JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Epävarmuudesta energiaa

Nykyiset blogit
22.3.2023 6.00

Juttua muokattu:

20.3. 10:19
2023032010194220230322060000

Rina Palm­roth

Epä­var­muus. Elä­män maus­te. Jos­kus huo­les­ta kit­ke­rä, toi­si­naan iloi­sen kir­peä.

Epä­var­muut­ta on mo­nen­lais­ta. Ih­mi­nen voi it­se ol­la epä­var­ma jos­sa­kin tai jon­kin asi­an to­teu­tu­mi­nen saat­taa ol­la epä­var­maa. Has­sua on, et­tä vaik­ka kuin­ka var­mis­te­li­si jo­tain asi­aa, ei se eh­kä sil­ti tule sen var­mem­mak­si, sil­lä on mo­nia te­ki­jöi­tä, joi­hin ih­mi­nen ei voi it­se vai­kut­taa. Sii­hen voi vai­kut­taa, mi­ten eri­lai­siin elä­män­var­rel­la vaih­tu­viin epä­var­muuk­siin suh­tau­tuu.

It­sel­le­ni epä­var­muu­den tun­ne on toi­si­naan osoit­tau­tu­nut jar­ruk­si. Ihai­len hei­tä, jot­ka osaa­vat kään­tää sen kaa­suk­si. Kun jo­kin asia he­rät­tää epä­var­muut­ta, he saa­vat sii­tä li­sä­pont­ta yrit­tää ja heit­täy­tyä roh­ke­as­ti uu­sien tuu­lien vie­tä­väk­si. He osaa­vat aset­tua epä­var­muu­den ylä­puo­lel­le tuu­mail­len, et­tä se on vain re­ak­tio mui­den jou­kos­sa. Kit­kaa tar­vi­taan liik­keel­le läh­töön – se on yk­si fy­sii­kan la­eis­ta, joka jo ala­kou­lus­sa opi­taan.

Mik­si ih­mi­sil­le jon­kin uu­den as­ke­leen ot­ta­mi­nen pi­täi­si ol­la alus­ta as­ti help­poa? Kun muu­ta­man ker­ran ruo­pii ja läh­tee liik­keel­le hy­väl­lä vauh­dil­la, liu­kuu usein pit­käl­le jo pel­kän al­ku­sy­säyk­sen saat­te­le­ma­na.

Opis­ke­li­ja­na vä­lil­lä huo­kaan sy­vään ja toi­von, et­tä sai­sin jos­tain sen sa­man sin­nik­kyy­den ta­kai­sin, jon­ka voi­min opet­te­lin taa­pe­ro­na kä­ve­le­mään ja pu­hu­maan. Luu­len­pa, et­tä en pie­ne­nä lap­se­na ar­vi­oi­nut, et­tä ”hmm, kan­nat­taa­ko­han tä­hän jut­tuun läh­teä, tai­dan ol­la sit­ten­kin ikui­nen kont­taa­ja” ja ky­see­na­lais­ta­nut uu­den op­pi­mis­ta. Ny­ky­ään jon­kin uu­den, tai jo tu­tun­kin, asi­an edes­sä ko­kee toi­si­naan epä­var­muut­ta ja saat­taa aja­tel­la, et­tä en minä ole sel­lai­nen tyyp­pi, joka voi op­pia jo­tain uut­ta ja teh­dä joi­tain asi­oi­ta, jois­ta sa­laa haa­vei­lee näh­des­sään vaik­ka­pa ma­ra­too­na­rin ah­mi­van mai­le­ja tai kuul­les­saan jon­kun lau­su­van su­ju­vas­ti rans­kaa.

Ys­tä­vä­ni oi­val­lus he­rät­te­li miel­tä­ni taan­noin. Hän tuu­mi, et­tä epä­var­muus ja jän­ni­tys ker­to­vat myös sii­tä, et­tä asia on tär­keä ja mer­ki­tyk­sel­li­nen. Se ei ole­kaan vies­ti on­nis­tu­mi­sen mah­dot­to­muu­des­ta, vaan sii­tä, et­tä nyt on py­säh­dyt­ty it­sel­le tär­ke­än asi­an ää­rel­le. Pe­lot­ta­van sii­tä te­kee elä­män ai­em­mat ko­ke­muk­set, jot­ka ei­vät kui­ten­kaan mää­ri­tä tu­le­vai­suut­ta.

Epä­var­muut­ta koh­da­tes­saan voi myös poh­tia, mitä on­nis­tu­mi­nen tar­koit­taa it­sel­le. Voi­si­ko on­nis­tu­mi­nen ol­la ko­ko­nai­sen ma­ra­to­nin si­jas­ta vii­koit­tain teh­ty pie­ni lenk­ki? Tois­ta ys­tä­vää­ni si­tee­ra­ten kes­kit­tyi­sin­kö en­nem­min mat­kaan kuin it­se pää­mää­rään?

Täl­lä het­kel­lä elän it­se epä­var­muu­den kes­kel­lä. Ei mi­tään aa­vis­tus­ta tai aja­tus­ta, mis­sä olen ja mitä teen syk­syl­lä. Kat­se­len ja odot­te­len, jos­pa jo­kin mah­dol­li­suus tup­sah­tai­si etee­ni. Kai­ken­lai­sia mah­dol­li­suuk­sia poh­dis­ke­len ja ai­na jos­tain het­kek­si in­nos­tun. Pää pyö­räl­lä eri­lai­sis­ta vaih­to­eh­dois­ta olen to­den­nut hel­pom­mak­si naut­tia täs­tä het­kel­li­ses­tä py­säh­ty­nei­syy­des­tä ja pur­jeen tyy­ney­des­tä. Luo­tan, et­tä Tai­vaan Isä tuo läm­pi­miä uu­sia tuu­lia, sit­ten kun on sen ai­ka.

RinaPalmroth
Olen Porissa asusteleva opiskelijanuori. Opiskelija-arkeen saan virtaa hetkistä tärkeiden ihmisten kanssa, liikunnasta ja italian kielen opinnoista, jotka lukiossa tempasivat mukaansa. Arjen keskellä Päivämiehen tekstit ja blogit ovat itselleni aivan kuin pieniä levähdyshetkiä. Toivon, että voisin välittää tuon saman tunteen omien kirjoitusteni lukijoille. Palautetta blogiteksteistä otan mielelläni vastaan sähköpostiini rinapalmroth(at)outlook.com.
16.6.2024

Jeesus sanoi: ”Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Menkää ja tutkikaa, mitä tämä tarkoittaa: ’Armahtavaisuutta minä tahdon, en uhrimenoja.’” Matt. 9:12–13

Viikon kysymys