JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Sanahöperö 

27.6.2022 6.00

Juttua muokattu:

21.6. 09:32
2022062109325320220627060000

Hel­mi Yr­jä­nä

Helmi Yrjänä

Olen sa­na­hö­pe­rö. Kaik­ki sa­noi­hin liit­ty­vä kiin­nos­taa: sa­no­jen ra­ken­ne, mer­ki­tys, käyt­tö­tar­koi­tus, al­ku­pe­rä ja tapa, jol­la ne lau­su­taan.

Sa­no­jen ra­ken­ne on kieh­to­val­la ta­val­la ma­te­maat­tis­ta ja loo­gis­ta, kos­ka sa­nat ra­ken­tu­vat luon­nos­taan tiet­tyyn jär­jes­tyk­seen aset­tu­vis­ta osis­ta. Kie­li­ta­jun avul­la suo­mea äi­din­kie­le­nään pu­hu­va tie­tää, mis­sä jär­jes­tyk­ses­sä esi­mer­kik­si tai­vu­tus­tun­nus -lla ja omis­tus­lii­te -mme li­sä­tään kan­ta­sa­nan au­to pe­rään. On­han huo­mat­ta­vas­ti luon­te­vam­paa ajaa au­tol­lam­me kuin *au­tom­mel­la.

Alan­va­lin­nan ilo­ja ja var­jo­puo­lia on, et­tei mi­tään voi lu­kea tai kuun­nel­la ai­van täy­sin si­säl­töön kes­kit­ty­en. Yl­lät­tä­vät, eri­koi­set tai asi­ayh­tey­teen so­pi­mat­to­mat sa­na­va­lin­nat pis­tä­vät ai­na sil­mään ja tart­tu­vat kor­vaan. Mitä ha­vain­nol­li­sem­pi jo­kin sa­na­va­lin­ta on, sitä pa­rem­pi se on. Jos jo­kin sana on it­sel­le uu­si, pi­tää sen mer­ki­tys ai­na ot­taa sel­vil­le. Oma hom­man­sa on it­sel­le ou­to­jen mur­re­sa­no­jen ih­met­te­ly, joi­ta eri puo­lel­ta Suo­mea ole­vien ys­tä­vien pu­hees­ta vä­lil­lä bon­gaa.

Saa­tan jos­kus jää­dä miet­ti­mään ihan ta­val­li­si­a­kin sa­no­ja pi­dem­mäk­si ai­kaa. Mis­tä jo­kin sana on läh­töi­sin ja mik­si se tar­koit­taa juu­ri tiet­tyä asi­aa? Vä­lil­lä asia me­nee ly­hy­en poh­din­nan jäl­keen ohi, mut­ta usein tie­don­ha­lu voit­taa ja on pak­ko tut­kia asi­aa. Hy­vä­nä apu­na uu­sien sa­no­jen mer­ki­tys­ten sel­vit­tä­mi­ses­sä ovat ne­tis­tä löy­ty­vät Kie­li­toi­mis­ton sa­na­kir­ja sekä Suo­men mur­tei­den sa­na­kir­ja.

 

Sa­noil­la lei­kit­te­ly on olen­nai­nen osa omaa kie­len­käyt­tö­ä­ni. Joil­le­kin tun­ne­ti­loil­le ei ai­na löy­dy val­miik­si so­pi­vaa sa­naa, jo­ten saa­tan ku­va­ta esi­mer­kik­si epä­mää­räis­tä olo­a­ni sa­no­mal­la ”möh­köf­rönt­sis pöl­li­äi­nen pöö”. En to­sin juu­ri tuol­la ta­val­la ole kos­kaan sa­no­nut, mut­ta hy­vin sa­man­tyy­li­siä sa­no­ja voi suus­ta­ni tul­la. Uu­sin ta­pa­ni on pois­taa joi­den­kin sa­no­jen lo­pus­ta joh­ti­mia eli osia, joi­den avul­la luo­daan uu­sia sa­no­ja. Täl­löin jäl­jel­le jää­vät sa­nat ovat jok­seen­kin kum­mal­li­sia, mut­ta val­lan ihas­tut­ta­via. Saa­tan esi­mer­kik­si sa­noa, et­tä ”mää mä­rin” ja tar­koi­tan sil­lä, et­tä mä­ri­sen. Toi­saal­ta joi­hin­kin sa­noi­hin taas li­sään joh­ti­mia, jot­ta sa­nat kuu­los­tai­si­vat omaan suu­hu­ni so­pi­van si­jaan so­pi­vai­sel­li­sem­mil­ta. Joh­din­ten avul­la sa­nois­ta tu­lee peh­moi­sem­pia ja hel­pom­min lä­hes­tyt­tä­viä. Kun jo­kin on sur­kea, peh­men­nän ti­lan­net­ta sa­no­mal­la sen ole­van sur­ku­ma­lii­ni.

Lap­set ovat lois­ta­via ja luo­via kie­len­käyt­tä­jiä. Kun he ei­vät tie­dä jo­ta­kin sa­naa, he kek­si­vät ti­lal­le oman, usein ker­ta­käyt­töi­sen sa­nan. Yk­si pie­ni sis­kon­tyt­tö­ni sa­noi ker­ran kuk­kia hais­tel­les­saan, et­tä ne hai­se­vat ”pri­bi­dol­ta ja bra­si­li­al­ta”. Hie­nos­tu­neen kuu­loi­sia tuok­su­ja, mut­ten kyl­lä osai­si ker­toa, mil­lai­sia. Las­ten kans­sa pu­hu­es­sa myös oma sa­na­va­ras­to voi mie­li­ku­vi­tuk­sel­lis­tua.

 

Oi­kein käy­tet­ty­nä sa­nat ovat pal­jon ar­vok­kaam­pia ja mer­ki­tyk­sel­li­sem­piä kuin mit­kään konk­reet­ti­set lah­jat. Esi­mer­kik­si sil­loin har­voin, kun saan jol­ta­kin kor­tin tai kir­jeen, jon­ka kir­joit­ta­mi­seen lä­het­tä­jä on käyt­tä­nyt ai­kaa ja aja­tuk­sia, tun­tuu kuin sai­sin pie­nen lah­jan. On iha­naa, jos joku sa­noo kas­vo­tus­ten jo­ta­kin kau­nis­ta, mut­ta pa­pe­ril­le kir­joi­tet­tu­na sa­nat saa­vat ai­van uu­den ulot­tu­vuu­den. Pa­pe­ril­la sa­nat py­sy­vät ja nii­hin on mah­dol­lis­ta pa­la­ta uu­del­leen ja uu­del­leen. Kir­joit­ta­es­sa sa­no­jen va­lin­taa tu­lee usein myös mie­tit­tyä tar­kem­min kuin pu­hu­es­sa.

Yk­si esi­merk­ki kir­joi­te­tuis­ta, mer­ki­tyk­sel­li­sis­tä sa­nois­ta on eri­lai­sis­sa ti­lan­teis­sa kir­joi­tet­ta­vat ke­hu­lap­pu­set. It­sel­lä­ni on tal­les­sa kou­lus­sa, rip­pi­lei­reil­lä, opis­tos­sa ja ka­ve­rei­den kes­ken kir­joi­tet­tu­ja ke­hu­pa­pe­rei­ta, joi­ta on mu­ka­va lu­kea jäl­keen­päin. Vah­vim­min mie­lee­ni on jää­nyt omal­ta rip­pi­lei­ril­tä­ni saa­ma pa­pe­ri. Mi­nun pa­pe­rii­ni oli muu­ta­ma ih­mi­nen kir­joit­ta­nut sa­nan kau­nis. Olin hy­vin häm­men­ty­nyt, mut­ta otet­tu. En ol­lut kos­kaan osan­nut aja­tel­la it­se­ä­ni kau­nii­na, vaan olin ra­ken­ta­nut kä­si­tys­tä it­ses­tä­ni lä­hin­nä eri­lais­ten per­soo­naan liit­ty­vien piir­tei­den kaut­ta. Tie­dän, et­tä sel­lai­nen per­soo­naan tai toi­min­taan kes­kit­ty­vä mi­nä­kä­si­tys on hyvä poh­ja, mut­ta tei­ni-ikäi­sel­le oli hy­vin tär­ke­ää kuul­la kau­nii­ta sa­no­ja myös muut­tu­vas­ta ul­ko­nä­ös­tä.

Voi, mi­ten pal­jon ar­vok­kai­ta sa­no­ja laa­ti­koi­de­ni kät­köis­tä löy­tyy­kään. Jot­kin läm­mit­tä­vät miel­tä, jot­kin nos­ta­vat tun­tei­ta pin­taan ja joi­den­kin kaut­ta pää­sen ta­kai­sin het­kiin, jol­loin olen sa­no­ja en­sim­mäi­sen ker­ran lu­ke­nut. Olen niin suu­ri pa­pe­ril­le kir­joi­tet­tu­jen sa­no­jen fani, et­tä ha­lu­ai­sin haas­taa myös si­nut kir­joit­ta­maan pa­pe­ril­le. Ota pa­pe­ria tai vaik­ka kort­ti ja kynä, kir­joi­ta ja lä­he­tä jol­le­kin lä­hei­sel­le sa­no­ja­si. Voit ol­la var­ma, et­tä pi­ris­tät hä­nen päi­vään­sä ja saat hä­nel­le hy­myn huu­lil­le. Vaik­ket sitä suo­raan sa­noi­si­kaan, voit näin osoit­taa aja­tel­lee­si hän­tä. Kir­joit­ta­mi­siin!

HelmiAutio
Olen tuore äikän ope ja vaimo. Aikani kuluu musiikin ja valokuvaamisen parissa sekä seikkailemisen haaveilussa, mutta muistan kuitenkin hoitaa myös ihanat huonekasvini. Kun kirjoitan, kirjoitan ihmisille ja toivon saavani heidät ajattelemaan. Jos toiveeni toteutui ja jokin tekstini sai ajatuksesi heräämään, kuulisin niitä mielelläni: helmiyrjana (at) gmail.com.
23.5.2024

Armolahjoja on monenlaisia, mutta Henki on sama. Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on sama. 1. Kor. 12:4–5

Viikon kysymys