JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Enkeleiden siipien suojassa

24.5.2022 6.00

Juttua muokattu:

13.5. 13:12
2022051313120620220524060000

Ei­la Han­nu­la

Eila Hannula

Ku­mol­leen kaa­de­tun pyyk­ki­ko­rin uu­me­nis­ta ka­jah­taa ku­me­as­ti: "Lau­lam­me vir­ren 492, ja sen jäl­keen pal­ve­lee vel­jem­me..." Kai­u­tin­pyl­väät asen­net­tu. Toi­nen kai­u­tin­pyl­väs­pyyk­ki­ko­ri tois­taa vir­ret ja kuu­lu­tuk­set tut­tuun ta­paan pari sä­et­tä jäl­jes­sä.

Sau­nan jäl­keen ke­sän paah­ta­mat pik­ku­po­jat kuun­te­le­vat keit­ti­ön pöy­dän ää­res­sä per­jan­tai-il­lan pu­heen­vuo­roa. Syö­vät su­vi­seu­ra­pit­saa. Sitä on ai­em­min yh­des­sä lei­vot­tu pak­ka­seen. Kyl­lä on hy­vää.

Etä­su­vi­seu­ro­jen ava­jais­päi­vä­nä pie­nim­mät läh­te­vät tes­taa­maan, mi­ten pie­neen ti­laan mah­tu­vat vie­ri vie­reen nuk­ku­maan. Pat­jal­le ra­ken­net­tu leik­ki­a­sun­to­vau­nu on tu­pa­ten täyn­nä. Van­hin­kin ki­kat­taa si­sa­rus­ten kes­kel­lä pol­vet leu­kaa vas­ten. So­pui­saa vä­keä täl­lä erää!

Meil­lä on poh­dit­tu asun­to­vau­nun han­kin­taa. Po­jat piir­tä­vät vau­nu­jen poh­ja­pii­rus­tuk­sia. Suun­nit­te­le­vat, las­ke­vat, vi­si­oi­vat – oli­si­ko sit­ten­kin se asun­to­vau­nu tai vaik­ka­pa asun­to­lin­ja-au­to hyvä idea ra­ken­taa it­se, mon­ta­ko sän­ky­paik­kaa tar­vit­tai­siin? Ne­li­vuo­ti­as piir­tää tou­huk­kaa­na pie­niä las­ten vuo­tei­ta ava­raan poh­jaan usei­ta; 12 vä­hin­tään.

Pie­ni ki­ha­ra­pää tyt­tö­nen, seu­ra­vie­ras, is­tuu jal­ko­jaan hei­lu­tel­len leik­ki­au­laan ra­ken­ne­tun pu­hu­ja­ko­rok­keen tuo­lil­la, iso­sis­kon as­kar­te­le­ma tun­nus­lau­se pään­sä ylä­puo­lel­la. Hän pi­te­lee vir­si­kir­jaa ja lau­le­lee he­le­äl­lä lap­sen ää­nel­lä lem­pi­lau­lu­aan: "Tul­les­sa­si toit sä va­lon, lah­jat rik­kaat run­sa­hat, au­tuu­den ja an­teeks an­non, kaik­ki tai­vaan ta­va­rat." On­nel­lis­ta­kin on­nel­li­sem­paa.

Lap­sen kirk­kaan us­kon ää­rel­lä te­kee mie­li omaa ai­kui­sen sy­dän­tä ai­van kuin läm­mi­tel­lä.

Ava­jai­set etä­su­vi­seu­rois­sa. Juh­la­tun­nel­mat. On so­vit­tu, et­tä koh­ta on hyvä ai­ka ava­ta ki­os­ki. Seu­ra­kan­sa va­el­taa edes­ta­kai­sin. Len­to­mat­ka­lau­kun lu­kon koo­dia ei muis­ta ku­kaan. Ki­os­kin kaik­ki myy­tä­vät tuot­teet ovat lau­kus­sa siis­teis­sä ri­veis­sä hin­nas­toi­neen, ja siel­lä py­sy­vät! On­nek­si tämä vas­toin­käy­mi­nen vih­doin rat­ke­aa: isä ha­e­taan etä­töis­tä mur­ta­maan luk­ko.

Tyy­nyt kai­na­los­sa han­hen­mars­sia pi­ha­nur­mi­kol­la. Pat­jat keik­ku­vat poi­kien päi­den pääl­lä. Po­ruk­ka lait­tau­tuu nuk­ku­maan telt­taan. Pot­ta kö­köt­tää teh­tä­väs­sään ruo­hi­kos­sa ve­to­ket­juo­ven vie­res­sä. Il­ta­lau­lut. Lap­sil­le on lu­vat­tu, et­tä en­ke­li suo­je­lee yöl­lä­kin jo­kai­sen lap­sen vuo­teen luo­na. Tel­tan ylä­puo­lel­la val­voo siis oi­kea val­ko­pu­kuis­ten jouk­ko. En­ke­lei­den sii­pien suo­jas­sa on tur­val­lis­ta le­vä­tä.

Ha­vah­dun. Puo­let lap­sis­tam­me ei muis­ta, mil­lai­set ovat ”oi­ke­at” Su­vi­seu­rat. Etä­seu­rat ovat heil­le yh­tä oi­ke­at. Nel­jän­nek­si nuo­rin oli vain vä­hän yli kak­si­vuo­ti­as, kun olim­me vii­mek­si kent­tä­seu­rois­sa Mu­hok­sel­la.

Sy­dä­mes­sä on syvä ru­kous: kun­pa me kaik­ki sai­sim­me ko­kea sen, kun lä­hes­tym­me seu­ra-alu­et­ta. Odo­tam­me rak­kai­den ys­tä­vien koh­taa­mis­ta ken­täl­lä, lau­lua seu­ra­tel­tas­sa, sy­dän­tä vir­voit­ta­vaa pu­het­ta – tai­vaan ter­vei­siä. Kun­pa sy­dä­mem­me voi­si ta­voit­taa las­ten juh­la­tun­nel­mat, joi­ta Po­rin Su­vi­seu­rois­sa al­ku­vii­kon val­mis­te­lu­päi­vi­nä sil­loi­nen kol­me­vuo­ti­aam­me sa­noit­ti. Is­tus­ke­lim­me ruo­ka­la­ka­tok­sen pen­keil­lä ja ihai­lim­me kau­nis­ta ke­sää ja val­mis­ta seu­ra­kent­tää. Poi­ka ki­teyt­ti: "Ol­laan tääl­lä koko lop­pu­e­lä­mä!"

Kohti Lopen Suviseuroja
Jos Jumala suo, Suviseuroja vietetään Lopella 1.–4.7.2022. Tässä suviseuraorganisaation blogisarjassa pääset mukaan suviseuratunnelmiin järjestelyihin osallistuvien ja suviseuravieraiden ajatusten myötä.
25.5.2024

Jeesus sanoo: ”Totisesti, totisesti: sillä, joka uskoo, on ikuinen elämä.” Joh. 6:47

Viikon kysymys