JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Kyllähän Suviseuroissa syötävääkin tarvitaan!

23.4.2022 6.00

Juttua muokattu:

19.4. 13:02
2022041913022320220423060000

Ou­ti Kes­ki-Oja

Juho Hautala

Olo on yh­tä ai­kaa sekä kau­his­tu­nut et­tä in­nos­tu­nut. Kah­den vuo­den odot­te­lun jäl­keen vii­mein aloi­tet­tiin ihan to­den te­ol­la kent­tä­seu­ro­jen val­mis­te­lu Lo­pel­le 2022. Ai­van iha­naa aja­tel­la, et­tä ke­säl­lä saa­tai­siin ol­la taas seu­ra­ken­täl­lä läm­pi­mäs­sä ke­sä­sääs­sä, näh­dä ken­täl­lä val­kea iso seu­ra­telt­ta, juh­la­port­ti ja lip­pu­ri­vis­tö vä­ki­mää­rän ym­pä­röi­mä­nä, kuun­nel­la tut­tua Ju­ma­lan sa­naa päi­vän seu­ra­pu­heis­sa ja vaik­ka sa­mal­la syö­dä ra­vin­to­lan ul­ko­pöy­dis­sä lo­hi­keit­toa su­ku­lais­ten tai ys­tä­vien kans­sa.

Te­kee mie­li al­kaa heti pak­kaa­maan tai vä­hin­tään et­si­mään kaik­ki Su­vi­seu­rois­sa tar­vit­ta­vat kamp­peet, mut­ta, mut­ta… Täl­lä ker­taa on mei­dän vuo­ro jär­jes­tää seu­rat ja keit­tää se lo­hi­keit­to. Mi­nä­kin saan ol­la mu­ka­na työs­sä, ihan ai­ti­o­pai­kal­la seu­ra­ra­vin­to­lan ra­ken­ta­mi­ses­sa ja kar­toit­ta­mas­sa, mitä tar­joi­lu­lin­jas­tol­la ta­pah­tuu. Tä­mä­hän se vas­ta hie­noa on: pääs­tään seu­ra­tun­nel­maan etu­kä­teen jo tal­ven ai­ka­na, kun suun­ni­tel­laan ra­vin­to­lan toi­min­taa!

Mu­hok­sen Su­vi­seu­rois­sa ke­säl­lä 2019 oli en­sim­mäis­tä ker­taa käy­tös­sä uu­si ra­vin­to­la­telt­ta. Sa­mal­la Mu­hok­sen or­ga­ni­saa­tio oli uu­si­nut seu­ra­ra­vin­to­lan toi­min­to­ja mo­nel­ta osin ja sat­san­nut ihan to­sis­saan va­li­koi­maan ja asi­oin­nin su­ju­vuu­teen. Myös ra­vin­to­la­tis­kin taak­se oli teh­ty pal­jon muu­tok­sia tar­koi­tuk­se­na jä­sen­tää pa­rem­min koko val­ta­va tar­joi­lu­ko­neis­to. Otim­me Lo­pen osal­ta kii­tol­li­si­na vas­taan nuo uu­dis­tuk­set, ja tar­koi­tus on nyt jat­kaa sa­mal­la mal­lil­la.

42 tar­joi­lu­lin­jan ko­ko­nai­suus on ja­et­tu seit­se­mäl­le tii­mil­le, jois­sa päi­vän ai­ka­na kym­me­net työn­te­ki­jät vas­tuu­hen­ki­löi­den opas­tuk­sel­la huo­leh­ti­vat seu­ra­vie­rai­den muo­ni­tuk­ses­ta. Seu­ro­jen ai­ka­na tämä työl­lis­tää yh­teen­sä lä­hes 50 vas­tuu­hen­ki­löä ja use­am­man sata työ­vuo­ro­lais­ta. Tar­joi­lu­lin­jas­ton ”kym­pit” eli tii­mien pääl­li­köt ovat­kin tal­ven ai­ka­na suun­ni­tel­leet ruo­ka­lin­jas­to­jen toi­min­taa sekä koon­neet ja pe­reh­dyt­tä­neet vas­tuu­hen­ki­löi­tä teh­tä­viin­sä.

On ta­pa­na, et­tä seu­raa­van ke­sän seu­rois­ta vas­taa­va or­ga­ni­saa­tio osal­lis­tuu edel­li­sen ke­sän su­vi­seu­ra­työ­hön ja sa­mal­la pe­reh­tyy toi­min­taan niin, et­tä oma jär­jes­te­ly­vuo­ro sit­ten me­nee vä­hän kuin muis­tin va­ras­sa. Meil­lä pe­reh­ty­mi­nen jäi saa­mat­ta, kos­ka Reis­jär­ven seu­rat pi­det­tiin ne­tin vä­li­tyk­sel­lä ko­ro­nan ta­kia. Lo­pen ra­vin­to­lan toi­min­taa jou­dum­me suun­nit­te­le­maan il­man mi­tään ko­ke­mus­ta uu­des­ta ra­vin­to­la­ka­tok­ses­ta ja uu­des­ta toi­min­ta­mal­lis­ta.

Lo­pen seu­ra­ra­vin­to­laan pää­tim­me teh­dä vain vä­hän uu­dis­tuk­sia, mut­ta jo­tain sen­tään. Kat­so­taan, mitä te seu­ra­vie­raat pi­dät­te uu­des­ta pi­ka­kais­tas­ta. Toi­ses­ta pi­ka­kais­tan ruo­ka­pis­tees­tä saa no­pe­as­ti lo­hi­keit­toa, toi­ses­ta spa­get­tia. Aja­tus oli, et­tä jos koko po­ruk­ka ha­lu­aa sa­maa ruo­kaa, pi­ka­kais­tal­ta saa no­pe­as­ti jo­kai­sel­le an­nok­sen. Seu­ra­ra­vin­to­lan va­li­koi­mas­ta löy­tyy var­mas­ti jo­kai­sel­le jo­ta­kin mie­luis­ta, ja ylei­sim­mät ruo­ka-ai­ne­al­ler­gi­at­kin on huo­mi­oi­tu.

Jär­jes­te­ly­työs­sä on mu­ka­na iha­na po­ruk­ka, jos­sa kaik­ki ovat in­nol­la mu­ka­na kent­tä­seu­ro­ja odot­ta­en. Ai­em­mil­ta or­ga­ni­saa­ti­oil­ta saam­me kor­vaa­ma­ton­ta apua, ja kaik­ki suun­ni­tel­mat, ra­por­tit ja käy­tän­nön vin­kit hyö­dyn­ne­tään. Pit­käl­le kan­taa jo al­ku­vai­hees­sa saa­tu neu­vo: ”Naut­ti­kaa täs­tä vuo­ros­tan­ne. Su­vi­seu­ro­jen jär­jes­tä­mi­nen oli iha­naa ai­kaa.” Saam­me luot­taa Tai­vaan Isän joh­da­tuk­seen ja luot­ta­vai­ses­ti teh­dä oman osam­me tar­joi­lu­jen suh­teen tur­hia enem­pää mu­reh­ti­mat­ta.

Kat­ti­loi­den on tar­koi­tus ol­la kuu­ma­na ju­han­nuk­sen jäl­keen tors­tai­na. Jos Ju­ma­la suo, näh­dään seu­ra­ra­vin­to­las­sa Lo­pel­la!

Kohti Lopen Suviseuroja
Jos Jumala suo, Suviseuroja vietetään Lopella 1.–4.7.2022. Tässä suviseuraorganisaation blogisarjassa pääset mukaan suviseuratunnelmiin järjestelyihin osallistuvien ja suviseuravieraiden ajatusten myötä.
25.5.2024

Jeesus sanoo: ”Totisesti, totisesti: sillä, joka uskoo, on ikuinen elämä.” Joh. 6:47

Viikon kysymys