JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

On­ko nimi en­ne?

Nykyiset blogit
29.9.2017 6.26

La­ti­nan­kie­len op­pi­tun­nil­la opin len­tä­vän lau­seen, ”no­men est omen”, joka mer­kit­see, et­tä nimi on en­ne.

Ke­säl­lä läh­din hy­vis­sä ajoin Jäm­sän kris­til­li­sen opis­ton jär­jes­tä­miin maa­kun­nal­li­siin ke­sä­seu­roi­hin. Mat­ka oli kah­des­ta­kin syys­tä mie­len­kiin­toi­nen. En­sik­si seu­rat oli­vat nyt eri pai­kas­sa, Ison Kir­jan opis­to­a­lu­eel­la Keu­ruul­la. Toi­sek­si tun­sin, et­tä olen va­paa mies. Mi­nua ei­vät si­to­neet enää ajal­li­set työ­vel­voit­teet. Sain va­paas­ti läh­teä seu­roi­hin ja ol­la lop­puun saak­ka.

Ilo val­ta­si mie­len, kun Keu­ruun kes­kus­tas­sa näin opas­teen, jos­sa luki ”Opis­to­seu­rat”. Tie­sin, et­tä koh­ta olem­me pe­ril­lä. Mie­tin mie­les­sä­ni ohi­tet­tu­a­ni kyl­tin, et­tä mi­tä­pä muut kuin us­ko­vai­set ajat­te­le­vat lu­et­tu­aan kyl­tin. Ajat­te­le­vat­ko he, et­tä Ison Kir­jan opis­tol­la on hel­lun­tai­lais­ten seu­rat vai et­tä seu­rat on tar­koi­tet­tu joil­le­kin opis­to­lai­sil­le? Tie­sin, et­tä seu­ro­jen tie­do­tus­toi­min­ta oli mal­lik­kaas­ti hoi­det­tu. Me­di­as­sa oli ol­lut ai­hees­ta hy­vin tie­toa. Kai­kes­ta huo­li­mat­ta ta­val­li­nen keu­ruu­lai­nen tus­kin kui­ten­kaan tie­si, mis­tä oli kyse opis­to­seu­rois­sa, joi­hin kylt­ti oh­ja­si.

Kun sain pa­ran­nuk­sen ar­mon, mi­nus­ta tuli Ju­ma­lan lap­si ja Ju­ma­lan val­ta­kun­nan jä­sen. Nämä ni­mi­tyk­set ovat Raa­ma­tus­ta ja ker­to­vat pal­jon. Li­säk­si minä olen myös us­ko­vai­nen. Tä­mä­kin nimi he­rät­tää mo­nis­sa ny­kyih­mi­sis­sä pal­jon aja­tuk­sia, ja sii­hen ote­taan kan­taa. Mei­tä us­ko­vai­sia kut­su­taan myös van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­sik­si ero­tuk­sek­si van­ha­les­ta­di­o­lai­sis­ta eli esi­koi­sis­ta ja uus­les­ta­di­o­lai­sis­ta eli uus­he­rän­neis­tä. Nämä ni­mi­tyk­set liit­ty­vät 1800-lu­vul­la syn­ty­neen, les­ta­di­o­lai­sek­si kut­su­tun he­rä­tys­liik­keen opil­li­siin ha­jaan­nuk­siin.

Meil­le us­ko­vai­sil­le rau­ha­nyh­dis­tys on ra­kas ja tut­tu sana. Se mer­kit­see us­ko­vais­ten pe­rus­ta­maa yh­dis­tys­tä, joka omal­la paik­ka­kun­nal­laan jär­jes­tää seu­ro­ja ja ke­rää va­ro­ja toi­min­taan­sa. Ai­koi­naan syn­tyi myös kaik­kien rau­ha­nyh­dis­tys­ten kes­ku­syh­dis­tys (SRK) or­ga­ni­soi­maan lä­he­tys­työ­tä ja jul­kai­se­maan kris­til­li­siä jul­kai­su­ja. Us­kon, et­tä mo­net näis­tä edel­lä mai­ni­tuis­ta ni­mi­tyk­sis­tä ovat suu­rel­le ylei­söl­le täy­sin tun­te­mat­to­mia. Moni to­sin tie­tää Su­vi­seu­rois­ta, sil­lä me­dia on kiin­nos­tu­nut niis­tä.

Us­ko­vai­siin lii­te­tään mo­nia hen­gel­li­siä ja maal­li­sia ni­miä. Nii­tä me jou­dum­me eh­kä ai­na se­lit­tä­mään. Jee­suk­seen us­ko­via ru­vet­tiin An­ti­o­ki­as­sa ni­mit­te­le­mään kris­ti­tyik­si. Us­kon­puh­dis­tus­liik­kee­seen liit­ty­nei­tä sa­not­tiin Sak­sas­sa lu­te­ri­lai­sik­si. La­es­ta­diuk­sen vai­ku­tuk­ses­ta syn­tyi suu­ria he­rä­tyk­siä, joi­den kaut­ta elä­vän us­kon saa­nei­ta ih­mi­siä alet­tiin ni­mit­tää les­ta­di­o­lai­sik­si. Mo­net us­ko­vais­ten saa­mat ni­met ovat ul­ko­puo­lis­ten an­ta­mia pilk­ka­ni­miä, jot­ka ovat ajan saa­tos­sa va­kiin­tu­neet. Maa­il­ma ei ai­na ole suh­tau­tu­nut us­ko­vai­siin po­si­tii­vi­ses­ti.

Olen lu­ke­nut, et­tä To­gon Ju­ma­lan lap­set ovat an­ta­neet kir­kol­leen ni­mek­si ”Syn­tien an­teek­si­an­ta­muk­sen kirk­ko”. Se on hie­no nimi ja ker­too kaik­kein oleel­li­sim­man us­ko­vais­ten toi­min­nas­ta. Oli­si­ko opis­to­seu­ro­jen pai­kal­la voi­nut lu­kea ”Syn­tien an­teek­si­an­ta­mi­sen seu­rat”? Eh­kä ei. Se oli­si kyl­lä he­rät­tä­nyt huo­mi­o­ta, mut­ta kals­kah­ta­nut kor­vaan ou­dol­ta. Joka ta­pauk­ses­sa opis­to­seu­rat oli hy­vin jär­jes­tet­ty, vä­keä oli ai­kai­sem­paa enem­män, paik­ka oli hyvä ja syn­tien an­teek­si­an­ta­muk­sen sa­no­ma kuu­lui seu­rois­sa. Opas­te­kylt­tien avul­la osa­sim­me hy­vin seu­ra­pai­kal­le.

On ole­mas­sa sa­non­ta: ”Ei nimi mies­tä pa­hen­na, jos ei mies ni­me­ään.” Meil­lä Ju­ma­lan lap­sil­la on kil­voi­tuk­sen paik­ka, et­tä elä­mäl­läm­me ker­toi­sim­me us­kos­tam­me. Ru­kous on, et­tä mi­nä­kin sai­sin kan­taa Ju­ma­lan lap­sen ni­meä, niin et­tä se en­tee­nä ker­toi­si ha­lus­ta­ni pääs­tä tai­vaan ko­tiin.

OlaviVallivaara
Olen juuri eläkkeelle jäänyt pappi. Pappina olen ollut kotimaakunnassani Etelä-Pohjanmaalla ja nyt jo vähän yli puolet elämästäni Keski-Suomessa. Keskisuomalaista ei minusta ole tullut, koska murteeni paljastaa syntyperäni. Näissäkin ”kiriotuksissa” se voi tulla esille. Koen, että ei näin ”köppääsellä” miehellä mitään "erikoosta" blogattavaa ole, mutta ”kiriootan” nyt siitä ilosta ja ihmettelystä, mitä olen saanut kokea. Minulle voi antaa palautetta sähköpostiini: olof.wallenberg@gmail.com.
20.1.2020

Kiit­tä­kää Her­raa, huu­ta­kaa avuk­si hä­nen ni­me­ään, ker­to­kaa kan­soil­le hä­nen suu­ris­ta te­ois­taan! Ps. 105:1

Viikon kysymys