JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Pu­hu­taan­ko us­ko­na­si­ois­ta?

Päivämiehen vierasblogi
Nykyiset blogit
3.2.2017 6.24

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420170203062400

Us­ko­vais­ten nuor­ten kes­kel­lä elää vah­va­na il­ta­ky­lä­pe­rin­ne. Sana ky­lä­pai­kas­ta kii­rii, ja kimp­pa­kyy­dit kul­jet­ta­vat kau­pan kaut­ta pe­ril­le. Il­ta­ky­lä­käm­pän si­jain­nin voi pää­tel­lä esi­mer­kik­si täy­des­tä park­ki­pai­kas­ta, rap­pu­käy­tä­vään kan­tau­tu­vas­ta pu­heen­so­ri­nas­ta ja ko­vil­la pak­ka­sil­la huur­tei­sis­ta ik­ku­nois­ta.

Useim­mi­ten oven avau­tu­es­sa tör­mään ka­saan eri­ko­koi­sia ken­kiä. Ne an­ta­vat viit­tei­tä ih­mis­ten mää­räs­tä en­nen kuin as­tun pe­rem­mäl­le. Joi­den­kin ken­gät op­pii tun­nis­ta­maan – nii­den va­ki­o­kul­ki­joi­den. Ter­veh­dys­ten jäl­keen kat­se kier­tää is­tui­mia ja lat­ti­aa – pi­tää miet­tiä, mil­le ne­li­öl­le mah­tui­si is­tu­maan. Jos­kus on pie­nem­piä ky­liä, jois­sa kai­kil­le riit­tää is­tui­mia. Mu­ka­vaa on, et­tä pie­nes­sä po­ru­kas­sa syn­tyy usein sy­väl­li­siä kes­kus­te­lu­ja.

Kun olen aset­tu­nut omal­le pai­kal­le­ni, on mu­ka­va koh­da­ta tut­tu­ja kat­sei­ta ja jos­kus uu­si­a­kin. Mi­nul­le on mer­ki­tyk­sel­lis­tä se, et­tä kah­vit­te­lun ja pe­lai­lun lo­mas­sa ai­dos­ti py­säh­dy­tään kuu­lu­mis­ten ää­rel­le. Hyvä on pu­hua myös us­kos­ta, ja­kaa po­ru­kal­la aja­tuk­sia elä­män tär­keim­mis­tä asi­ois­ta. Se on sel­lais­ta ver­tais­tu­kea.

Toi­voi­sin, et­tä us­ko­na­si­ois­ta pu­hut­tai­siin use­am­min­kin. Tun­tuu tur­val­li­sel­ta kuul­la aja­tuk­sia, jot­ka roh­kai­se­vat omaa us­koa. Mut­ta pa­kot­ta­mal­la ei syn­ny kes­kus­te­lua – tar­vi­taan oi­ke­an­lai­nen ti­lan­ne, avoi­mia kes­kus­te­li­joi­ta, roh­keut­ta ja kiin­nos­tus­ta pu­hua us­kos­ta. Jos­kus us­kon vah­vis­tuk­sek­si riit­tää se, et­tä nä­kee ym­pä­ril­lään mui­ta­kin us­ko­vai­sia nuo­ria. Hei­tä, jot­ka ha­lu­a­vat käy­dä seu­rois­sa ja elää niin kuin us­ko­vat. Sil­loin, kun oma us­ko tun­tuu hei­kol­ta, tu­lee halu ha­keu­tua us­ko­vais­ten jou­kon kes­kel­le. Sii­nä on hyvä ol­la.

Par­haim­mil­laan il­ta­ky­lis­sä syn­tyy an­toi­sia kes­kus­te­lu­ja, joi­ta käy­des­sä us­kon pää­mää­rä saa kirk­kaam­man sä­vyn. Toi­sil­ta saa myös vas­tauk­sia omiin ky­sy­myk­siin – ope­tel­laan yh­des­sä us­ko­naak­ko­sia. Kai­kis­ta pa­ras­ta on läh­teä siel­tä a-kir­jai­mes­ta: et­tä us­ko­taan yk­sin­ker­tai­ses­ti, ar­mon voi­mal­la. Niin kuin ol­tai­siin ai­na eka­luok­ka­lai­sia, joi­den tar­vit­see tu­keu­tua toi­siin­sa. Us­ko­na­si­ois­sa mei­dän ei tar­vit­se­kaan pääs­tä en­sim­mäi­sel­tä luo­kal­ta toi­sel­le. Riit­tää, et­tä elää ja us­koo sa­mal­la ta­val­la – us­koa suo­je­le­via rak­kau­den neu­vo­ja kuun­nel­len.

Ju­ma­lan voi­mal­la ja mat­ka­ys­tä­vien tu­el­la voi­vat as­ke­leet tai­vas­tiel­lä tun­tua ajoit­tain höy­he­nen­ke­veil­tä ja oma paik­ka us­ko­vai­se­na maa­il­mas­sa tur­val­li­sel­ta, rak­kau­des­sa elä­mi­sel­tä. Ilon ke­ven­tä­mis­sä as­ke­lis­sa on help­po tart­tua mat­ka­ys­tä­vän kä­teen – py­sy­tään täs­sä, täs­sä on hyvä ol­la.

Ma­riel­la Krei­vi

Päivämiehen Vierasblogi
Päivämiehen verkkolehden vierasblogissa julkaistaan yksittäisiä tekstejä kirjoittajilta, joilla ei ole omaa blogia lehdessämme. Lukijat voivat tarjota tekstejään julkaistavaksi vierasblogiin.
6.6.2020

Kris­tus on niin kuin ih­mis­ruu­mis, joka on yk­si ko­ko­nai­suus mut­ta jos­sa on mon­ta jä­sen­tä; vaik­ka jä­se­niä on mon­ta, ne kaik­ki yh­des­sä muo­dos­ta­vat yh­den ruu­miin. 1 Kor. 12:12

Viikon kysymys