JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Erilaiset kuvaraamatut

Nykyiset blogit
17.9.2022 6.00

Juttua muokattu:

15.9. 10:52
2022091510522220220917060000

Suvi Myl­ly­mä­ki

Meil­lä on Ko­din ku­va­raa­mat­tu, jota olem­me las­ten kans­sa lu­ke­neet. Tä­hän ku­va­raa­mat­tuun on help­po tart­tua. Sen vä­rik­käät ku­vat ja sel­keä ker­ron­ta tuo­vat Raa­ma­tun ker­to­muk­set las­ten ta­sol­le. Py­hä­päi­vi­nä, esi­mer­kik­si hel­lun­tai­na, on ol­lut help­po las­ten kans­sa käy­dä päi­vän ta­pah­tu­mia läpi.

Mi­nul­la­kin on lap­se­na ol­lut Ku­va­raa­mat­tu. Oma ko­ke­muk­se­ni ku­va­raa­ma­tun lu­ke­mi­ses­ta lap­se­na on hie­man eri­lai­nen; lap­suu­des­sa­ni ku­va­raa­ma­tut oli­vat eri­lai­sia kuin tämä Ko­din ku­va­raa­mat­tu, jota olen las­te­ni kans­sa lu­ke­nut.

Oma Ku­va­raa­mat­tu­ni on A4-ko­koi­nen, rus­ke­a­kan­ti­nen teos, jos­sa on kul­tai­set ko­ris­te­lut. Oma ni­me­ni on pai­net­tu Raa­ma­tun kan­teen myös kul­tai­sin kir­jai­min. Muis­tan, kun lap­se­na otin Raa­ma­tun kir­ja­hyl­lys­tä ja nos­tin sen pöy­däl­le. Se oli pai­na­va, ja sitä piti kä­si­tel­lä va­ro­en. Raa­ma­tun si­vu­jen leh­tei­le­mi­nen ja ku­vien kat­se­le­mi­nen oli jo­ten­kin juh­lal­lis­ta ja eri­tyis­tä.

Muis­tan, mi­ten kään­te­lin si­vu­ja va­ro­en, et­tei­vät ne re­pey­tyi­si. Pa­pe­ri oli ai­ka ohut­ta. Teks­ti oli ko­ris­teel­lis­ta, ja jo­kai­sen si­vun kes­kel­lä oli vie­lä ko­ris­teel­li­nen pyl­väs.

Ku­vat oli­vat iso­ja, koko si­vun ko­koi­sia. Mus­ta­val­koi­set ku­vat oli­vat lap­ses­ta ai­ka pe­lot­ta­via. Mie­kat oli­vat te­rä­viä ja ih­mis­hah­mot ai­to­ja kaik­ki­ne piir­tei­neen. Jo­ten­kin ne kui­ten­kin vie­hät­ti­vät ja he­rät­ti­vät mie­len­kiin­non, mut­ta jäi­vät var­sin­kin lu­ku­tai­dot­to­mal­le lap­sel­le ai­ka sa­la­pe­räi­sik­si.

Ku­va­raa­mat­tu­ni al­ku­leh­dil­lä on per­he­ta­pah­tu­mia-sivu, jos­sa on vii­vat tär­keil­le per­he­ta­pah­tu­mil­le. ”Kir­joi­tin” pie­ne­nä näil­le vii­voil­le tär­kei­tä asi­oi­ta. Olin eh­kä 5-vuo­ti­as, en­kä osan­nut oi­ke­as­ti kir­joit­taa. Mut­ta ha­lu­sin tal­len­taa Raa­mat­tu­ni leh­dil­le muis­to­ja. Kir­joi­tin teks­ti­ni ai­kuis­ten ky­näl­lä eli kuu­la­kär­ki­ky­näl­lä – näin­hän sitä ei voi­nut pyyh­kiä. Muis­tan hä­mä­räs­ti tun­teen, kuin­ka tär­keä tuo het­ki oli. Sii­nä Raa­mat­tu­ni al­ku­leh­dil­lä nämä tär­ke­ät mer­kin­nät ovat vie­lä­kin, kol­me ri­viä eri­lai­sia ha­ra­kan­var­pai­ta.

Las­te­ni Ko­din ku­va­raa­mat­tu on kiel­tä­mät­tä ar­ki­sem­pi kuin mi­nun Ku­va­raa­mat­tu­ni. Lap­se­ni ei sitä myös­kään koh­te­le sitä niin va­ro­en kuin minä omaa­ni. Se on jää­nyt jos­kus jopa lo­ju­maan lat­ti­al­le. Toki täs­tä olen asi­an­mu­kai­ses­ti lap­sil­le­ni huo­maut­ta­nut. Mi­tään kir­jaa, var­sin­kaan Raa­mat­tua, ei sai­si koh­del­la huo­nos­ti.

Lap­si­lu­ki­joil­le tämä uu­dem­pi Ku­va­raa­mat­tu on kui­ten­kin pa­rem­pi. Ku­vat ovat ys­tä­väl­li­siä ja ker­to­vat jo it­ses­sään osan ker­to­muk­ses­ta, vaik­ka ei vie­lä lu­kea osai­si­kaan. Sen ää­rel­le on mu­ka­va koo­ta lap­set kuun­te­le­maan, kun it­se luen. Ai­kui­se­na voi sit­ten sy­ven­tyä vä­hän vaa­ti­vam­pien kir­jain­ten ja ku­vien maa­il­maan. Mo­lem­mat Raa­ma­tut ovat hy­viä ol­la ole­mas­sa.

SuviMyllymäki
Kuudesta pojastaan ja neljästä tytöstään onnellinen "palijasjalakane raahelaine" vaimo. Terveyshallintotiedettä opiskeleva maailmanparantaja, joka voimaantuu ihanista ihmisistä ympärillään, uppoutuu hyviin kirjoihin ja sanoittaa joskus lasten laulut uusiksi. Haaveilee, että "olis kovasa kunnosa". Voit kertoa minulle ajatuksistasi, suvimy@gmail.com
29.9.2023

Herra, minun Jumalani, sinua minä kiitän koko sydämestäni, iäti minä kunnioitan nimeäsi. Sinun hyvyytesi on suuri, sinä nostit minut tuonelan syvyyksistä. Ps. 86:12–13

Viikon kysymys