JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Py­säh­dy­tään myös hy­my­jen koh­dal­le

Nykyiset blogit
8.7.2020 6.45

Juttua muokattu:

3.7. 10:06
2020070310063220200708064500

Iloi­taan het­kis­tä. Ol­laan vaan. Kah­vi­tel­laan ja seu­ra­taan ik­ku­nas­ta nä­ky­vää kau­pun­ki­lai­se­lä­mää.

Tun­tuu, et­tä kaik­ki on hy­vin juu­ri täs­sä het­kes­sä. Au­rin­ko pais­taa ja ke­sä­seu­ra­ra­dio läm­mit­tää miel­tä.

Kat­son rin­nal­la kul­ke­vaa ys­tä­vää. Hän näyt­tää iloi­sel­ta, ja hymy tart­tuu myös mi­nuun. Pää­tän kui­ten­kin ky­syä, mi­ten hä­nel­lä me­nee. Ys­tä­vän tun­tien saan odot­ta­ma­ni vas­tauk­sen: "Ihan hy­vin".

It­se­kin olen tot­tu­nut tuo­ta il­mai­sua käyt­tä­mään, sil­lä en ole kos­kaan ol­lut ko­vin­kaan hyvä pu­hu­maan asi­ois­ta­ni, ja ky­sy­mys on help­po tuol­la ta­voin si­vuut­taa. Olen jos­kus miet­ti­nyt, et­tä osaa­ko ku­kaan edes ky­see­na­lais­taa vas­taus­ta­ni, jos kaik­ki näyt­tää ul­koi­ses­ti hy­väl­tä.

Tie­dän, et­tei kaik­ki voi vaan ai­na ol­la ihan hy­vin. Us­kal­lan väit­tää, et­tä meil­lä jo­kai­sel­la on var­mas­ti elä­mäs­sä nii­tä ki­pei­tä het­kiä, jol­loin tun­tuu, et­tä elä­mä on kaik­kea muu­ta kun ihan hy­vää.

Täl­lä ker­taa olen päät­tä­nyt et­ten tyy­dy ys­tä­vä­ni vas­tauk­seen. Täl­lä ker­taa pää­tän ky­syä hä­nel­tä li­sää, vaik­ka oli­si eh­kä sekä mi­nun et­tä ys­tä­vä­ni kan­nal­ta hel­pom­paa, jos jät­täi­sin asi­an sii­hen.

En an­na pe­rik­si, ja huo­maan pik­ku hil­jaa pää­se­vä­ni ys­tä­vä­ni hy­myn taak­se. Siel­tä al­kaa nous­ta mel­ko ki­pei­tä­kin asi­oi­ta. Ha­lu­an kuul­la ne kät­ke­tyt aja­tuk­set ja ol­la hä­nen rin­nal­laan. Kat­son tois­ta, hä­nen val­loit­ta­va hy­myn­sä al­kaa mu­ser­tua, kun vies­tin hä­nel­le: "Vaik­ka avaat sy­dä­me­si, py­syn täs­sä vie­rel­lä­si."

Syn­tyy hyvä kes­kus­te­lu. Saam­me vie­lä lo­puk­si siu­na­ta toi­si­am­me evan­ke­liu­mil­la, ja hymy nou­see taas mei­dän mo­lem­pien kas­voil­le, mut­ta täl­lä ker­taa en­tis­tä kirk­kaam­pa­na.

Ha­lu­ai­sin sa­noa: koh­da­taan toi­sem­me ko­ko­nai­se­na. Py­säh­dy­tään to­del­lis­ten kuu­lu­mis­ten ää­rel­le ja py­sy­tään rin­nal­la niin iloi­si­na kuin vai­kei­na­kin het­ki­nä.

Ni­mi­merk­ki Koh­da­taan ko­ko­nai­si­na

Päivämiehen Vierasblogi
Päivämiehen verkkolehden vierasblogissa julkaistaan yksittäisiä tekstejä kirjoittajilta, joilla ei ole omaa blogia lehdessämme. Lukijat voivat tarjota tekstejään julkaistavaksi vierasblogiin.
4.8.2020

Kar­me­lin­vuo­rel­la Elia kään­tyi kan­san puo­leen ja sa­noi: "Kuin­ka kau­an te hor­jut­te puo­lel­ta toi­sel­le? Jos Her­ra on Ju­ma­la, seu­rat­kaa hän­tä, jos taas Baal, seu­rat­kaa sit­ten hän­tä!" 1 Kun. 18:21

Viikon kysymys