JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Pie­ni poi­ka ja hä­nen isän­sä

Päivämiehen vierasblogi
Nykyiset blogit
15.8.2015 7.13

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420150815071300

Mitä ym­mär­si pie­ni poi­ka, kun isä ei su­vi­seu­ra­vii­kon maa­nan­tai­aa­mu­na läh­te­nyt­kään vau­nua ha­ke­maan? Kou­lu­lai­sel­ta tuli it­ku: "Ei­kö me pääs­tä­kään su­vi­seu­roi­hin?" Isän sy­dän oli py­säh­ty­nyt ja el­vy­tys kes­tä­nyt pit­kään.

Mitä koki nuo­ri, mur­ro­si­käi­nen, kou­lu­lai­nen, pie­ni poi­ka, kun kävi teho-osas­tol­la? Isä oli lait­teis­sa ta­jut­to­ma­na.

Naa­pu­rin ja ys­tä­vien avul­la lap­set pää­si­vät su­vi­seu­roi­hin. Oli­han siel­lä ol­lut krii­si­lei­ri ja to­ti­sia lap­sia. äi­ti jäi val­mis­tau­tu­maan pa­him­paan, toi­voa ei an­net­tu.

Tai­vaan Isän tah­to oli, et­tä isä pa­la­si elä­mään, mut­ta ei enää sa­man­lai­se­na. Sa­no­ja ja muis­tia ei ol­lut. Sai­raa­la tuli tu­tuk­si myös pie­nel­le po­jal­le. Naa­pu­ri­pe­dis­sä oli mu­ka­va Juk­ka-setä, hän jut­te­li lap­sil­le ja an­toi Si­su­ja. Yk­si peh­mo­e­läin­kin ni­met­tiin hä­nen mu­kaan­sa.

Elä­mä jat­kui: oli ka­ve­rei­ta, ker­hoa, kou­lua, har­ras­tuk­sia, ja lau­an­tai­sin sai­raa­la­käyn­ti isän luo­na. Kou­lun jou­lu­juh­lis­sa äi­din sy­dän­tä ki­vis­ti. Mu­siik­ki­o­pis­ton ma­ti­ne­as­sa pie­ni tyt­tö soit­ti Al­bi­no­nin Ada­gi­on isol­la mus­tal­la flyy­ge­lil­lä, ja äi­ti ajat­te­li, et­tä oli­si­pa isä­kin saa­nut ol­la kat­so­mas­sa. Vie­rei­sel­lä ri­vil­lä is­tui toi­nen per­he, jol­la oli mum­mut ja pa­pat mu­ka­na.

Psy­ko­lo­gi oli sa­no­nut äi­dil­le, et­tä lap­set so­peu­tu­vat ja sel­vi­ä­vät; riit­tää, et­tä on yk­si­kin ai­kui­nen huo­leh­ti­mas­sa. Aluk­si ko­din­hoi­ta­ja piti pe­rus­tar­peet kun­nos­sa: oli ruo­kaa, tuo­ret­ta pul­laa, sy­liä ja puh­taat vaat­teet pääl­le.

äi­dil­le tuli tar­ve pi­tää lap­sil­la kaik­ki en­nal­laan. Su­vi­seu­roi­hin läh­det­tiin seu­raa­va­na vuon­na koko po­ru­kal­la. Ta­ka­pen­kil­tä kuu­lui ai­na niin sy­käh­dyt­tä­vä kil­pa: "Kuka nä­kee eka­na ison tel­tan." Ja lap­sia hä­vet­ti, kun äi­ti ei suos­tu­nut aja­maan au­ton ja vau­nun yh­dis­tel­mää pai­kal­leen, vaan hyp­pä­si kus­kin pai­kal­ta ja pyy­si lii­ken­tee­noh­jaa­jia veks­laa­maan yh­dis­tel­män oi­ke­aan paik­kaan. Hu­vi­puis­to­ret­ket ja pie­net lo­mat ym­pä­ri Suo­mea yri­tet­tiin jär­jes­tää joka kesä. En­ke­lei­tä niil­le au­to­mat­koil­le tar­vit­tiin.

Kou­lu­lai­sis­ta kas­voi opis­ke­li­joi­ta, ja äi­ti huo­kai­si, et­tä kun­pa lap­sis­ta jo­kai­nen vie­lä sai­si am­ma­tin ja työ­pai­kan. Se tun­tui kau­kai­sel­ta unel­mal­ta sil­loin.

Tänä ke­vää­nä pie­ni poi­ka on val­mis­tu­nut am­ma­tiin, ol­lut ke­sä­töis­sä ja on läh­te­mäs­sä ar­mei­jaan – ai­van sa­moin kuin iso­vel­jen­sä 15 vuot­ta sit­ten isän sai­ras­tu­es­sa.

Su­vi­seu­ra­vii­kol­la hän sai yh­des­sä vel­jien­sä kans­sa kan­taa isän ark­kua vii­mei­sel­le mat­kal­le hau­dan le­poon. Vii­mei­se­nä il­ta­na isä kat­soi nuo­rim­pia poi­ki­aan sil­miin ja hy­myi­li kuin ter­vee­nä.

Nuo­ri poi­ka sa­noi äi­dil­le ke­vääl­lä, et­tei tun­ne isään­sä, kun ku­kaan ei ole pu­hu­nut. Se oli kuin is­ku sy­dä­men al­le – so­per­te­lin vas­tauk­sek­si jo­tain, et­tä asia on meil­le kai­kil­le niin ki­peä.

Nyt isäs­tä on pu­hut­tu ja hän­tä on muis­tel­tu. Kos­ka sa­no­ja ei ai­na ole, lä­he­te­tään kän­ny­käl­lä ku­via va­lo­ku­vis­ta, elä­mäs­tä en­nen sai­raut­ta. Myös mui­den ih­mis­ten ker­to­mat muis­tot isäs­tä ovat lap­sil­le ar­vok­kai­ta ra­ken­nu­sai­nei­ta.

Pie­ni poi­ka on kas­va­mas­sa mie­hek­si. Isän kat­se ol­koon vii­toit­ta­mas­sa tie­tä elä­män hal­ki tai­vaan ko­tia koh­ti.

Tyt­ti Hauk­ka­la

Päivämiehen Vierasblogi
Päivämiehen verkkolehden vierasblogissa julkaistaan yksittäisiä tekstejä kirjoittajilta, joilla ei ole omaa blogia lehdessämme. Lukijat voivat tarjota tekstejään julkaistavaksi vierasblogiin.
4.6.2020

Ku­kaan, joka pu­huu Ju­ma­lan Hen­gen val­taa­ma­na, ei voi sa­noa: "Jee­sus on ki­rot­tu." Ku­kaan ei myös­kään voi sa­noa: "Jee­sus on Her­ra", muu­ten kuin Py­hän Hen­gen vai­ku­tuk­ses­ta. 1 Kor. 12:3

Viikon kysymys