JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Pikkuteitä ja pihapiirejä

14.8.2023 12.20

Juttua muokattu:

14.8. 12:15
2023081412154320230814122000

Ma­ti­as Lah­ti

Len­keil­lä ja mar­ja­reis­suil­la kul­jen pal­jon pik­ku­tei­tä. Viih­dyn niil­lä ja nau­tin vuo­den kier­to­ku­lun seu­raa­mi­ses­ta pien­ta­rei­den kas­vus­tois­sa. Toi­si­naan tie­u­ra kul­kee kiu­sal­li­ses­ti jon­kun pi­ha­pii­rin läpi. Jos­kus otan tu­ke­van etu­ke­non ja ki­pai­sen eteen­päin mah­dol­li­sim­man ri­pe­äs­ti, jos­kus kier­rän ra­ken­nuk­set met­sän tai pel­to­jen kaut­ta.

Pi­ho­jen läpi kul­ke­vat tie­u­rat nou­dat­ta­vat van­ho­ja reit­te­jä. En­nen oli ta­val­lis­ta, et­tä tiet pyyh­ki­vät ra­ken­nus­ten sei­niä, joko pi­ha­pii­rin sisä- tai ul­ko­puo­lel­ta. Teil­lä kul­ki­jat ja pi­ha­pii­rien asuk­kaat tun­si­vat usein toi­sen­sa, ja tie­lii­ken­teen seu­raa­mi­nen toi vaih­te­lua elä­mään. Kul­ki­jat saat­toi­vat ohi­kul­ku­mat­kal­la pii­pah­taa ta­lois­sa vaih­ta­mas­sa kuu­lu­mi­sia. Ar­ki­as­ka­rei­ta voi­tiin jat­kaa vie­rai­den­kin pai­kal­la ol­len tai yh­tä hy­vin niis­tä sopi pi­tää pie­ni tau­ko kah­vi­ku­pin ää­rel­lä. Ta­poi­hin kuu­lui, et­tä tun­te­ma­ton­kin kul­ki­ja sai ka­ton pään­sä pääl­le yön seu­duk­si. Ko­ti­rau­han kä­si­te ym­mär­ret­tiin eri ta­val­la kuin ny­kyi­sin. Ta­lot ja pi­ha­pii­rit ei­vät ol­leet luon­teel­taan sul­jet­tu­ja yk­si­köi­tä vaan avoi­mia, hen­git­tä­viä elä­män­pii­re­jä, joi­den ra­jat ei­vät ol­leet niin tark­kaan jä­sen­ty­nei­tä.

Tei­den siir­ty­mi­seen kau­em­mas asu­muk­sis­ta on mon­ta syy­tä, jois­ta tär­keim­piä lie­ne­vät ajo­no­peuk­sien kas­vu ja me­lu­hait­to­jen li­sään­ty­mi­nen. Sa­mal­la ke­hi­tys ku­vaa ih­mis­ten elä­mien yk­si­tyis­ty­mis­tä. Moni ko­kee voi­ma­kas­ta tar­vet­ta ”asua rau­has­sa”, ja aja­tus ih­mi­sis­tä kul­ke­mas­sa ko­din ik­ku­nan al­ta tun­tuu epä­miel­lyt­tä­väl­tä. Aja­tus­kin kaa­voit­ta­mi­ses­ta niin, et­tä tiet kul­ki­si­vat pi­ho­jen läpi, on mah­do­ton. Kär­jis­tä­en voi­si sa­noa, et­tä en­nen tiet kul­ki­vat ih­mis­ten luok­se, nyt ne me­ne­vät ohi.

Spon­taa­nit ky­läi­lyt ovat suu­rel­ta osin his­to­ri­aa. Ky­lä­tei­den var­sil­la ko­et­tu so­si­aa­li­suus on kor­vau­tu­nut tie­don val­ta­teil­lä, jot­ka kul­ke­vat äly­lait­tees­ta toi­seen. Voi­daan väit­tää, et­tä tek­no­lo­gia on li­sän­nyt so­si­aa­li­suut­ta, mut­ta ar­ki­ko­ke­mus ker­too tois­ta. Yh­tä­lö on eri­koi­nen: sa­mal­la kun ky­läi­lyyn ei tun­nu ole­van ai­kaa ja naa­pu­rit tus­kin tun­te­vat toi­si­aan, saa­tam­me viet­tää päi­väs­sä tun­ti­kau­sia seu­ra­ten pu­he­li­mes­ta tois­tem­me elä­miä.

Pu­he­li­men se­lai­luun ei si­säl­ly vel­voi­tet­ta ken­ties ku­lut­ta­vak­si ko­e­tus­ta kas­vok­kai­ses­ta vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­ta. So­si­aa­li­sen me­di­an alus­tat tar­jo­a­vat kui­ten­kin näh­tä­väk­sem­me ih­mi­sis­tä ja elä­mäs­tä vain ka­pe­an sii­vun. Kas­vok­kais­ten koh­taa­mis­ten vaih­tu­mi­nen so­si­aa­li­sen me­di­an ”so­si­aa­li­suu­teen” on su­kua mo­ni­puo­lis­ten met­sien köyh­ty­mi­sel­le puu­pel­loik­si ja pol­vei­le­vien ky­lä­tei­den vaih­tu­mi­sel­le anee­mi­siin val­ta­tei­hin.

Mitä enem­män asi­aa ajat­te­lee, sitä mie­let­tö­mäm­mäl­tä se näyt­tää. Ha­lu­am­me­ko va­paa­eh­toi­ses­ti vaih­taa ai­don, mo­ni­puo­li­sen so­si­aa­li­sen elä­män sen yh­teen, usein vää­ris­ty­nee­seen hei­jas­tus­pin­taan? On tun­nus­tet­ta­va, et­tä äly­pu­he­lin on mei­tä älyk­kääm­pi. Sik­si mei­dän kan­nat­taa ol­la sitä vii­saam­pia ja ra­joit­taa sen käyt­töä – tar­vit­ta­es­sa me­kaa­ni­ses­ti.

Mei­dän ohit­sem­me kul­ke­va tie me­nee pa­rin met­rin pääs­tä sau­nan nur­kal­ta. Jos kul­jet ohi, poik­kea pi­haan. Ju­tel­laan!

MatiasLahti
Olen vuonna 1985 syntynyt perheenisä, lääkäri ja muusikko. Asun perheineni Jyväskylässä, entisen Korpilahden kunnan alueella Saukkolan vanhalla kansakoululla. Harrastan lukemista, kuntoliikuntaa ja luonnossa liikkumista. Olen kiinnostunut jokseenkin kaikesta; varsinkin ihmisen mieli on loputtoman ihmettelyni aihe. Palautetta ja aihe-ehdotuksia voi lähettää minulle osoitteeseen iisakki.haapsaari@gmail.com.
18.4.2024

Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Ps. 23:4

Viikon kysymys