JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Käsien töitä ja vaatetusta

14.7.2021 7.00

Juttua muokattu:

13.7. 15:31
2021071315315720210714070000

Sain syn­ty­mä­lah­ja­na te­ke­vät kä­det. Nii­den avul­la olen voi­nut luo­da it­se kai­ken­lais­ta kau­nis­ta, kun val­mii­na en ole mis­tään so­pi­via löy­tä­nyt. On us­ko­ma­ton­ta, mitä kaik­kea kä­sil­lä voi­kaan teh­dä.

Vii­me vuo­den ke­vät meni maa­la­tes­sa ja piir­tä­es­sä. Tänä ke­vää­nä neu­loin vil­la­me­kon ja pa­rit su­kat. Il­mo­jen läm­me­tes­sä om­pe­lu on hou­ku­tel­lut neu­lo­mis­ta enem­män. Olen om­mel­lut tänä vuon­na it­sel­le pari ren­toa mek­koa, pai­dan, hou­sut, short­sit ja kan­gas­pom­pu­loi­ta sekä ys­tä­vä­ni vau­val­le me­kon ja hou­sut.

Jos­kus ai­em­min tyk­kä­sin kier­rel­lä rau­has­sa kau­pois­sa ja kat­sel­la, löy­tyi­si­kö mu­ka­via vaat­tei­ta. Ny­ky­ään en enää osaa. Yri­tin käy­dä vas­ta et­si­mäs­sä ui­ma­pu­kua muu­ta­mas­sa vaa­te­kau­pas­sa. En kui­ten­kaan pääs­syt pa­ria met­riä pi­dem­mäl­le liik­kee­seen, kun jo kään­nyin ta­kai­sin. Jo­kin niis­sä tun­tui ja on jo pit­kään tun­tu­nut epä­miel­lyt­tä­väl­le. Eh­kä ää­nek­kääs­ti soi­va mu­siik­ki tai vaat­tei­den löy­tä­mi­sen han­ka­luus. Vä­lil­lä tun­tuu, et­tä mis­sään kau­pas­sa ei ole omaa sil­mää miel­lyt­tä­viä vaat­tei­ta, jot­ka vie­lä is­tui­si­vat pääl­le.

Kos­ka vaat­tei­ta on niin han­ka­la löy­tää kau­pois­ta, olen vä­hi­tel­len al­ka­nut teh­dä nii­tä it­se. On ih­meel­li­nen tun­ne lait­taa pääl­le it­se teh­ty vaa­te, joka on juu­ri sel­lai­nen kuin ha­lu­aa. It­se te­ke­miä vaat­tei­ta myös ar­vos­taa os­tet­tu­ja enem­män, on­han nii­den eteen käyt­tä­nyt ai­kaa ja vai­vaa. On vä­lil­lä pal­jon hel­pom­paa om­mel­la it­se tie­tys­tä ma­te­ri­aa­lis­ta tie­tyn­lai­nen vaa­te kuin yrit­tää löy­tää jos­ta­kin val­mii­na sel­lai­nen.

Olen vii­me vuo­si­na ol­lut pa­has­ti ihas­tu­nut teks­tii­lien luon­non­ma­te­ri­aa­lei­hin, eri­tyi­ses­ti pel­la­vaan ja vil­laan. Mi­nua kieh­too aja­tus sii­tä, et­tä sa­mo­ja ma­te­ri­aa­le­ja on vaa­te­tuk­ses­sa käy­tet­ty jo tu­han­sia vuo­sia sit­ten. Tänä vuon­na olen käyt­tä­nyt lä­hes kai­kis­sa om­pe­lu­töis­sä­ni pel­la­va­kan­gas­ta. Pel­la­va­vaat­tee­ni ovat­kin ol­leet il­ma­vuu­ten­sa, vii­ley­ten­sä ja mu­ka­vuu­ten­sa ta­kia ko­vas­sa käy­tös­sä hel­teil­lä.

Edel­li­se­nä vii­kon­lop­pu­na löy­sin ne­tis­tä ai­van iha­nan kan­gas­kau­pan. Sen prin­tit ovat niin syö­tä­vän su­loi­sia, et­tä olen koko al­ku­vii­kon haa­veil­lut niis­tä. Jos te­ki­si me­kon. Eh­kä myös t-pai­to­ja ja col­le­ge­pai­dan syk­syä var­ten. Tar­vit­si­sin­han minä vie­lä eh­dot­to­mas­ti ku­kal­li­sia ur­hei­lu­vaat­tei­ta ja en­täs, jos om­pe­li­sin myös it­se ui­ma­pu­vun...

Äl­kää säi­käh­tä­kö, en ole vie­lä an­ta­nut it­sel­le­ni lu­paa ti­la­ta uu­sia kan­kai­ta. Täl­lä het­kel­lä en omis­ta om­pe­lu­ko­net­ta, en­kä ko­ti­vii­kon­lop­pui­na eh­di om­pe­le­maan ko­vin pal­joa. Tie­dän ko­ke­muk­ses­ta, et­tä kan­kaat ja muut kä­si­työ­tar­vik­keet jää­vät usein kaap­pei­hin lo­ju­maan, jos nii­tä ei heti käy­tä. Moni pro­jek­ti odot­taa te­ki­jään­sä ja so­pi­vaa het­keä.

On iha­na myös vain suun­ni­tel­la, mitä kaik­kea voi­si teh­dä. Eh­kä jos­kus sit­ten on so­pi­va ai­ka to­teut­taa suun­ni­tel­ma. Sitä odo­tel­les­sa voi kä­sil­lä esi­mer­kik­si teh­dä ruo­kaa, hoi­taa kas­ve­ja ja ru­tis­taa lä­hei­siä.

HelmiAutio
Olen tuore äikän ope ja vaimo. Aikani kuluu musiikin ja valokuvaamisen parissa sekä seikkailemisen haaveilussa, mutta muistan kuitenkin hoitaa myös ihanat huonekasvini. Kun kirjoitan, kirjoitan ihmisille ja toivon saavani heidät ajattelemaan. Jos toiveeni toteutui ja jokin tekstini sai ajatuksesi heräämään, kuulisin niitä mielelläni: helmiyrjana (at) gmail.com.
23.5.2024

Armolahjoja on monenlaisia, mutta Henki on sama. Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on sama. 1. Kor. 12:4–5

Viikon kysymys