­se­na, var­sin­kaan van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­se­na. Kai­paan ar­vos­tus­ta, ei­kä us­ko­vai­sek­si tun­nus­tau­tu­mi­nen ole tä­män ajan yri­tys­maa­il­mas­sa var­si­nai­nen me­riit­ti. Olen­kin var­sin tai­ta­va vält­te­le­mään ky­sy­myk­siä, pai­na­maan pää­ni tun­nis­ta­mi­sen pe­los­sa, ja jo­kin mi­nus­sa on ai­na val­mis kiis­tä­mään.

So­pi­van het­ken tul­len, ti­lan­teen ol­les­sa vie­ras tai epä­mää­räi­sen uh­kaa­va, voin hel­pos­ti kuul­la it­se­ni Pie­ta­rin ta­voin pai­nok­kaas­ti to­dis­ta­mas­sa, kuin­ka "en tun­ne sitä mies­tä". Voin myös hel­pos­ti näh­dä it­se­ni ku­kon­lau­lun jäl­keen it­ke­mäs­sä Pie­ta­rin rin­nal­la mus­tas­sa yös­sä, ih­met­te­le­mäs­sä ta­pah­tu­nut­ta ja ka­tu­mas­sa heik­kout­ta­ni.

Näis­tä ko­ke­muk­sis­ta joh­tu­en tar­vit­sen tätä yh­teis­tä su­vi­seu­ra­työ­tä pal­jon enem­män kuin nämä jär­jes­te­lyt kos­kaan tar­vit­se­vat mi­nua. Sik­si tar­vit­sen myös Su­vi­seu­ro­ja. Kai­paan Jee­suk­sen ar­mah­ta­vaa kat­set­ta ja Su­vi­seu­ro­jen tun­nus­lau­seek­si va­lit­tua, koh­ti tu­le­vaa ja py­säyt­tä­vää ky­sy­mys­tä.

Jee­sus ky­syi Pie­ta­ril­ta: “Olen­ko minä si­nul­le ra­kas?” Sama ky­sy­mys hä­nel­lä on tä­män ke­sän Su­vi­seu­rois­sa ja Su­vi­seu­ro­jen al­la meil­le jo­kai­sel­le. Tä­män ky­sy­myk­sen ää­rel­le kan­nat­taa py­säh­tyä ja Pie­ta­rin ta­voin epä­on­nis­tu­nee­na­kin vas­ta­ta myön­tä­väs­ti. Tänä ke­sä­nä kan­nat­taa tul­la Pu­das­jär­vel­le ja ase­tel­la it­sen­sä maa­il­man tär­keim­män sa­no­man ää­rel­le. Kan­nat­taa us­koa.

Kohti Pudasjärven Suviseuroja
Kesän 2024 Suviseuroja valmistellaan Pudasjärvelle. Järjestelyt vilkastuvat kevään kuluessa ja kesän koittaessa. Viestintätoimikunnan toimittaman blogisarjan kautta pääset tutustumaan seuravalmisteluihin ja niihin liittyviin ajatuksiin.
16.7.2024

Herra sanoi Moosekselle: ”Minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala.” Silloin Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. 2. Moos. 3:6

Viikon kysymys