JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Per­hei­lyä ke­sän suu­ris­sa seu­rois­sa

Päivämiehen vierasblogi
Nykyiset blogit
30.7.2018 6.26

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420180730062600

Kä­ve­len ma­ja­pai­kal­ta koh­ti seu­ra­telt­taa. Myy­mä­län ovel­la kuu­len iloi­sen ter­veh­dyk­sen. Nuo­ri mies huo­maa ka­ve­rin­sa lä­hes­ty­vän las­ten­rat­tai­ta työn­tä­en.

– Hei, Jus­si, sinä olet­kin ru­ven­nut per­hei­le­mään.

– No mut­ta Mat­ti­han se sii­nä, Ju­ma­lan ter­ve. Mi­nul­la ja Mer­jal­la on nämä kak­si vii­ka­ria. Sa­no­kaa­pa po­jat­kin Ma­til­le Ju­ma­lan ter­ve. Mi­ten se si­nun per­heen­pe­rus­ta­mi­nen ete­nee?

– Ei se Satu sit­ten­kään jak­sa­nut luot­taa, et­tä Tai­vaan Isä oli­si tar­koit­ta­nut mei­dät toi­sil­lem­me. On mi­nul­la ikä­vä ja su­ru­kin, mut­ta pi­tää ko­et­taa so­peu­tua.

– Mat­ti, me ol­laan me­nos­sa syö­mään. Et läh­ti­si mu­kaan?

– Toi­sen ker­ran.

Jat­kan mat­kaa­ni miet­te­li­ää­nä.

* * *

Seu­raa­va aa­mu­ter­veh­dys kuu­luu van­hus­ten le­väh­dys­pai­kal­ta.

– Huo­men­ta, Ant­ti. Olet jak­sa­nut läh­teä jo aa­mu­seu­roi­hin.

– En minä oi­ke­as­taan jak­sa­nut läh­teä, mut­ta kun uni ei py­sy­nyt sil­mis­sä enää nel­jän jäl­keen, ajat­te­lin siir­tyä tän­ne. Tuos­sa po­jan vau­nul­la olen ol­lut ma­joi­tuk­ses­sa. Tääl­lä saa le­päil­lä ja nuok­ku­a­kin päi­vän mit­taan, jos se uni tar­jou­tuu sil­miin.

– Mi­nul­la on niin eri­lai­set su­vi­seu­rat, kun Sel­ma ei enää pys­ty­nyt läh­te­mään. Minä ko­e­tan ol­la tääl­lä le­po­pai­kal­la, niin ei tun­nu niin or­vol­ta. Vaik­ka or­po­jen le­po­paik­kaa­han tämä on koko su­vi­seu­ra-alue.

* * *

Seu­ra­tel­tan oven­pie­les­sä käy­dään kes­kus­te­lu­ja.

– äi­ti, käy­dään ki­os­kil­la.

– Ki­os­ki on vie­lä kiin­ni. Men­nään nyt kuun­te­le­maan yk­si puhe. Sit­ten ki­os­ki au­ke­aa.

– äi­ti, tuol­la me­nee jää­te­lö­myy­jiä. Ne ai­na­kin ovat jo liik­keel­lä. Os­te­taan jäts­kit.

– Men­nään nyt kuun­te­le­maan yk­si puhe.

– äi­ti, tuol­la tu­lee Ma­ja­sen per­he. On­ko­han nii­den Lot­ta mu­ka­na? Minä juok­sen nii­tä vas­taan.

– Men­nään nyt kuun­te­le­maan yk­si puhe.

– äi­ti, ne tu­lee mei­dän vie­reen isoon­telt­taan.

* * *

– Ju­ma­lan ter­ve, An­ne. Mi­ten teil­lä on men­nyt tääl­lä? On­ko tei­dän­kin per­heel­lä vuok­ra­vau­nu, mut­ta omat ko­va­ää­ni­set?

– On meil­lä!

* * *

Hi­vut­tau­dun tel­tan si­sä­puo­lel­le. Ta­ka­pen­kin pääs­sä is­tuu nuo­ri poi­ka. Eh­kä hän on tä­män ke­sän rip­pi­kou­lu­lai­nen. Poi­ka on yk­sin ja vä­hän ala­ku­loi­sen nä­köi­nen. Yh­täk­kiä hän val­pas­tuu ja ot­taa kän­ny­kän tas­kus­taan. Sa­mal­la il­me kir­kas­tuu.

– Joo, mä is­tun jo tel­tas­sa. Ovi­au­kol­la 5. Tul­kaa kaik­ki tän­ne.

Pai­kal­le py­räh­tää kol­me pen­kil­lis­tä al­ku­ke­sän rip­pi­lei­ri­läi­siä.

– Siis­tii, ihan kuin ol­tais sa­maa per­het­tä kaik­ki, kuu­luu iloi­nen ty­tö­nää­ni en­nen aa­mu­virt­tä.

Lii­sa Huus­ko

Päivämiehen Vierasblogi
Päivämiehen verkkolehden vierasblogissa julkaistaan yksittäisiä tekstejä kirjoittajilta, joilla ei ole omaa blogia lehdessämme. Lukijat voivat tarjota tekstejään julkaistavaksi vierasblogiin.
1.6.2020

Pie­ta­ri sa­noi: "Kään­ty­kää ja ot­ta­kaa it­se ku­kin kas­te Jee­suk­sen Kris­tuk­sen ni­meen, jot­ta syn­tin­ne an­net­tai­siin an­teek­si. Sil­loin te saat­te lah­jak­si Py­hän Hen­gen." Ap. t. 2:38

Viikon kysymys