JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Peltoseuroissa

12.7.2021 7.05

Juttua muokattu:

13.7. 15:00
2021071315004020210712070500

Reis­jär­ven Su­vi­seu­rat to­teu­tui­vat kak­si ker­taa ra­di­os­sa ja ver­kos­sa. Ju­ma­lan tah­to oli, et­tem­me pääs­seet su­vi­juh­lil­le Ka­la­jan ky­läl­le. On­nek­si su­vi­seu­ra­saar­nat ja lau­lut kuu­lui­vat vies­ti­mien kaut­ta. Mi­ten viet­tää seu­ro­jen ai­ka? Kek­se­li­äi­syys pää­si val­loil­leen. Ne­tis­sä nä­kyi mitä hie­noim­pia oi­val­luk­sia, mi­ten seu­ro­ja voi viet­tää.

Olem­me mo­lem­pi­na ke­si­nä ke­rään­ty­neet Sa­von mö­kil­le. Ke­sä­hel­teel­lä sa­vi­pel­lot ovat kes­tä­neet hy­vin. Vii­me ke­sän seu­ro­ja var­ten ra­ken­te­lin eri­lai­sia viit­to­ja ja opas­tei­ta. Mel­kein hä­vi­tin ne vii­me syk­sy­nä, mut­ta on­nek­si ne unoh­tui­vat va­jan nur­kal­le. Nyt seu­ra­ken­tän opas­tus ra­ken­tui puo­les­sa tun­nis­sa.

Suu­rin työ oli van­han lip­pu­tan­gon ve­tä­mi­nen mö­kin vin­til­tä ja pys­tyt­tä­mi­nen ko­vaan maa­han. Maa­kai­ran avul­la se­kin on­nis­tui. Lip­pu­tan­ko on­kin nyt saa­nut pal­vel­la kak­sis­sa su­vi­seu­rois­sa. On­nek­si en­ti­set asuk­kaat oli­vat sääs­tä­neet sen han­kit­tu­aan uu­den la­si­kui­tui­sen lip­pu­tan­gon. Se on ol­lut le­vos­sa vin­til­lä teh­tä­vään­sä odot­ta­mas­sa eh­kä vuo­si­kym­me­niä. Uu­dem­pi lip­pu­tan­ko kat­ke­si muu­ta­ma vuo­si sit­ten, kun myrs­ky­puus­ka kaa­toi suu­ren pi­ha­leh­muk­sen tan­gon pääl­le.

Ra­vin­to­la­puo­lel­la oli pal­jon enem­män val­mis­te­le­mis­ta. Ruo­kia ja ker­ta­käyt­tö­as­ti­oi­ta oli os­tet­tu, pa­kas­ti­mia tyh­jen­net­ty ja isom­pia kat­ti­loi­ta ja pa­to­ja tuo­tu. Jä­te­huol­to­pis­teet lai­tet­tiin pai­koil­leen. Seu­ra­vie­raat saat­toi­vat tul­la.

Myö­häi­ses­tä tors­tai-il­las­ta läh­tien vä­keä al­koi saa­pua. Me­nin tu­li­joi­ta vas­taan ikään kuin lii­ken­tee­noh­jaa­ja­na huis­kien kä­sil­lä sin­ne tän­ne. Hy­vin mah­tui­vat vau­nut ja tel­tat ken­täl­le.

Pui­den sii­mek­seen pys­ty­tet­tiin ka­tos. Se oli­kin suo­sit­tu paik­ka ke­sä­hel­teel­lä. Kai­ut­ti­mia oli usei­ta si­säl­lä ja ul­ko­na. Tuli mie­leen muis­ti­ku­via van­hois­ta su­vi­seu­rois­ta, kun ää­ni kuu­lui eri suun­nis­ta vä­hän eri tah­tiin. Nyt ra­di­on kaut­ta kuu­lu­vat kai­ut­ti­met oli­vat mel­ko pal­jon edel­lä ne­tin va­ras­sa toi­mi­via. En tie­dä pää­si­vät­kö myös naa­pu­rit kuu­le­maan. Ai­na­kin paik­ka­kun­nan muun­lai­sis­ta ti­lai­suuk­sis­ta me­kin olem­me ol­leet tie­toi­sia, kun ää­ni kii­rii pit­kin jär­ven sel­kää.

Ava­jais­ten ai­kaan suo­ri­tet­tiin juh­lal­li­nen li­pun­nos­to. Per­heen seu­rus­te­le­va pari sai kun­ni­a­teh­tä­vän. Pu­ku­kin löy­tyi ja lai­na­ken­gät. Lip­pu on sa­maa ikä­kaut­ta tan­gon kans­sa, eli se on kuu­le­man mu­kaan ku­dot­tu kan­gas­puis­sa kan­sa­no­pis­tos­sa en­nen so­tia.

Seu­rat saat­toi­vat al­kaa. It­se ku­kin et­si it­sel­leen so­pi­van pai­kan. Päi­väl­lä var­jo­pai­kat oli­vat ky­syt­ty­jä. Tu­li­ko kuun­nel­tua enem­män ja pa­rem­min kuin ta­val­li­sis­sa su­vi­seu­rois­sa, vai­kea sa­noa. Saat­toi käy­dä niin­kin, et­tä kun pää­si oi­kein kes­kit­ty­mään saar­naan, paar­ma puri ja­las­ta. Sitä voi­vo­tel­les­sa aja­tus har­hau­tui ai­van muu­al­le ai­na­kin het­kek­si. Kos­ket­ta­via ja us­koa vah­vis­ta­via oli­vat myös eri­lai­set haas­tat­te­lut. Tal­ven mit­taan oli teh­ty to­del­la hy­vää työ­tä. Oh­jel­mat pu­reu­tui­vat sy­väl­le vai­kei­siin­kin asi­oi­hin.

Ruo­ka­huol­lon vas­tui­ta saa­tiin ja­et­tua niin, et­tä jo­kai­nen pää­si osal­lis­tu­maan omal­la pa­nok­sel­laan. Il­lal­la nau­tit­tiin gril­li­ruo­kaa, kun oli mies­vä­en vuo­ro. Ki­os­ki­kin au­ke­si ja jää­te­lön­myy­jät kä­vi­vät kier­rok­sel­la. Mök­ki tar­jo­aa mo­nen­lais­ta oheis­toi­min­taa var­sin­kin il­lan hie­man vii­le­tes­sä. Nyt­kin kävi nuo­ri­son kans­sa ku­ten oi­keis­sa Su­vi­seu­rois­sa. Nu­kah­dim­me sen ver­ran ai­kai­sin, et­tä em­me tie­dä, kuin­ka pit­kään ka­noot­ti tai vene oli lii­ken­tees­sä tai kuin­ka pit­kään pal­jus­sa is­tus­kel­tiin ja lii­to-ora­van yli­len­toa ih­me­tel­tiin.

Seu­ra­vä­keä oli enim­mil­lään per­jan­tai-il­ta­na kol­mi­sen­kym­men­tä hen­keä. Pik­ku­hil­jaa väki al­koi vä­he­tä. Yh­des­sä to­det­tiin, et­tä oli­pa mu­ka­va ol­la yh­des­sä. Mut­ta ei ote­ta ta­vak­si, jos oi­kei­siin seu­roi­hin vie­lä pääs­tään. Tiis­tai­na ton­til­le möy­ri jo säh­köyh­ti­ön kai­vin­ko­ne lait­ta­maan maa­kaa­pe­lia kat­kais­ten sa­mal­la säh­köt jok­si­kin ai­kaa. Kent­tä oli tyh­jä. Vain lip­pu­tan­ko jäi kes­kel­le kent­tää odot­ta­maan siir­toa le­poon mö­kin vin­til­le.

Pa­la­tes­sa au­to täyt­tyi taas ta­va­rois­ta, vaat­teis­ta ja ko­tiin tuo­ta­vis­ta ruo­ka­tar­vik­keis­ta. Mie­li oli kii­tol­li­nen. Oli saa­tu kuun­nel­le Ju­ma­lan sa­naa. Oli ol­tu yh­des­sä ja ke­säs­tä­kin oli sa­mal­la nau­tit­tu. Kun ko­to­na ta­va­rat oli pu­ret­tu, vii­mei­nen teh­tä­vä oli suo­rit­taa kent­tä­mak­su. Su­vi­seu­rat 2021 oli­vat päät­ty­neet.

PauliMäättä
Olen tuore eläkeläinen Kempeleestä. Puoliso löytyi Helsingistä. Lapsia saimme 11. Kesäisin työllistävät puutarhat kotona ja mökillä Savossa. Luonnettani kuvannee erään kurssin loppuarvostelu: aivan liian lempeä ja lauhkea, papillinen ote. Marjastamaan pitäisi ehtiä. Lukemista olen aina harrastanut. Joskus putkahtaa kirjoitelmia eri foorumeille. Nikkarointi kiinnostaa. Erityisesti jos keksii vanhalle esineelle uusia käyttömuotoja. paulimaatta2(at)gmail.com.
PauliMäättä

Ei kait siinä

14.12.2023 6.00
PauliMäättä

Erilaisina yhdessä

9.11.2023 6.00
PauliMäättä

Arkea ja erityisiä päiviä

8.10.2023 8.00
PauliMäättä

Vesi, tuo ihmeellinen aine

5.9.2023 7.00
PauliMäättä

Telttaretki Lofooteille. Miten sitten kävi?

4.8.2023 6.30
PauliMäättä

600 000 kilometriä muutamassa päivässä

9.7.2023 6.00
PauliMäättä

Se on sitten kesä

6.6.2023 6.00
PauliMäättä

Kun retkitohtori hiihtojoukkueesta putosi

11.5.2023 6.00
PauliMäättä

Elämäni kirjat

11.4.2023 6.00
PauliMäättä

Sodan varjot

9.3.2023 8.00
PauliMäättä

Taitekohtia

9.2.2023 9.25
PauliMäättä

Vieläkö tämän voisi korjata?

5.1.2023 9.55
PauliMäättä

Joulun lahjat

5.12.2022 6.00
PauliMäättä

Vakka ja kansi

13.11.2022 6.00
PauliMäättä

Oppia ikä kaikki

3.10.2022 12.35
PauliMäättä

Paikkakunnan parhaaksi

4.9.2022 6.00
PauliMäättä

Suviseurat teknisenä suorituksena

7.8.2022 6.10
PauliMäättä

Karhumetsällä ja muita elämyksiä

30.6.2022 6.00
PauliMäättä

Luontosuhteita

19.6.2022 6.00
PauliMäättä

Verkossa

4.5.2022 6.00
PauliMäättä

Elämyksiä tarjolla

2.4.2022 7.00
PauliMäättä

Tässä hetkessä

4.3.2022 6.00
PauliMäättä

Miehen malli

6.2.2022 6.00
PauliMäättä

Perinteitä vaalien

5.1.2022 6.00
PauliMäättä

Kuulunko Karjalan heimoon?

6.12.2021 6.00
PauliMäättä

Muoti-ilmiöitä

14.11.2021 6.00
PauliMäättä

Tukihenkilöitä

11.10.2021 8.35
PauliMäättä

Rippikuva jäi ottamatta

3.9.2021 9.05
PauliMäättä

Hillakuume

8.8.2021 7.05
PauliMäättä

Vuodenkiertoa

9.6.2021 7.05
PauliMäättä

Toinen todellisuus

9.5.2021 7.05
PauliMäättä

Väliinputoaja

6.4.2021 7.05
PauliMäättä

Pappuli, tuu leikkii!

27.2.2021 7.05
PauliMäättä

Kun yksi elämänvaihe päättyy

22.1.2021 7.30
23.5.2024

Armolahjoja on monenlaisia, mutta Henki on sama. Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on sama. 1. Kor. 12:4–5

Viikon kysymys