JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

"Monimuotoisuus sisällyttää meidät kaikki"

13.7.2022 6.00

Juttua muokattu:

8.7. 08:21
2022070808215420220713060000

Riik­ka Lin­nan­mä­ki

Ihmiset eivät vaistomaisesti reagoi vieraisiin ryhmiin pelästyneesti; ennakkoluulot tulevat oppimalla sosialisaation kautta.

Ihmiset eivät vaistomaisesti reagoi vieraisiin ryhmiin pelästyneesti; ennakkoluulot tulevat oppimalla sosialisaation kautta.

Lai­toin su­vi­seu­ra­tel­tas­ta vi­de­on­pät­kän What­sApp-ti­laa­ni ja säi­käh­din huo­ma­tes­sa­ni, et­tä joku las­tem­me päi­vä­ko­dis­ta oli näh­nyt päi­vi­tyk­se­ni. Pel­kä­sin al­kuun en­nak­ko­luu­lo­ja us­ko­a­ni koh­taan, mut­ta sit­ten muis­tin ker­to­nee­ni avoi­mes­ti us­kos­ta­ni. Olet­ko sinä pe­län­nyt, et­tä si­nuun suh­tau­du­taan en­nak­ko­luu­loi­ses­ti?

Su­vait­se­vai­suu­des­ta pu­hu­taan ny­kyi­sin mel­ko pal­jon, mut­ta opin lu­ki­on so­si­aa­lip­sy­ko­lo­gi­an kir­jaa se­lail­les­sa­ni, et­tä mo­ni­muo­toi­suu­den ym­mär­tä­mi­nen on pa­rem­pi ja laa­jem­pi kä­si­te kuin su­vait­se­vai­suus: ” – – mo­ni­muo­toi­suus si­säl­lyt­tää mei­dät kaik­ki.” Näin ol­len su­vait­se­va ih­mi­nen ei ole etuo­i­keu­te­tus­sa ase­mas­sa tai mui­den ylä­puo­lel­la, vaan kaik­ki ovat yh­den­ver­tai­sia (Skee­ma 5, Yk­si­löl­li­nen ja yh­tei­söl­li­nen ih­mi­nen. Aar­nio ym. 2015).

En­nak­ko­luu­lo­ja voi ol­la muun­kin kuin us­kon­non tai vaik­ka­pa et­ni­sen taus­tan suh­teen. Esi­mer­kik­si sek­sis­mi liit­tyy su­ku­puol­ten vä­li­seen en­nak­ko­luu­loi­suu­teen. Tun­nis­tat­ko, et­tä oli­sit it­se en­nak­ko­luu­loi­nen jo­tain tiet­tyä ih­mis­ryh­mää koh­taan ja jos olet, mis­tä ar­ve­let sen joh­tu­van?

It­se olen op­pi­nut elä­män mo­ni­muo­toi­suut­ta mat­kus­te­lun ja mui­den ul­ko­maa­lais­kon­tak­tien an­si­os­ta. Koen myös, et­tä ym­mär­rän mui­ta us­kon­to­ja, kos­ka olen ai­na ol­lut kiin­nos­tu­nut maa­il­man us­kon­nois­ta ja kos­ka us­kon it­se­kin. En sil­ti koe ole­va­ni va­paa en­nak­ko­luu­lois­ta.

Lu­ki­o­kir­ja­ni mu­kaan en­nak­ko­luu­lo­ja opi­taan ih­mis­ten vä­li­ses­sä kans­sa­käy­mi­ses­sä eli so­si­a­li­saa­ti­os­sa, mut­ta nii­tä voi­daan ol­la myös op­pi­mat­ta. Lap­suu­del­la on suu­ri mer­ki­tys myös täs­sä asi­as­sa, ja se kiin­nos­taa mi­nua. Jut­te­lin asi­as­ta Tam­pe­reel­la var­hais­kas­va­tuk­sen opet­ta­ja­na toi­mi­van hen­ki­lön kans­sa.

Oli tur­val­lis­ta kuul­la, et­tä Tam­pe­reen kau­pun­gil­la, ja luul­ta­vas­ti myös muis­sa Suo­men päi­vä­ko­deis­sa, tu­lee ol­la kiu­saa­mi­sen en­nal­ta­eh­käi­sy­suun­ni­tel­ma. Täs­sä suun­ni­tel­mas­sa tu­lee il­me­tä, mi­ten kai­kil­le taa­taan sa­ma­nar­voi­nen koh­te­lu. Li­säk­si jo­kai­sel­la päi­vä­ko­dil­la on omat ar­von­sa ja toi­min­ta­pe­ri­aat­teen­sa, jot­ka jo­kai­sen työn­te­ki­jän tu­lee tun­tea ja joi­den mu­kaan toi­mia.

Tam­pe­re pai­not­taa var­hais­kas­va­tuk­ses­saan kie­li­tie­toi­suut­ta. Var­hais­kas­va­tuk­sen opet­ta­ja on ko­ke­nut, et­tä töis­sä ol­laan kult­tuu­ri­tie­toi­sia ja kiin­nos­tu­nei­ta las­ten omis­ta kult­tuu­reis­ta. Esi­mer­kik­si jo­kai­sen ul­ko­maa­lais­taus­tai­sen lap­sen lip­pu on Suo­men li­pun ohes­sa esil­lä päi­vä­ko­dis­sa. Tut­ta­va­ni ko­kee myös, et­tei hä­nen työ­yh­tei­sös­sään ole tar­vin­nut puut­tua ra­sis­miin. Päin­vas­toin hän ko­kee työ­ka­ve­rei­den­sa ole­van avoi­mia eri­lai­suu­del­le ja myös eri us­kon­noil­le ja he pyr­ki­vät koh­te­le­maan lap­sia sen­si­tii­vi­ses­ti. Mo­ni­kult­tuu­ri­ses­sa ym­pä­ris­tös­sä avoi­muus eri­lai­suut­ta koh­taan on luon­te­vaa, kos­ka vain har­va on et­ni­sel­tä taus­tal­taan tai us­kon­nol­taan sa­man­lai­nen. ”It­se koen, et­tä täl­lai­ses­sa ym­pä­ris­tös­sä oma us­ko­ni on luon­te­vam­paa, kos­ka niin moni muu­kin us­koo jo­hon­kin. Ei ole­kaan ih­meel­lis­tä us­koa ja teh­dä sen poh­jal­ta va­lin­to­ja,” hän iloit­see.

Tie­to tut­ki­tus­ti vä­hen­tää en­nak­ko­luu­lo­ja. Ih­mi­sen pe­rus­tar­peet tul­la näh­dyk­si ja kuul­luk­si ovat kai­kil­la ih­mi­sil­lä sa­mat. Tut­ta­va­ni to­te­aa, et­tä ke­nen­kään ei tar­vit­se hy­väk­syä huo­noa koh­te­lua. Olen täy­sin sa­maa miel­tä. Jo­kai­sel­la on oi­keus ker­toa ar­vois­taan, us­kos­taan, iden­ti­tee­tis­tään ja per­soo­nas­taan. Yh­dyn myös hä­nen aja­tuk­seen­sa sii­tä, et­tä noi­ta asi­oi­ta saa tar­vit­ta­es­sa ra­ken­ta­vas­ti myös puo­lus­taa.

RiikkaLinnanmäki
Olen kolmikymppinen äiti, puoliso ja kirjallisuuden opiskelija. Olen lähtöisin Pohjois-Suomesta, mutta olemme asuneet jo kolme vuotta Tampereella. Minua kiinnostavat ihmissuhteet, psykologiset näkökulmat, vanhemmuus, ihmisoikeuskysymykset ja tasa-arvo. Perhe, luonto, taiteilu ja kohtuullisen terveelliset elämäntavat ovat minulle tärkeitä. Palaan ajatuksissani usein pieniltä tuntuviin hetkiin. Ne muistuttavat voimia tuoneista asioista. Toivon, että otat rohkeasti yhteyttä sähköpostiini riikkak92@hotmail.com.
15.7.2024

Hän loistaa valona, hän säteilee kirkkautta, hohde verhoaa hänen suuren voimansa. Hab. 3:4

Viikon kysymys