JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Hyvä todistus

2.9.2023 6.15

Juttua muokattu:

1.9. 11:00
2023090111004920230902061500

Jou­ni Le­so­nen

Jos­kus blo­gin kir­joit­ta­mi­nen vaa­tii van­ho­jen asi­oi­den kai­ve­lua. En tie­dä, mitä erää­nä päi­vä­nä oi­ke­as­taan olin et­si­mäs­sä. Kai­ve­lin kui­ten­kin van­ho­ja, kau­an sit­ten kir­joit­ta­mi­a­ni jut­tu­ja. Ei nii­tä kaik­kia ole kos­kaan mis­sään jul­kais­tu. En muis­ta, olen­ko nii­tä edes sii­nä tar­koi­tuk­ses­sa kir­joit­ta­nut­kaan.

Eh­kä et­sin kui­ten­kin jo­tain, jos­ta sai­si ju­tun juu­ren. Sii­nä­pä pen­ko­es­sa­ni kä­tee­ni sat­tui pak­su kan­sio. Ute­li­aa­na tut­kin, mitä se oi­ke­as­taan pi­tää si­säl­lään. Ai­van pian muis­tin­kin: jos­kus vuo­sia sit­ten ke­rä­sin eri kan­si­ois­ta vuo­si­kym­men­ten var­rel­la ker­ty­neet to­dis­tuk­set sa­maan nip­puun.

Van­him­mat to­dis­tuk­set oli­vat kan­sa­kou­lun lu­ku­kau­si­to­dis­tuk­sia 1960-lu­vun al­ku­puo­lel­ta. To­dis­tus al­koi ko­me­as­ti: ”Vie­re­män kun­nan Nis­si­län var­si­nai­ses­ta kan­sa­kou­lus­ta syys­lu­ku­kau­si 1962, en­sim­mäi­nen luok­ka”. Ala­reu­nas­sa oli päi­väys 22.12.1962 ja luo­ka­no­pet­ta­jan al­le­kir­joi­tus. Ke­vät­to­dis­tuk­ses­sa oli­kin sit­ten mai­nin­ta, et­tä ”siir­re­tään toi­sel­le luo­kal­le”. Opet­ta­jal­la näyt­tää ol­leen kau­nis kä­si­a­la. Kan­sa­lais­kou­lun päät­tö­to­dis­tus on vuo­den 1970 ke­vääl­tä. Sen lo­pus­sa to­de­taan: ”Täl­lä pääs­tö­kir­jal­la va­kuu­te­taan kaik­ki ne edut ja oi­keu­det, jot­ka kan­sa­kou­lun koko op­pi­mää­rän suo­rit­ta­mi­nen tuot­taa.” Kuu­los­taa­pa juh­lal­li­sel­ta.

Seu­raa­va to­dis­tus näyt­tää­kin ole­van rip­pi­kou­lu­to­dis­tus. Sii­nä ei ole ar­vo­sa­no­ja. Eri­lai­nen se on ny­kyi­siin ver­rat­tu­na, mut­ta si­säl­tää suun­nil­leen sa­mat asi­at. ”Täs­sä py­häs­sä tar­koi­tuk­ses­sa sait käy­dä rip­pi­kou­lu­si. Suo­koon Her­ra si­nul­le ar­mo­siu­nauk­sen­sa, et­tä tun­nus­tet­tu­a­si jul­ki­ses­ti us­ko­si 19. päi­vä­nä ke­sä­kuu­ta 1970 Reis­jär­ven seu­ra­kun­nan kir­kos­sa, sai­sit voi­man kil­voit­te­le­maan hy­vän us­kon kil­voi­tuk­sen yh­des­sä Her­ran elä­vän seu­ra­kun­nan kans­sa. ”

Rip­pi­kou­lu­to­dis­tuk­sen jäl­keen al­koi­kin pit­kä pino eri­lai­sia pi­dem­piä ja ly­hy­em­piä kou­lu- ja kurs­si­to­dis­tuk­sia. Vuo­si­kym­men­ten ai­ka­na nii­tä näyt­tää­kin ker­ty­neen ta­sai­sin vä­li­a­join mitä eri­lai­sim­mis­ta suo­rit­teis­ta. Ly­hyim­mät ovat yh­den päi­vän kurs­seis­ta. Mo­nis­sa näyt­tää ole­van il­moi­tet­tu­na voi­mas­sa­o­lo­ai­ka, jon­ka jäl­keen tie­dot piti tent­tiä uu­del­leen – van­hen­tu­ak­seen jäl­leen muu­ta­man vuo­den ku­lut­tua.

Nyt kaik­ki to­dis­tuk­set ovat jo van­ho­ja. Van­him­pien leh­det kel­ler­tä­vät. Se­as­sa on myös muu­ta­mia työ­to­dis­tuk­sia eri työ­pai­kois­ta. Yk­si mie­len­kiin­toi­sim­mis­ta on Pos­ti- ja len­nä­tin­lai­tok­sen ko­ko­a­ma työ­to­dis­tus, jo­hon kuu­luu ni­mi­kir­ja­o­te vuo­del­ta 1976. Sii­hen on koot­tu kaik­ki ai­em­mat to­dis­tuk­set. Siel­tä löy­tyy myös päi­vä­mää­rä, jol­loin van­noin vir­ka­va­lan käsi Raa­ma­tul­la. Se oli juh­lal­li­nen ti­lai­suus. Vie­lä­kö­hän ny­kyi­sin van­no­taan ky­sei­siä va­lo­ja? Kan­si­on pääl­lim­mäi­sin to­dis­tus näyt­tää ole­van ai­ka tuo­re, se on päi­vät­ty vuo­den 2020 tam­mi­kuus­sa. Sen voi­mas­sa­o­lo­ai­ka päät­tyi sa­mal­la kun työ­vuo­te­ni.

En­sim­mäi­sen ja vii­mei­sen to­dis­tuk­sen vä­lil­lä ai­kaa on ku­lu­nut 58 vuot­ta. Kan­si­o­ta sul­kies­sa­ni huo­maan, kuin­ka vuo­si­kym­me­net ovat men­neet no­pe­as­ti ohit­se. ”Mi­nun päi­vä­ni rien­tä­vät no­pe­am­min kuin juok­si­ja” (Job 9:25).

Lä­hes kai­kil­le ih­mi­sil­le ker­tyy run­saas­ti to­dis­tuk­sia elä­män mat­kan var­rel­ta. Nii­tä kat­sel­les­sa mie­leen pa­lau­tuu muis­to­ja. Eh­kä muis­tat tar­kas­ti to­dis­tuk­sen saan­nin tai use­am­man­kin. Jos­kus to­dis­tus tuot­ti iloi­sia yl­lä­tyk­siä, toi­si­naan pet­ty­myk­siä. Omas­ta mie­les­tä opin­not saat­toi­vat men­nä pa­rem­min kuin an­ne­tut nu­me­rot ker­to­vat.

Työ­e­lä­män päät­ty­es­sä hy­vät­kin to­dis­tuk­set käy­vät tar­peet­to­mik­si. Mo­net elä­män­vai­heet – ja elä­män rik­kaus – nii­tä kat­sel­les­sa tu­lee kui­ten­kin mie­leen. Ja ovat­han ne tär­keä osa omaa elä­män­his­to­ri­aa.

Raa­ma­tus­sa ker­ro­taan eri­lai­sis­ta to­dis­tuk­sis­ta, sekä hy­vis­tä et­tä huo­nois­ta, yl­lät­tä­vän pal­jon jopa vää­ris­tä to­dis­tuk­sis­ta. Useim­mat niis­tä ovat ker­to­muk­sia jos­tain asi­as­ta tai ih­mi­ses­tä, ku­ten täs­sä Jo­han­nes Kas­ta­jas­ta: ”Rab­bi, nyt on ru­ven­nut kas­ta­maan myös se mies, joka oli kans­sa­si Jor­da­nin toi­sel­la puo­len ja jos­ta an­noit hy­vän to­dis­tuk­sen” (Joh. 3:26).

En­sim­mäi­set Raa­ma­tus­sa mai­ni­tut to­dis­tuk­set löy­ty­vät Van­han tes­ta­men­tin al­ku­leh­dil­tä ja vii­mei­set Il­mes­tys­kir­jan lo­pus­ta. Elä­män tär­kein to­dis­tus on se, jos­ta Raa­ma­tus­sa ker­ro­taan näin: ”He­nok eli – – va­el­ta­en ai­na Ju­ma­lan tah­don mu­kai­ses­ti. – – Hän va­el­si kuu­li­ai­se­na Ju­ma­lal­le. Sit­ten hän­tä ei enää ol­lut, sil­lä Ju­ma­la ot­ti hä­net luok­seen. (1. Moos. 1:22–24.)

Hep­re­a­lais­kir­jeen kir­joit­ta­ja to­te­aa sa­mas­ta asi­as­ta näin. ”Us­koon pe­rus­tuu se to­dis­tus, jon­ka Ju­ma­la on isis­tä an­ta­nut. En­nen kuin hä­net (He­nok) otet­tiin pois, hän oli – – elä­nyt Ju­ma­lan mie­len mu­kai­ses­ti. (Hepr. 11:2, 5.)

JouniLesonen
Olen Savossa syntynyt, mutta tunnen nykyisin itseni kainuulaiseksi jylhien järvien ja korpien mieheksi. Olen ollut reilu 42 vuotta ambulanssissa töissä ensihoitajana. Meillä on luonto lähellä ja minä lähellä luontoa. On huiman upeaa nousta kesäisenä yönä samaan aikaan auringon kanssa ja mennä järvelle. Voisin kertoa suurista kaloista, joita olen Oulujärveltä saanut. Myös Raamatusta löytyy elämänmakuisia tekstejä, joita voin siteerata aivan arkisiinkin kertomuksiin.
JouniLesonen

Kolmekymmentäkuusi pylvästä takana

1.12.2023 6.00
JouniLesonen

"Tehkää kehtoja"

2.11.2023 6.00
JouniLesonen

"Salassa pidettävä"

10.10.2023 8.00
JouniLesonen

Sinulle saa huutaa

2.8.2023 14.15
JouniLesonen

Kiven aika

2.7.2023 6.00
JouniLesonen

Neljäs pyyntö

1.6.2023 6.00
JouniLesonen

Jalon kirjoittajan kynä

1.5.2023 6.00
JouniLesonen

Tässäkö se oli?

8.4.2023 6.00
JouniLesonen

"Jerusalem, jos sinut unohdan"

5.3.2023 6.00
JouniLesonen

Onko paha paikka?

6.2.2023 6.00
JouniLesonen

Mihin olet matkalla?

7.1.2023 7.00
JouniLesonen

Yhteinen kieli

1.12.2022 6.00
JouniLesonen

Koulutiellä

3.11.2022 13.19
JouniLesonen

Tie

5.10.2022 6.15
JouniLesonen

Kuuskymmentä hummaa nokalla

2.9.2022 6.00
JouniLesonen

Hehkuva kukka ja koukkusormi

1.8.2022 7.00
JouniLesonen

Kun minä olin nuori

9.7.2022 6.00
JouniLesonen

Joka uniinsa uskoo

12.6.2022 6.15
JouniLesonen

Säästetään aikaa

6.5.2022 6.00
JouniLesonen

Täydellistä

16.4.2022 6.00
JouniLesonen

”Tähän päättyi kesä”

11.3.2022 6.00
JouniLesonen

Matkan kauneus

10.2.2022 6.00
JouniLesonen

Pitkä on matka

2.1.2022 7.30
JouniLesonen

Pois juoksee aika

4.12.2021 6.00
JouniLesonen

Elämänlanka ja karpalonkukka

23.10.2021 6.15
JouniLesonen

Mitähän tällä tehdään?

29.9.2021 8.00
JouniLesonen

Älä vastaa outoon numeroon

24.8.2021 7.00
JouniLesonen

Viaton kiisken poikanen

3.8.2021 7.00
JouniLesonen

Elämää pitempi tarina

2.7.2021 7.05
JouniLesonen

Varjoja ja valoa auringon alla

3.6.2021 7.00
JouniLesonen

Särkyvää

3.5.2021 7.05
JouniLesonen

Ja tintti lauloi

1.4.2021 7.05
JouniLesonen

Voimaannuttavia muistoja

4.3.2021 7.05
JouniLesonen

Romanttinen korpivaellus

28.1.2021 7.00
JouniLesonen

Varpuluuta

2.1.2021 6.05
16.7.2024

Herra sanoi Moosekselle: ”Minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala.” Silloin Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. 2. Moos. 3:6

Viikon kysymys