JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Pul­laa ja mui­ta hy­viä uu­ti­sia

Nykyiset blogit
4.2.2019 6.07

‒ Sai­nin pul­laa! Keit­ti­ön pöy­däl­le il­mes­ty­nyt lau­ta­nen tyh­je­nee no­pe­as­ti, kun vel­jek­set is­tah­ta­vat päi­vä­kah­vil­le. Naa­pu­ri on tuo­nut ter­vei­set sil­lä ai­kaa, kun olem­me ol­leet reis­suil­lam­me.

Sai­ni kan­taa läm­pi­mäi­siä lä­hi­seu­dun jo­kai­seen ta­loon vuo­rol­laan. Sa­mal­la tu­lee vaih­de­tuk­si pääl­lim­mäi­set kuu­lu­mi­set. Sai­nil­la on ra­kas­ta­va ja pi­tä­vä sy­dän: ju­tut ei­vät kul­je hä­nen mu­ka­naan, vaan jo­kai­ses­sa ta­los­sa pu­hu­taan sen asuk­kai­den asi­oi­ta.

Sai­nin pul­lat ja säm­py­lät ra­ken­ta­vat naa­pu­rus­ton yh­teen­kuu­lu­vuut­ta ja li­sää­vät vä­lit­tä­mis­tä. Ne ovat kuin hy­viä uu­ti­sia pääl­le vyö­ry­vien ikä­vien uu­tis­ten mas­sas­sa.

Vaik­ka ha­lu­an suo­ja­ta it­se­ä­ni syn­kän uu­tis­vyö­ryn ai­heut­ta­mal­ta ah­dis­tuk­sel­ta, tah­to­mat­ta­ni­kin siep­paan päi­vit­täin kym­me­niä huo­no­ja vies­te­jä. So­taa, tu­li­pa­lo­ja, köy­hyyt­tä, vä­ki­val­taa, piit­taa­mat­to­muut­ta, pa­huut­ta. Epä­on­nea. Olen pyr­ki­nyt sää­te­le­mään tie­don tul­vaa lu­ke­mal­la ajan­koh­tais­ju­tut vain sa­no­ma­leh­des­tä. Ei­li­sen uu­ti­set kel­paa­vat mi­nul­le hy­vin ja tar­kim­min seu­raa­ma­ni ai­heet ovat ajat­to­mia.

Ih­met­te­len usein, kuin­ka mei­tä ih­mi­siä kiin­nos­taa ne­ga­tii­vi­suus. Kau­heuk­sia, sen­saa­ti­oi­ta ja ko­hu­jut­tu­ja lu­e­taan eni­ten. Opin jos­kus, et­tä hyvä uu­ti­nen ei ole uu­ti­nen. Good news is no news. Kuin­ka pal­jon ih­mis­ten aja­tuk­sia ja ko­ke­muk­sia oh­jaa­vat toi­mit­ta­jien va­lin­nat? Jos toi­mit­ta­ja nä­ki­si hy­vän tär­ke­äk­si, hän ja­kai­si sitä eteen­päin.

Pää­tin et­siä ne­tis­tä ai­hei­ta, jois­ta voi­si kir­joit­taa hy­viä uu­ti­sia. Täl­lai­sis­ta asi­ois­ta minä ha­lu­ai­sin lu­kea:

Epäit­sek­kyys li­sää on­nel­li­suut­ta ja va­rak­kuut­ta (Lap­sem­me-leh­ti 3.12.2018)

Las­ten ruu­miil­li­sen ku­rit­ta­mi­sen kiel­tä­mi­nen vä­hen­tää nuo­ri­so­vä­ki­val­taa (Lap­sem­me-leh­ti 3.12.2018)

Van­hem­pien tu­ke­mi­nen vä­hen­tää las­ten käy­tös­häi­ri­öi­tä (THL 16.1.2019)

Lääk­kei­den os­ta­mi­nen suo­ma­lai­sel­la re­sep­til­lä on­nis­tuu nyt myös Vi­ros­sa (THL 21.1.2019)

Hyvä Jou­lu­mie­li -ke­räyk­sen apu vie­tiin pe­ril­le (SPR 24.12.2018)

Suo­mi on ark­ti­nen maa - iloi­ses­ti ja osaa­vas­ti, yl­pe­äs­ti ja ym­mär­tä­väs­ti (Ark­ti­nen kes­kus, vii­tat­tu 25.1.2019)

So­dan jäl­keen ra­ken­net­tiin kirk­ko­ja (Pu­das­jär­vi-leh­ti 17.1.2019, sivu 8)

Luon­to te­kee hy­vää

Luon­nos­sa liik­ku­mi­nen li­sää ai­vo­jen ja sy­dä­men ve­ren­kier­toa ja vir­taa sa­mal­la kun ni­ve­let ja luu­ran­ko­li­hak­set saa­vat voi­te­lua. Met­säil­man hen­git­tä­mi­nen vie ter­veel­li­siä mik­ro­be­ja suo­lis­toon. Luon­nos­sa mie­li tyyn­tyy jo muu­ta­mas­sa mi­nuu­tis­sa, ve­ren­pai­ne las­kee, ai­neen­vaih­dun­ta el­pyy ja stres­si­hor­mo­nit ale­ne­vat. Las­ten leik­ki­paik­ka­na luon­to tar­jo­aa mie­li­ku­vi­tus­ta ruok­ki­van liik­ku­maan hou­kut­te­le­van ym­pä­ris­tön. (Luon­toon.fi 25.1.2019)

Mus­su­tan Sai­nin pul­laa ja mie­tin, et­tä oman elä­män tär­ke­ät hy­vät uu­ti­set löy­ty­vät ihan lä­hel­tä:

Ys­tä­vän sai­raus hel­pot­taa.

Lap­si op­pii pu­hu­maan, toi­nen lap­si saa ka­ve­rin.

Kau­ka­na asu­va lä­hei­nen soit­taa ja ker­too yh­tei­sen haus­kan muis­ton nuo­ruu­des­ta.

Au­tot toi­mi­vat pak­ka­ses­ta huo­li­mat­ta.

Mi­nus­ta tun­tuu, et­tä ne­ga­tii­vi­suu­den vyö­ry py­säy­te­tään pie­nil­lä hy­vil­lä te­oil­la ja ker­to­mal­la niis­tä. Kun pie­niä te­ko­ja on pal­jon, niis­tä syn­tyy suu­ri vir­ta. Uu­tis­vir­ta. Ha­ke­mat­ta tu­lee vie­lä mie­leen yk­si hyvä uu­ti­nen, evan­ke­liu­mi. Se on var­si­nai­nen etu­si­vun uu­ti­nen.

MirjaHeikkilä