JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Päivän matka

Nykyiset blogit
9.8.2022 8.00

Juttua muokattu:

10.8. 14:46
2022081014460220220809080000

Vau­la Es­ke­li

En­sim­mäi­set muut­to­lin­nut ovat jo aloit­ta­neet mat­kan­sa ta­kai­sin tal­veh­ti­mi­sa­lu­eil­le. Päi­vän ly­he­ne­mi­nen ja il­mo­jen vii­le­ne­mi­nen ovat lin­nuil­le merk­ki lä­hes­ty­väs­tä muut­to­mat­kas­ta ja sii­tä mil­loin on ai­ka nous­ta sii­vil­le. Pit­kä muut­to­mat­ka on lin­nuil­le rank­ka ta­pah­tu­ma, joka vaa­tii pal­jon ener­gi­aa. Eri la­jeil­la on toi­sis­taan poik­ke­a­via ta­po­ja teh­dä muut­to­mat­kaa. Mat­kan pi­tuu­den mu­kaan muut­to kes­tää usei­ta viik­ko­ja tai jopa kuu­kau­sia. Jot­kut la­jit len­tä­vät ly­hyi­tä mat­ko­ja ker­ral­laan ja py­säh­ty­vät vä­lil­lä ruo­kai­le­maan. Toi­set len­tä­vät sa­to­ja tai tu­han­sia ki­lo­met­re­jä, ku­ten esi­mer­kik­si kur­ki, joka len­tää usei­ta sa­to­ja ki­lo­met­re­jä vuo­ro­kau­des­sa.

Kurkia muuttomatkalla etelään.

Kurkia muuttomatkalla etelään.

Vaula Eskeli


Us­ko­vais­ten yh­teis­tä va­el­lus­ta sa­no­taan usein mat­ka­saa­tok­si, joka kul­kee pää­mää­rään­sä, tai­vaan ko­tia koh­ti. Jos olet ol­lut jos­kus va­el­lus­ret­kel­lä, olet saat­ta­nut ko­kea mat­kal­la es­tei­tä ja ek­syä po­lul­ta. Vä­lil­lä pol­ku on ol­lut ta­sai­sem­paa ja mat­kan­te­ko on tun­tu­nut ke­vy­em­mäl­tä. Va­el­ta­mi­nen tuo yh­ty­mä­koh­tia us­ko­vai­sen elä­mään tääl­lä ajas­sa.

Sil­loin kun mat­ka tun­tuu vai­ke­al­ta ja uu­vut­taa, mat­ka­ys­tä­vien tuki tuo tur­vaa ja aut­taa eteen­päin. Meil­le jo­kai­sel­le on an­net­tu kal­li­sar­voi­nen osa lä­heis­tem­me saat­to­mie­hi­nä, mikä tar­koit­taa kul­ke­mis­ta toi­nen tois­tem­me tu­ke­na ja taak­ko­jen kan­ta­ji­na: "Kan­ta­kaa tois­ten­ne taak­ko­ja, niin te to­teu­tat­te Kris­tuk­sen lain" (Gal. 6:2).

Ju­ma­la­ni,

nä­et­hän mi­nut

sil­loin kun mat­kan hel­le uu­vut­taa,

sil­loin kun sy­dä­men uu­me­nis­sa

var­jot häi­ly­vät päi­väs­tä päi­vään

ja valo on py­säh­ty­nyt ovel­le­ni.

Ju­ma­la­ni,

lä­he­tä sil­loin tur­vak­se­ni

loh­du­tuk­sen en­ke­lei­tä.

An­na va­lon nous­ta vah­va­na,

läh­teen­kirk­kaa­na.

Näyt­tää aa­mun­sa­ras­tus vas­ta­ran­nal­ta.


Kir­joit­ta­ma­ni ru­non sa­nat ovat syn­ty­neet ru­kouk­sen ta­voin ti­lan­tees­sa jol­loin oma va­el­luk­sen mat­ka pai­noi har­ti­oi­ta. Vai­keis­sa elä­män­ti­lan­teis­sa olen saa­nut voi­maa aja­tuk­ses­ta, et­tä mat­ka päät­tyy tai­vaan ko­tiin.

Mo­nis­sa vir­sis­sä ja Sii­o­nin lau­luis­sa tie ja mat­ka ovat tut­tu­ja sa­no­ja. Niis­tä nou­see mie­leen us­kos­ta kum­pu­a­va tur­va ja luot­ta­mus. Tai­vaan Isä pi­tää huo­len meis­tä jo­kai­ses­ta niin kuin tä­män ke­sän pääs­ky­sen po­jis­ta­kin.

Räystäspääskysen poikasia pesän suuaukolla.

Räystäspääskysen poikasia pesän suuaukolla.

Vaula Eskeli

1. Oi, kuin­ka iha­na

on huo­nees, Ju­ma­la

Mi­nua, Her­ra suu­ri,

ra­vit­set siel­lä juu­ri

py­häl­lä sa­nal­la­si.

Siis vei­saan kii­tos­ta­si.

3. Kuin len­tää lin­tu­nen,

pie­noi­nen pääs­ky­nen,

käy pe­sään ilo­miel­lä

ja le­von löy­tää siel­lä,

niin, Her­ra, huo­nees­sa­si

saan mais­taa au­tuut­ta­si.

(VK 200: 1, 3)

Meil­le jo­kai­sel­le on an­net­tu eri­pi­tui­nen mat­ka kul­jet­ta­vak­si tääl­lä maan pääl­lä. Tä­nään mei­dän ei tar­vit­se suun­na­ta pi­dem­mäl­le kuin as­ke­leen ker­ral­laan, päi­vän mat­kan ver­ran koh­ti pää­mää­rää. Voin luot­taa, et­tä Tai­vaan Isä tie­tää mi­nun­kin tar­pee­ni täl­lä mat­kal­la. Saan tart­tua psal­min kir­joit­ta­jan sa­noi­hin: ”Vaik­ka minä kul­ki­sin pi­me­äs­sä laak­sos­sa, en pel­käi­si mi­tään pa­haa, sil­lä sinä olet mi­nun kans­sa­ni. Sinä suo­je­let mi­nua kä­del­lä­si, joh­da­tat pai­men­sau­val­la­si.” (Ps. 23:4.)

VaulaEskeli
Katson elämää naisen, vaimon, sekä tukiperhe- ja sijaisvanhemman näkökulmasta. Olen saanut kokea vanhemmuuden onnenhetkiä avatessamme kotimme perhehoitoa tarvitseville lapsille. Olen syntyisin keskipohjalaisesta pienviljelijäperheestä. Asuin pitkään pääkaupunkiseudulla tehden työtä hoitoalalla. Nyt kotini ikkunoista avautuu pohjanmaalainen maisema. Pidän runoista ja seuraan vuodenaikojen vaihtelua. Rakastan puutarhanhoitoa. Minulle voi kirjoittaa osoitteeseen vaula.eskeli@gmail.com
4.10.2022

Herra, sinä valmistat meille rauhan. Myös se on sinun tekoasi, niin kuin kaikki mitä me olemme saaneet aikaan. Jes. 26:12

Viikon kysymys