JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Nyt tai ei koskaan

6.9.2021 12.57

Juttua muokattu:

6.9. 13:39
2021090613395020210906125700

Har­ki­tes­sa­ni blo­gis­tik­si ryh­ty­mis­tä, mie­tin asi­aa eri nä­kö­kul­mis­ta. Mitä an­net­ta­vaa tai mitä me­ne­tet­tä­vää mi­nul­la oli­si? Kai­pa ne ker­to­vat, jos jut­tu­jen taso ei oli­si riit­tä­vä tai kir­joi­tus­ten tyy­li ei so­pi­si pals­tan for­maat­tiin. Täs­sä voi kyl­lä käy­dä niin­kin, et­tä joku tut­tu bon­gaa blo­gi­ni ne­tis­tä ja jään ry­sän pääl­tä kiin­ni sy­väl­lis­ten teks­tien kir­joit­te­lus­ta. It­se asi­as­sa näin tai­si jo ta­pah­tu­a­kin: "En­pä oli­si us­ko­nut, et­tä äi­jä ru­pee kir­joit­ta­maan blo­gia", ih­met­te­li yk­si lu­ki­jois­ta.

On­nek­si kir­joit­ta­mi­nen ei sen­tään ole ran­gais­ta­va teko, var­sin­kaan jos kir­joit­taa sii­vos­ti. Tämä leh­ti­kin ko­ko­nai­suu­des­saan edis­tää hy­viä ja ar­vok­kai­ta asi­oi­ta, jo­ten ei kai täs­sä sen­kään puo­les­ta pi­täi­si ol­la mi­tään moi­tit­ta­vaa. Hel­pom­paa kyl­lä oli­si ol­lut kiel­täy­tyä kut­sus­ta ja to­de­ta: "Kii­tos tar­jouk­ses­ta, mut­ta va­li­tet­ta­vas­ti en eh­di, ei­kä mi­nus­ta blo­gis­tik­si kyl­lä oli­si­kaan. Kan­nat­taa ky­syä jo­tain tois­ta."

Ei­kö yleen­sä­kin oli­si yk­sin­ker­tai­sin­ta vain hoi­taa ta­va­no­mai­set ru­tii­nit, men­nä aa­mul­la töi­hin ja siel­tä ruo­ka­kaup­paan? Il­tai­sin voi sit­ten pa­kol­lis­ten vel­vol­li­suuk­sien li­säk­si lu­es­kel­la päi­vän pos­tia tai kuun­nel­la ää­ni­kir­jo­ja, sekä val­mis­tel­la seu­raa­van päi­vän as­ka­rei­ta. Mi­tä­pä sitä tur­haan it­se­än­sä ra­sit­tai­si tart­tu­mal­la uu­siin haas­tei­siin. Ei­hän täs­sä elä­män­ti­lan­tees­sa kan­na­ta edes har­ki­ta mi­tään yli­mää­räis­tä – vai pi­täi­si­kö sit­ten­kin?

Tie­dät­kö mitä? Jos em­me nyt ota as­kel­ta elä­mäs­säm­me uu­teen suun­taan, em­me tee sitä kos­kaan. Elä­mä on lii­an ly­hyt tuh­lat­ta­vak­si jah­kai­luun. Mitä te­ki­sin jos en pel­käi­si? Lait­tai­sin ta­lo­ni myyn­tiin ja vaih­tai­sin mai­se­maa. Pe­rus­tai­sin oman yri­tyk­sen ja suun­nit­te­li­sin sil­le net­ti­si­vut. Ot­tai­sin ris­kin ja si­joit­tai­sin ra­ha­ni ar­vo-osak­kei­siin. Opis­ke­li­sin toi­sen am­ma­tin ja ko­kei­li­sin eri­lai­sia hom­mia. Va­rai­sin len­to­li­put ja läh­ti­sin kier­te­le­mään maa­il­maa. Vai muut­tai­sin­ko sit­ten­kin kai­ken vi­li­nän kes­kel­tä erä­maa­han asu­maan?

Suu­rin kamp­pai­lu va­lin­nois­ta käy­dään ih­mi­sen si­säl­lä. Tu­tus­ta ja tur­val­li­ses­ta on vai­kea ir­rot­tau­tua. Lii­an usein pel­ko es­tää it­se toi­min­nan. Vaik­ka aja­tuk­sen ta­sol­la tie­dän mitä pi­täi­si teh­dä, en­sim­mäi­nen as­kel jää mo­nes­ti uu­pu­maan. Ti­lan­ne voi ol­la myös vas­taa­va, ku­ten yh­del­lä rik­kaal­la nuo­ru­kai­sel­la, jol­le esi­tet­tiin kut­su tai­vas­ten val­ta­kun­taan. Kut­sun vas­taa­not­ta­mi­sen ai­no­a­na eh­to­na oli ir­rot­tau­tua ai­kai­sem­min haa­li­tus­ta omai­suu­des­ta. "Mut­ta kun nuo­ru­kai­nen kuu­li nämä sa­nat, hän läh­ti su­rul­li­se­na pois, sil­lä hä­nel­lä oli pal­jon omai­suut­ta" (Matt. 19:22).

En kan­nus­ta ke­tään uh­ka­roh­ke­aan toi­min­taan. Näyt­tä­mi­sen ha­lun tai voi­mak­kaan tun­teen val­las­sa teh­dyis­tä te­ois­ta saam­me va­li­tet­ta­van usein lu­kea tie­do­tus­vä­li­neis­tä.

Mis­tä sit­ten tie­dän, mil­loin on oi­kea het­ki toi­mia, tai mi­hin suun­taan läh­teä? Vaik­ka ul­ko­na oli­si synk­kää ja luon­non­voi­mat pau­hai­si­vat ym­pä­ril­lä, voi si­säl­lä­ni ol­la tyyn­tä ja rau­hal­lis­ta. Sil­loin saa­tan näh­dä sel­ke­äs­ti tar­vit­ta­van siir­to­ni. Tämä on riit­tä­vä vies­ti toi­min­nan käyn­nis­tä­mi­sel­le. Ai­na en kui­ten­kaan näe su­mun läpi edes kät­tä­ni pi­dem­mäl­le, saa­ti sit­ten sel­vää mää­rän­pää­tä. Voin joka ta­pauk­ses­sa aloit­taa pie­nil­lä asi­oil­la. Yh­den­kin siir­ron ko­kei­le­mi­nen kan­nat­taa, sil­lä en­hän voi tie­tää mitä kaik­kea mi­nul­le on vie­lä lu­vas­sa.

En­sim­mäi­nen as­kel voi ol­la vaik­ka­pa säh­kö­pos­tin kir­joit­ta­mi­nen, pu­he­lin­soit­to tai yl­lä­tys­vie­rai­lu. Se voi ol­la myös ha­ke­muk­sen täyt­tä­mi­nen tai toi­min­ta­suun­ni­tel­man hah­mot­te­le­mi­nen. Oli­pa siir­to mikä ta­han­sa, oleel­lis­ta on lait­taa nyt roh­ke­as­ti tuu­mas­ta toi­meen.

Tä­hän men­nes­sä blo­gi­kir­joit­ta­mi­ses­ta on seu­ran­nut mi­nul­le vain myön­tei­siä ko­ke­muk­sia. Olen saa­nut muun mu­as­sa käy­dä lu­ki­joi­den kans­sa usei­ta an­toi­sia kes­kus­te­lu­ja. Vii­me vuo­den­vaih­tees­sa päät­tä­es­sä­ni ryh­tyä kir­joit­ta­maan, ajat­te­lin – nyt tai ei kos­kaan.

JoonasMajuri
18.5.2022

Lapseni, älkäämme rakastako sanoin ja puheessa, vaan teoin ja totuudessa. 1. Joh. 3:18

Viikon kysymys