JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Talkoot ja varainkeruu tarvitsevat Jumalan siunausta

30.3.2024 7.00

Juttua muokattu:

30.3. 14:03
2024033014030620240330070000

Tar­ja Kor­ri

Olin hel­mi­kuun lo­pul­la rau­ha­nyh­dis­tyk­sen vuo­si­ko­kouk­ses­sa. Toi­min­ta­suun­ni­tel­mas­sa esi­tel­tiin tu­le­val­le vuo­del­le iso pi­ha­re­mont­ti. Re­mon­tis­ta oli ol­lut pu­het­ta ai­kai­sem­min­kin, mut­ta tar­vik­kei­den kor­ke­at hin­nat sekä pank­ki­lai­nan kor­ko­jen nou­su al­koi­vat mie­ti­tyt­tää ja han­ket­ta pää­tet­tiin siir­tää. Sa­ma­na il­ta­na seu­rois­sa esi­tel­tiin Reis­jär­ven opis­ton uu­det maa­han­kin­nat ja suun­ni­tel­mat näi­den alu­ei­den ot­ta­mi­ses­ta ma­joi­tus­käyt­töön. Mo­lem­pien hank­kei­den hin­ta­la­put ovat mel­ko iso­ja.

Kun Ni­va­lan Rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­le suun­ni­tel­tiin uut­ta toi­mi­ta­loa vuo­si­tu­han­nen vaih­tees­sa, asi­aa mie­tit­tiin tark­kaan ja sen tii­moil­ta pi­det­tiin usei­ta ko­koon­tu­mi­sia. Van­ha toi­mi­ta­lo oli epä­käy­tän­nöl­li­nen ja aut­ta­mat­to­mas­ti lii­an pie­ni, sa­moin park­ki­paik­ka. Ku­ten kai­kis­sa suu­ris­sa hank­keis­sa, myös täs­sä oli mie­li­pi­tei­tä puo­les­ta ja vas­taan. Kas­sas­sa ei juu­ri ol­lut va­ro­ja, ja se huo­let­ti joi­ta­kin ih­mi­siä. Kui­ten­kin näh­tiin, et­tä yh­dis­tyk­ses­sä on pal­jon lap­si­per­hei­tä ja li­sä­ti­laa tar­vi­taan. Kun so­pi­va tont­ti löy­tyi hy­väl­tä pai­kal­ta vä­hän syr­jem­mäl­tä ja ra­ken­ta­mis­pää­tös teh­tiin, kä­sit­tääk­se­ni suu­rin osa jä­se­nis­tä oli hank­kees­sa mu­ka­na. Toi­mi­ta­lo pää­tet­tiin teh­dä osit­tain tal­koil­la ja osit­tain teet­tää ura­koit­si­joil­la. Oli luja luot­ta­mus, et­tä ra­hat löy­ty­vät jos­ta­kin ja han­ke saa­daan mak­set­tua.

Va­ro­ja oli ke­rät­ty jo etu­kä­teen, mut­ta ra­ken­ta­mis­pää­tök­sen jäl­keen ra­han­ke­räys­tä alet­tiin teh­dä isom­mas­sa mit­ta­kaa­vas­sa. Pi­dim­me omal­la rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä sekä mo­nil­la eri paik­ka­kun­nil­la myy­jäi­siä, jois­ta isoim­mat Hel­sin­gis­sä ja Ou­lus­sa. Ko­ko­sim­me eri­lai­sia ryh­miä, jot­ka te­ki­vät esi­mer­kik­si lei­von­nai­sia ja kä­si­töi­tä myy­tä­väk­si. Vie­lä pai­kan pääl­lä­kin lei­vot­tiin munk­ke­ja ja ries­kaa myyn­tiin. Myös ruo­kai­lu­ja jär­jes­tet­tiin usein, ja ne sai­vat hy­vän vas­taa­no­ton.

”Ju­ma­la, kut­sut mei­tä työ­hö­si kyl­vö­maan ja teh­tä­vii­si käy­tät jo­kais­ta vuo­rol­laan. Kun us­kon lamp­pu lois­taa va­loa Kris­tuk­sen, me saam­me teh­dä työ­tä si­nua pal­vel­len.” (SL 347:1.)

Suu­rin osa rau­ha­nyh­dis­tyk­sen työs­tä teh­dään tal­koil­la. Useim­mis­sa teh­tä­vis­sä ei tar­vi­ta alan kou­lu­tus­ta. Yh­des­sä te­ke­mi­nen eri-ikäis­ten ja eri elä­män­ti­lan­tees­sa ole­vien ih­mis­ten kans­sa an­taa si­säl­töä elä­mään, ja tal­koo­työs­sä pää­see käyt­tä­mään omia lah­jo­jaan. Siel­lä voi myös op­pia uu­sia asi­oi­ta.

Olen kuul­lut pik­ku­po­jas­ta, jol­le oli ko­to­na ker­rot­tu, et­tä, kun pa­nee ko­leh­tiin ra­haa, Tai­vaan Isä voi mak­saa sen mo­nin­ker­tai­ses­ti ta­kai­sin. Hän oli sit­ten seu­rois­sa tyh­jen­tä­nyt ko­leh­tiin koko kuk­ka­ron­sa si­säl­lön, jos­sa oli pie­nen po­jan ra­hoik­si ai­ka iso mää­rä ko­li­koi­ta. Ka­ve­reil­le hän oli mai­nin­nut, et­tä mi­nul­la on koh­ta pal­jon ra­haa.

Ihan näin yk­sin­ker­tai­ses­ti asia ei tai­da men­nä. Lah­joi­tet­tu sum­ma ei näy luul­ta­vas­ti ol­len­kaan omal­la ti­li­ot­teel­la tai ra­ha­pus­sis­sa, mut­ta Ju­ma­la on lu­van­nut siu­na­ta val­ta­kun­tan­sa eteen teh­dyn työn. Siu­naus ei vält­tä­mät­tä tar­koi­ta ra­hal­lis­ta siu­naus­ta. Sitä voi ol­la per­he, työ tai jo­kin muu ajal­li­nen hyvä. Se voi ol­la jopa ko­et­te­le­muk­sia, joi­den siu­naus nä­kyy vas­ta myö­hem­min. ”Vaan kun sinä al­mua an­nat, äl­köön va­sen kä­te­si tie­tä­kö, mitä oi­kea kä­te­si te­kee, et­tä al­mu­si oli­si sa­las­sa; ja si­nun Isä­si, joka sa­las­sa nä­kee, mak­saa si­nul­le” (Matt. 6:3–4).

It­sel­lä­ni on suu­ri luot­ta­mus, et­tä alus­sa mai­nit­se­ma­ni suu­ret hank­keet saa­daan to­teu­tet­tua. Ne vaa­ti­vat pal­jon suun­nit­te­lua, vas­tuun­kan­ta­jia, työ­tä ja ra­haa. Eri­tyi­sen pal­jon nii­den to­teut­ta­mi­nen tar­vit­see Ju­ma­lan siu­naus­ta.

Teks­tiä on muo­kat­tu: sii­hen on li­sät­ty vii­mei­nen kap­pa­le, joka oli jää­nyt jul­kai­su­vai­hees­sa pois.

TarjaKorri
Kotimme Nivalassa on minulle tärkeä paikka. Siellä on ollut elämäntehtäväni perheen parissa ja siellä teen yritykseemme liittyviä töitä. Vapaa-aika kuluu paljolti käsitöiden parissa. Ystävät ovat minulle tärkeitä. Heidän kanssaan kyläilyt ja keskustelut ovat elämäni suola. Kirjoituksistani voi antaa palautetta: korritarja@gmail.com.
18.4.2024

Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Ps. 23:4

Viikon kysymys